Journal archive for Google Scholar Robot!

Social Welfare Quarterly

فصلنامه رفاه اجتماعیVolume 22, Number 84 (2022-4)


Comparison of Clinical Profile and Career Profile of Job Seekers and Waiting for Job Centers
بررسی و مقایسه نیمرخ بالینی و نیمرخ مسیرشغلی افراد جویای کارِ بکارگمارده و درحال انتظارِ مراکز کاریابی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Designing a model of Employee flourishing in Organizational Life
طراحی مدل شکوفایی کارکنان در زندگی سازمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Factors affecting the Social Exclusion of the Elderly in Kashan and Aran and Bidgol
عوامل مؤثر بر طرد اجتماعی سالمندان در شهرهای کاشان و آران و بیدگل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

The Decline of Community in Iran: A chronological story
افول اجتماع در ایران: روایتی گاهشمارانه (کرونولوژیک)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Risk factors and prevention of delinquency in children and adolescents From the perspective of judges, social workers and school principals of Mazandaran province)
عوامل خطرآفرین و پیشگیری کننده از بزهکاری کودکان و نوجوانان از دیدگاه قضات، مددکاران اجتماعی و مدیران مدارس استان مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Examining the consequences of sexual harassment by blood relative
بررسی پیامدهای آزار جنسی محارم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Investigating the moderating role of social intelligence in the relationship between social frustration and life expectancy in female-headed households
واکاوی نقش تعدیل گر هوش اجتماعی در رابطه سرخوردگی اجتماعی و امید به زندگی در زنان سرپرست خانوار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Construction of Dialogue among couples in Yazd : Towards a Grounded Theory
برساخت گفتگو در میان زوجین یزدی: به سوی یک نظریه زمینه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

The effectiveness of family strengthening program on increasing adolescents' mental health
اثربخشی برنامه تقویت خانواده بر افزایش سلامت روانی نوجوانان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Peer Pressure in Smoking and its Impact on Social Welfare; A Study Using Agent-based Modeling and Simulation
فشار همتایان در استعمال دخانیات و تأثیر آن بر رفاه اجتماعی؛ یک بررسی با مدل سازی و شبیه سازی مبتنی بر عامل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Extraction of Drug Crime Patterns and Identifying People at Risk Using Data Mining Techniques
استخراج الگوهای جرائم مواد مخدر و شناسایی افراد در معرض خطر با استفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Volume 21, Number 83 (2022-3)


Relationship Between Political Culture and Social Classes; Case Study, City of Ardabil
رابطه فرهنگ سیاسی و طبقات اجتماعی در شهر اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of institutional variables on brain drain in developing countries A case study of the countries of the MENA region
تأثیر متغیرهای نهادی بر فرار مغزها در کشورهای در حال توسعه مطالعه موردی کشورهای منطقه منا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying the components of social welfare based on implications of moral and social education of the concept of "must" from Kant opinion
شناسایی مولفه های رفاه اجتماعی بر اساس دلالت های تربیت اخلاقی و اجتماعی مفهوم «باید» از دیدگاه کانت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis and evaluation of factors affecting people's participation in organizing worn-out urban structures (Case Study: District 3 of Ardebil)
تحلیل و ارزیابی عوامل موثر بر مشارکت مردم در ساماندهی بافت های فرسوده شهری (مطالعه موردی: منطقه سه شهر اردبیل)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying and explaining the characteristics of "good subsidy"
شناسایی و تبیین مؤلفه های «یارانه خوب»
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Qualitative content analysis of government board approvals with a focus on women over a period of twenty years (1997 to 2017)
تحلیل محتوای کیفی مصوبات هیات دولت با محوریت زنان در بازه زمانی بیست ساله (1376 تا 1396)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Defining and categorizing the child welfare target group in Iran according to experts, laws, and policies
شناسایی و طبقه بندی گروه های هدف نظام رفاه کودک در ایران از دیدگاه صاحب‌نظران، سیاست‌ها و برنامه‌های کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spatial measurement of the combined quality of life index in different provinces of Iran Using TOPSIS - AHP model
سنجش فضایی شاخص ترکیبی کیفیت زندگی در استان های مختلف ایران با استفاده از مدلTOPSIS-AHP
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of social development inequalities among provinces of Iran (emphasis on educational and health indicators)
ارزیابی سطح توسعه استان‌ها بر اساس شاخص‌های آموزشی، بهداشتی و مهاجرت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 82 (2021-11)


The Status of Social Capital of the Iranian people
وضعیت سرمایه اجتماعی ایرانیان در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing a model for proper interaction between charities and Imam Khomeini Committee in Iran
طراحی مدل برای تعامل مناسب نهادهای خیریه و کمیته امداد امام خمینی(ره) در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mental Health Positive Knowledge Questionnaire: Translation and Cultural Adaptation and Psychometric Properties
پرسشنامه آگاهی از سلامت روان مثبت: ترجمه و تطابق فرهنگی و اعتبارسنجی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the effectiveness of three preventive methods from drug abuse (training life skills, representing poster and catalogue and showing film) on information dissemination approach on changing Students' attitude towards drug abuse in the high schools
‌‌‌‌‌‌بررسی اثربخشی سه روش پیشگیری از سوء مصرف مواد مبتنی بر رویکرد نشر اطلاعات (آموزش مهارت‌های زندگی، ارئه پوستر و کاتالوگ و نمایش فیلم) بر تغییر نگرش نسبت به اعتیاد در دانش‌آموزان پسر مقطع دوم متوسطه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An investigation into the Relationship between Social Support and Social Health among Well-being Clients in Nowshahr
رابطه حمایت اجتماعی و سلامت اجتماعی در بین مددجویان بهزیستی شهرستان نوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of Health Literacy and Social Commitment with Health Self-Care during the Covid-19 disease pandemic
ارتباط سواد سلامت و تعهد اجتماعی با خودمراقبتی بهداشتی در دوره پاندمی بیماری کووید-19
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Critical Analysis of Discourses Involved in the Law on the Protection of the Rights of Persons with Disabilities in Iran
تحلیل انتقادی گفتمان‌های‌ دخیل در قانون حمایت از حقوق معلولان در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of Aging Support Policies in Iran and Sweden
مطالعه تطبیقی سیاستهای حمایت از سالمندی در ایران و سوئد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of Public Health Expenditures and the Quality of Democracy on Social Welfare in Countries with High Human Development Index
تأثیر مخارج سلامت عمومی و کیفیت دموکراسی بر رفاه اجتماعی در کشورهای با شاخص توسعه انسانی بالا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 81 (2021-8)


Food Items Elasticity Estimation for Income Quantiles in Iran, 2016 and 2018
تخمین تقاضای غذا در بیستک های درآمدی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Security on the Behavioral Intentions of Winter Sports Tourists (Case of Study: Tehran Ski Resorts)
نقش امنیت در مقاصد رفتاری گردشگران ورزشهای زمستانی (مورد مطالعه: پیستهای اسکی تهران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation into the Occurrence of Risky Behaviors with a Focus on Quality of Life among the Adolescents and Youth
بروز رفتارهای پرخطر با تأکید بر کیفیت زندگی در میان نوجوانان و جوانان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing the Gap Trend of Health Development Index between the Cities of Semnan Province and Iran During the Period of 1393-1396
ارزیابی روند شکاف شاخص توسعه بهداشتی-درمانی بین شهرستانهای استان سمنان و سایر مناطق ایران طی دوره 1393-1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing a Model for Providing Supplementary Health Insurance in the Social Security Organization
طراحی مدل ارائه بیمه مکمل خدمات درمانی در سازمان تأمین اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The institutional context of the health system and its developments in Iran
بستر نهادی نظام سلامت و تحولات آن در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of people's exposure to the corona virus: Using protection motivation theory
عوامل مؤثر بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی مقابله با کووید 19 در میان روستائیان استان مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Corona Home-quarantine Opportunity Creation Model Based on Perceived Opportunities and Threats
الگوی فرصت‌سازیِ قرنطینه خانگی ناشی از کرونا مبتنی بر فرصت‌ها و تهدیدهای ادراک شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Need to expand rehabilitation facilities to improve access to health services for people with disabilities in Iran
نامه به سردبیر: ضرورت توسعه مراکز خدمات توانبخشی برای بهبود دسترسی افراد دارای ناتوانی به خدمات سلامت در کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 80 (2021-4)


Experiences and Challenges of Girls with a History of Cohabitation
تجارب و چالش‌های دختران با سابقه‌ی هم‌خانگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phenomenology of the lived Experiences of Lonely aged Women from Abandonment and Rejection
پدیدارشناسی تجارب زیسته‌ی زنان سالمند تنها از رهاشدگی و طرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Lived Experience of War Veterans with Complete Spinal Cord Injury: A Study Focusing on the Process of Having Children
«مطالعه و شناخت تجربه زیسته جانبازان قطع نخاعی(70 درصد) از فرزندآوری در ایران در سال 1398»
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Hopelessness, and Post-Traumatic Stress Disorder among Women with and without the Experience of Spousal Violence in Isfahan
مقایسه ناامیدی و فشار عصبی پس از آسیب در زنان با و بدون تجربه قربانی خشونت همسر در شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the Relationship between Family Relationship Styles and Risky Behaviors: The Mediating Role of Negative Affect and Emotion Regulation Difficulties
ارتباط سبک رفتار خانوادگی با رفتارهای پرخطر: با درنظرگرفتن نقش میانجی عاطفه منفی و دشواری در تنظیم هیجان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mediating Role of Perceiving Wife's Selfless Behaviors in Relation to Self-compassion and Self-control in Drug Dependent Patients
نقش واسطه‌ای ادراک رفتارهای فداکارانه همسر در رابطه بین شفقت به خود و خودمهارگری در درمانجویان وابسته به مواد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying and Prioritizing the Ways of Empowering Female Heads of Households
شناسایی و اولویت‌بندی راه‌های توانمندسازی زنان سرپرست خانوار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Empowerment of Female Heads of Households in Iran: A Systematic Review
توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در ایران: مروری نظام‌مند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Exploring the Social Problems of Women with Temporary Marriage Experience in Qom
واکاوی مشکلات اجتماعی زنان دارای تجربه‌‌ ازدواج موقت ساکن شهر قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 79 (2021-1)


Proposing a Model for the Employment of Persons with Disabilities in Public Organizations of Iran
طراحی مدل اشتغال حمایت شده دولتی در راستای توسعه کارآفرینی معلولان کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sociological Explanation of the Participatory Action of Donors in the Health System
تبیین جامعه‌شناختی کنش مشارکتی خیرین د‌ر نظام سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Sustainability of the Pension System: A Case Study on Iranian Social Security Organization
ارزیابی پایداری نظام مستمری مورد مطالعه: سازمان تامین اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Gender Analysis of Social Security Policies in Post- Revolutionary Iran
تحلیل جنسیتی سیاستگذاری تأمین اجتماعی در ایران پساانقلاب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Social Policy in the Field of Higher Education and Employment and its Outcomes: A Case Study of Shahid Beheshti University
تحلیل هماهنگی بین سیاست‌گذاری آموزش عالی و اشتغال و پیامد‌‌های آن (بررسی مورد‌‌ی د‌‌انشگاه شهید‌‌ بهشتی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Examining Health Related Policies in Development Plans (1 to 6) within the framework of Social Policy
بررسی تطبیقی سیاستهای سلامت د‌‌ر برنامه‌های توسعه (اول تا ششم) ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Achieving the Optimal Share of Government Expenditures in GDP with the Aim of Maximizing Social Welfare (with Emphasis on the Affairs and Chapters of the Government’s Public Budget)
حصول سهم بهینه مخارج د‌‌ولت از تولید‌‌ ناخالص د‌‌اخلی با هد‌‌ف حد‌‌اکثرسازی رفاه اجتماعی (با تأکید‌‌ بر امور و فصول بود‌‌جه عمومی د‌‌ولت)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Meta-analysis of Population Growth Impact on Economic Growth
فراتحلیل تأثیر رشد جمعیت بر رشد اقتصادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Social Development in the Five Development plans Before and After the Islamic Revolution of Iran
مقایسه توسعه اجتماعی در برنامه های پنجگانه عمرانی و توسعه در قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measuring Inclusive Development in Iran (1981-2016)
اندازه‌گیری توسعه فراگیر در ایران (1395-1360)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 78 (2020-7)


Sociological Study of Stress Process: An Empirical Test of Pearlin among Secondary School Students of Mazandaran Proviance
بررسی جامعه‌شناختی فرآیند‌ استرس: آزمون تجربی نظریه پیرلین د‌ر بین د‌انش‌آموزان د‌وره متوسطه د‌وم استان مازند‌ران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing the Relationship between the Components of Capacity Poverty and Mental Health in Ardabil Informal Settlement and Its Comparison with Urban Textures
رابطه بین فقر قابلیتی و سلامت روان د‌ر سکونتگاه غیررسمی ارد‌بیل و مقایسه آن با انواع بافتهای شهری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phenomenological Exploration of Young People’s Sexual Understanding
کاوش پدیدارشناسانه درک جنسی جوانان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Explaining Sense of Self-actualization among Students on the Basis of Perceived Social Support and Social Capital
تبیین احساس خود‌شکوفایی د‌انشجویان بر اساس حمایت اجتماعی اد‌راک‌شد‌ه و سرمایه اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of Related Factors Leading to Divorce from the Viewpoints of Mahmudabad’s Couples Filing for Divorce in 1396-1397
نقش احساس تعلق به مد‌رسه د‌ر پیش‌بینی اشتیاق تحصیلی و خود‌کارآمد‌ی تحصیلی د‌انش‌آموزان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Social Determinants Affecting Social Tolerance in Bandar Abbas
تعیین‌کنند‌ه‌های اجتماعی مد‌ارای اجتماعی د‌ر شهر بند‌رعباس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sociological explanation of social solidarity in Shahrekord
تبیین جامعه شناختی وفاق اجتماعی در شهرکرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Agentic Personality, Social capital, Moral Intelligence and Psychological Capital in Predicting Identity States
نقش شخصیت عامل، سرمایه اجتماعی، هوش اخلاقی و سرمایه روان شناختی در پیش بینی وضعیت هویت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Impact of Virtual Social Networks on Social Capital and Organizational Learning Capabilities with the Mediating Role of Helpful Activities
تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر سرمایه اجتماعی و قابلیتهای یاد‌گیری سازمانی با نقش میانجی کنشهای یاریگرانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying Managers’ Mental Patterns in Relation to Subjective Well-being of Human Resource of Organization, Using the Q-method
شناسایی الگوهای ذهنی مدیران در خصوص بهزیستی ذهنی منابع انسانی سازمان‌ها با کاربست روش کیو(Q)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 77 (2020-7)


The Role of Social Targeting, Customer Segmentation, and Physical Activity Positioning for the Development of Sports among the Iranian Elderly
نقش هدف‌گذاری اجتماعی، بخش‌بندی مشتریان و موقعیت‌یابی فعالیت بدنی در ترویج ورزش سالمندان ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Lifestyle Related to Cardiovascular Health of Patients Having Referred to Hospitals under the Auspices of Babol University of Medical Sciences
بررسی سبک زندگی بیماران قلب و عروقی مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بابل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Rural-urban migrations: various dimensions immigrants' satisfaction with living in metropolises; The case study: migrants inhabited in Isfahan city
رضایتمندی مهاجران روستا-شهری از زندگی در کلان‌شهرها (مطالعه موردی: شهر اصفهان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of Related Factors Leading to Divorce from the Viewpoints of Mahmudabad’s Couples Filing for Divorce in 1396-1397
عوامل مرتبط با طلاق از دیدگاه متقاضیان طلاق در شهرستان محمودآباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Freedmen’s Presence in Jihadi Projects in Predicting the Solution of Economic, Cultural, Social, Healthcare, and Medical Problems of Society
نقش حضور آزادگان در طرحهای جهادی در پیش‌بینی رفع مشکلات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، بهداشتی و درمانی جامعه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Relationship between Crime and Drug Addiction
بررسی رابطه بین اعتیاد به مواد مخدر و ارتکاب جرم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Border Settlement, Border Economy, and Family Problems: The Case Study of Border Cities of Baneh and Marivan
مرزنشینی، اقتصاد مرزی و آسیبهای خانواده (موردمطالعه؛ شهرهای مرزی بانه و مریوان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship Between Smuggling of Goods and Economic, Human and Social Capital of Border Residents (Baneh City in Kurdistan Province)
رابطه بین قاچاق کالا و سرمایه‌های اقتصادی، انسانی و اجتماعی مرزنشینان (شهرستان بانه در استان کردستان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dual Punitiveness- Tolerant Approaches to Response to Drugs and Psychotropic Crimes: Discourse Analysis of “Metri Shisho Nim” movie
دوگانۀ رویکردهای کیفرگرا- مداراگرا در پاسخ‌‌دهی به جرایم مواد مخدر و روان‌گردان: تحلیل گفتمان فیلم «متری شیش و نیم»
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Addiction Dynamics; Comparative Study of Findings Based on Grounded Theory of Addiction and Sociological Theories
پویایی شناسی اعتیاد؛ بررسی تطبیقی یافته های مبتنی بر نظریه زمینه ای اعتیاد و نظریه های جامعه شناسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 76 (2020-4)


Tough Ageing: A Consequence of Population Ageing in Rural Areas (A Study of Rural Areas of Badreh County, Ilam, Iran)
سالمندی مشقت‌بار: پیامد سالخوردگی جمعیت در مناطق روستایی شهرستان بدره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Case Study of the Crime-ridden Neighborhood: Structures, Processes, and Mechanisms of Crime Occurrence in the Harandi Neighborhood of Tehran
مورد پژوهی محله جرم‌خیز: ساختارها، فرایندهای و سازوکارهای وقوع جرم در محله هرندی شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Parametric Reforms on Retirees’ Welfare and Financial Sustainability of the Social Security Organization Pension System
بررسی اثرات اصلاحات پارامتریک بر پایداری مالی و رفاه بازنشستگان در سازمان تأمین اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying the Components and Indicators of the New Educational Guidance Model: An Application to Social Welfare Student and Family
شناسایی مولفه‌ها و شاخص‌های مدل‌جدید هدایت‌تحصیلی: کاربردی در رفاه‌اجتماعی دانش‌آموزان و خانواده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Lived Experience of Divorce Children in Iran
تجربه‌زیسته فرزندان طلاق در شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Living Experience Related to Renunciation of Separation among Women Applying for Divorce
تجربه‌زیسته انصراف از جدایی در بین زنان متقاضی طلاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Women’s Agency in the Face of Symbolic Violence in the Middle Class
عاملیت زنانه در مواجهه با خشونت نمادین در طبقه متوسط
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Financial Conflicts and Compatibility in Dual-Career Couples: A Phenomenological Study
کشمکشها و سازواریهای مالی در زوجهای شاغل؛ یک مطالعه پدیدارشناسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of Sanctions on the Welfare Indicators of Urban and Rural Households of Iran
بررسی تأثیر تحریم بر شاخصهای رفاهی خانوارهای شهری و روستایی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 75 (2020-1)


Evaluation of Mentorship Approach to Improve the Quality of Community-Based Interventions (CBI) for Drug Abuse Prevention in Iran
ارزشیابی طرح ارتقای برنامه پیشگیری اجتماع محور از اعتیاد به روش مرشدگری (سرتسهیلگری)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Explaining the Relationship Between Marginalization and Social Damage (Case Study: East of Mazandaran Province)
اسکان غیررسمی و آسیبهای اجتماعی در شرق مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Stigma, The Favorable field of Social deviances increase in the Age of Cyberspace
انگ و استیگما، بستر رویش آسیب های اجتماعی در عصر فضای مجازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

National Solidarity of Kurdish and Baluchi Students in Iran: Systematic Review & Meta-Analysis
‌‌هم‌گرایی ملی در میان دانشجویان کرد و بلوچ ایرانی: فراتحلیل و مرور نظام‌مند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

predicting Depression based on social support and cognitive factors in orphan children
پیش‌بینی افسردگی بر اساس حمایت اجتماعی و عوامل شناختی در کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dimensions of quality of life of the elderly by reviewing previous research
ابعاد کیفیت زندگی سالمندان با مرور پژوهشهای پیشین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparative study of the principle of equality in the enjoyment of social security benefits for women.
مطالعه تطبیقی اسناد ملی و بین‌المللی در زمینه جایگاه اصل برابری در برخورداری زنان از مزایای بیمه‌های اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Oil Rent Effects on Inequality of Happiness in Selected Oil Exporting Countries
مطالعه اثرات رانت نفت بر نابرابری شادی در کشورهای منتخب صادرکننده نفت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effect of Social Progress and Economic Freedom on Gross Domestic Product (GDP) using the Panel Data Method (2014-2018)
تأثیر پیشرفت اجتماعی و آزادی اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی با استفاده از روش داده‌های تابلویی (2018-2014)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 74 (2019-11)


Barriers to Participation in Urban Plans from the Perspective of Citizens' Behavioral Patterns in Qazvin's Bolaghi Neighborhood
موانع مشارکت در طرح‌های شهری از منظر الگوهای رفتاری شهروندان در محله بُلاغی قزوین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of technics and types of vulnerable groups Problems construction by Tehran province NGOs
تحلیل برجسته سازی مسائل اجتماعی در سازمان مردم نهاد فعال در حوزه آسیب های اجتماعی استان تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Population Aging on Economic Growth of Iran through the fertility rate and life expectancy (Overlapping Generation Model Approach)
رابطه سالمندی جمعیت با رشد اقتصادی ایران از طریق میزان باروری و امید زندگی (رویکرد مدل نسل‌های همپوشان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Explaining the Role of Economic and Social Capital in Shaping Social Aspirations: A Case study on the Youth Living in Tehran
رابطه سرمایه‌های اقتصادی و اجتماعی با شکل‌گیری آرمان‌های اجتماعی در جوانان ساکن شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Affecting Decision Making of Households Living in the Deprived Provinces to Enter Health Market
عوامل مرتبط با تصمیم گیری خانوارهای ساکن استانهای محروم و نسبتاً محروم برای ورود ‌به بازار خدمات سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Explanation of Adoptive Families’ Experiences of Adopted Children Problems: a Grounded Theory Approach
تجارب خانواده‌های فرزندپذیر از مشکلات کودکان فرزندخوانده: رویکرد نظریه زمینه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Recognition of the Components of the Social Base and Its Relation with the Tendency to the Homelessness in Tehran
رابطه بین خودپنداره و مشارکت سیاسی زنان در شهر تهران در سال 1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of School-based Social Responsibility Training on Attitude toward Juvenile Delinquency among Adolescent Girls
اثربخشی آموزش مسئولیت‌پذیری اجتماعی مبتنی بر مدرسه بر نگرش به بزهکاری نوجوانان دختر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Factors Affecting Incidence of Poverty in Families Receiving Support from Aid Organizations: A Case Study of Imam Khomeini Relief Foundation in Fars Province, Iran
عوامل مرتبط با فقر مطلق در خانواده های تحت پوشش نهادهای حمایتی استان فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sociological Study of Power Distribution Pattern in Family and Social Class of Women: a Case Study of Married Women in Tehran
الگوی توزیع قدرت در خانواده و طبقه اجتماعی زنان متأهل شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 73 (2019-10)


Approaches of Islamic Ideology to interfere or not to interfere in the area of divergence
رهیافتهای فقیهان به مداخله یا عدم مداخله در حوزه دگرباشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Factors Affecting the Growth of Elderly Life Expectancy; Case Study: Nursing homes in Karaj
تحلیل عوامل مؤثر بر ارتقاء امید به زندگی سالمندان نمونه موردی: خانه های سالمندان شهر کرج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Teachers` Language of Possibility on the Nurturing of the Students` Multiple literacies
اثربخشی به‌کارگیری زبان امکان معلمان بر پرورش سوادهای چندگانه دانش‌آموزان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mental Well-being Modeling Based on Educational, Social, Emotional, Physical, and Security Climate of School through Mediation of Academic Resilience
الگوی ساختاری بهزیستی ذهنی دانش‌آموزان براساس جو آموزشی، اجتماعی، عاطفی، فیزیکی و امنیتی مدرسه با میانجیگری تاب‌آوری تحصیلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Emotional Self-regulation and Responsibility with Social Relations of Students
رابطه خودتنظیمی هیجانی و مسئولیت‌پذیری با روابط اجتماعی دانش‌آموزان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Communities and Subjective Well-Being of Children Aged 10 to 12 Years in the Sixth District of Tehran
تحلیل اثرگذاری اجتماعات بر رفاه ذهنی کودکان 10 تا 12 سال منطقه شش تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Recognition of the Components of the Social Base and Its Relation with the Tendency to the Homelessness in Tehran
بازشناسی مؤلفه‌های پایگاه اجتماعی و رابطه آن با گرایش به کارتن‌خوابی در شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship of the Consumer Susceptibility to Interpersonal Influence and Pattern of Status Consumption: a Case Study on the Citizens of Kashan (2017)
تأثیرپذیری از دیگران و الگوی مصرف منزلت‌گرا در شهروندان کاشان، سال 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Residential Satisfaction and its Related Factors among the Residents in Mehr Housing Project of Parand City
عوامل مرتبط با رضایت از سکونت در میان شهروندان ساکن در مسکن‌مهر شهر پرند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Nonlinear Effects of Government Size on Happiness in Developing and Developed Countries by the Threshold Approach
مطالعه اثرات غیرخطی اندازه دولت بر شادی در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته با رویکرد حد آستانه ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 72 (2019-8)


The Relationship between Fear of Crime and Local Disorder with Loyalty to Destination among Foreign Tourists in the Historical Context of Shiraz
ارتباط بین ترس از جرم و بی‌نظمی محلی با وفاداری گردشگران خارجی به مقصد (گرایش به اقامت مجدد) در بافت تاریخی شهر شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Urban Poverty and Poverty Culture in the Slum Areas of Arak
بررسی رابطه فقر شهری با فرهنگ فقر در محله های فرودست شهر اراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Lived Experience of the Social Suffering of the Parents with Autism Spectrum Disorder (ASD) Child
تجربه‌ی زیسته‌ی والدین دارای کودک طیف اتیسم از رنج اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Fields and Consequences of Friendship with the Opposite Sex: A Phenomenological Study among Students at Kharazmi University
زمینه‌ها و پیامدهای دوستی با جنس مخالف: مطالعه‌ای پدیدارشناسانه در بین دانشجویان دانشگاه خوارزمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Children’s Subjective Well-being; Review on Definitions and Measures
بهزیستی ذهنی کودک؛ مروری بر تعاریف و سنجه‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Development and Validation of a Short Form Questionnaire to Measuring Wife Abuse
ساخت و رواسازی فرم کوتاه پرسشنامه تجربه همسرآزاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Sociological Study of Sexual Harassment Experience by Women in Workplace (Empirical Test of Routine Activity Theory)
بررسی جامعه شناختی میزان تجربه مزاحمت جنسی زنان در محیط کار(آزمون تجربی نظریه فعالیت های روزمره)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Meta-Analysis of the Needs and Priorities of Life for Women-Headed Households with a Sociological Approach
فراتحلیل نیازها و اولویت‌های زندگی زنان سرپرست خانوار با رویکرد جامعه‌شناختی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Capitals on Female Labour Force Participation: a Comparative Study on European :::::union::::: and Middle East Countries
نقش انواع سرمایه در مشارکت اقتصادی زنان: مطالعه تطبیقی کشورهای اتحادیه اروپا و خاورمیانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 71 (2019-3)


Studying the cohabitation subculture in metropolis Tehran (backgrounds and consequents)
مطالعه خرده‌فرهنگ هم‌باشی در کلان‌شهر تهران (شرایط، زمینه‌ها و پیامدها)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determininge the Relationship between Misery Indices and the Divorce Rate in Iran
رابطه بین شاخص فلاکت و طلاق در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spirituality development during childhood; a latent approach for health and social improvement
توسعه معنویت در دوران کودکی؛ رویکردی نهفته برای ارتقای سلامت و توسعه اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of the status of living standards and related socioeconomic factors among the elderly in Tehran
بررسی وضعیت استانداردهای زندگی و عوامل اقتصادی - اجتماعی مرتبط با آن در بین سالمندان شهرتهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

a pathological assessment of social housing (Mehr) taking an approach toward social class inequality and urban deviation in Tabriz
آسیب شناسی مسکن اجتماعی (مهر) با رویکرد نابرابری طبقاتی و انحرافات شهری تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Systematic Review of Studies on Slums (1996-2017)
مرور نظام‌مند مطالعات انجام شده در زمینه حاشیه‌نشینی (1375 تا 1396)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Determinants of Gender Equality in Youth Employment in Developing Countries
بررسی عوامل مؤثر بر برابری جنسیتی در اشتغال جوانان در کشورهای درحال‌توسعه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Triangular Relationship between Poverty, Inequality and Growth in Iran during the Development Plans
سه وجهی رشد، نابرابری و فقر در ایران طی برنامه‌های توسعه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 70 (2019-2)


Manager’s Competency, Axiomatic Instruments in Pursuit of Organizational Good Governance and Green Human Resources Management in Cooperative Agencies, Work and Social Welfare
شایستگی مدیران، سازه‌ای بنیادین در تحقق حکمرانی خوب سازمانی و مدیریت منابع انسانی سبز در ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شمال کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between social trust and political participation in Citizens of Gorgan
اعتماد اجتماعی و مشارکت سیاسی در شهروندان شهر گرگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Effects of the Spread of Contagious Disease and Immunization of Population on Social Welfare Using Agent Based Modeling
بررسی اثرات انتشار بیماری مسری و ایمن‌سازی جمعیت بر رفاه اجتماعی با استفاده از مدل‌سازی مبتنی بر عامل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Compilation of the Native Model of Sociological Barriers to Remarriage of Female Heads of Households Covered by the National Relief Committee of Iran in 1395
تدوین مدل بومی عوامل جامعه‌شناختی بازدارنده ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار زیر پوشش کمیته امداد کشور ایران در سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Universal Family Welfare Policies in Iran
سیاستهای فراگیر رفاه خانواده در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Suggested Social Policies to Control Social Harms in Iran
سیاستهای اجتماعی پیشنهادی در حوزه کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Health System Developments in the Framework of Development Programs in Iran
تحولات نظام سلامت در چارچوب برنامه‌های عمرانی و توسعه در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Road Map of Health Area in Iran Health System
نقشه راه حوزه بهداشت در نظام سلامت ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Volume 18, Number 69 (2018-7)


The Relationship of Social Trust with the Intention to Prepare and Preparedness Behavior of Tehran Inhabitants agains‌t Earthquake
رابطه اعتماد اجتماعی با قصد و رفتار آمادگی شهروندان تهرانی در برابر زلزله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Subjective Well-being and Quality of Educational Life among Students of the University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences in Tehran
رابطه کیفیت زندگی با بهزیستی ذهنی در بین دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing Multidimensional Poverty of Female and Men Headed Households in Urban and Rural areas in Iran by Alkire-Foster Method
فقر چندبعدی زنان و مردان سرپرست خانوار در مناطق شهری و روستایی ایران با استفاده از روش آلکایر و فوستر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying the Effect of Governance Quality on Health Indicators in the Countries of South-Western Asia
رابطه کیفیت حکمرانی با سلامت در کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing the Media Policy Model of Iran Social Security Organization
طراحی مدل سیاست گذاری رسانه ایی سازمان تامین اجتماعی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The anticapital theory of corruption and critique of concept of social capital
نظریه ضد سرمایهای فساد اداری و نقد مفهوم سرمایه اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship Between Mental Health and The Quality of Life among Abused Children 7 to 12 Years Old: Moderating effect of Perceived Social Support
رابطه سلامت روان با کیفیت زندگی کودکان آزاردیده 7 تا 12 سال: اثر تعدیل کننده ادراک حمایت اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Provide a Model for Media Policy Making in Iran’s Social Security Organization
حمایتهای اجتماعی در کار شایسته (با تأکید بر حمایتهای بیمه اجتماعی و چالشهای فراروی آن در نظام تأمین اجتماعی ایران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 68 (2018-4)


Interaction between Sustainable Lifestyle and Sustainable Development among Rual Families
تعامل بین سبک زندگی پایدار و توسعه پایدار خانوادههای روستایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determinants of Success of Entrepreneurial Clients in Agricultural Employment Creation Plans of the Imam Khomeini Relief Committee in Golestan Province
تعیین کننده های موفقیت مددجویان کارآفرین در طرحهای اشتغالزای کشاورزی کمیته امداد امام خمینی (ره) در استان گلستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Poverty Indicators in the Urban Areas of Hormozgan Province Using Linear Expenditure System (LES) during 4th and 5th Development Plans: Household Budjet Survey
بررسی شاخصهای فقر در مناطق شهری استان هرمزگان با استفاده از سیستم مخارج خطی طی برنامه های چهارم و پنجم توسعه؛ تحلیل داده های پیمایش هزینه-درآمد خانوار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Macroeconomic Variables on Crime in Selected Countries with a Dynamic Panel Approach
رابطه بین عوامل اقتصادی و اجتماعی و آسیبهای اجتماعی در کشورهای منتخب با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Crime, Fertility Rates and Economic Growth
رابطه بین جرم و نرخ باروری با رشد اقتصادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Systematic Review of the Presented Articles in Second National Conference of Social Problems of Iran
مرور نظام مند مقالات دومین همایش ملی آسیبهای اجتماعی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Affecting the Poverty through the Female-Headed Households in Iran
عوامل مؤثر بر فقر در خانوارهای دارای سرپرست زن در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Multidimensional Approach to Measuring Poverty: Theoretical Concepts and Empirical Evidence from the Iranian Economy from 1370 to 1392 Persian Calendar
رویکرد چندبُعدی به اندازهگیری فقر؛ مفاهیم نظری و شواهد تجربی از اقتصاد ایران در طول سالهای 92-1370
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 67 (2017-12)


Social Factors Affecting on Body Management in Youth and Young Girls and Boys in the City of Isfahan
عوامل اجتماعی مؤثر بر مدیریت بدن در نوجوانان و جوانان دختر و پسر شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Evaluation of the Effect of Stigma unemployment on Mental Health of the Unemployed
بررسی اثر داغ ننگ بیکاری بر سلامت روان بیکاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparation of Affective -Behavioral Disorders and Social Skills among Normal Adolescents and institutional children of Social Welfare Bureau
مقایسه اختلالات عاطفی رفتاری و مهارتهای اجتماعی در نوجوانان دختر عادی و فرزندان مراکز شبانه روزی سازمان بهزیستی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of the Relationship between Good Governance of countries and Urban Quality of Life
نابرابری فضایی سرمایه اجتماعی در مناطق روستایی استان خراسان رضوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل اثرات رکود اقتصادی 1392-1389 بر مخارج سلامت خانوارهای ایرانی
تحلیل اثرات رکود اقتصادی 1392-1389 بر مخارج سلامت خانوارهای ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Socioeconomic Factors Affecting on Poverty and Inequalities Health
تحلیل عوامل اقتصادی-اجتماعی مؤثر بر فقر و نابرابری حوزه سلامت طی سالهای 1394-1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Corruption on Income Distribution: A Panel Data Approach
تأثیر فساد بر توزیع درآمد: رهیافت دادههای پانل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Optimum Government Activities and Social Welfare in Iran during the Period of 1975-2012
حد بهینه فعالیتهای دولت و رفاه اجتماعی در ایران طی سالهای 1354-1391: رویکرد سری زمانی غیرخطی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 66 (2017-10)


Analysis of Obstacles Related to the Development of Social Security of Farmers, Villagers, and Nomads in Kermanshah County
واکاوی موانع توسعه بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر در شهرستان کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Relationship between Social Capital and Social Identity Among Citizens of Rasht
رابطه بین سرمایه اجتماعی و هویت اجتماعی بین شهروندان رشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Socio-Economic Factors Affecting the Quality of Life of Tehranian Citizens
عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر کیفیت زندگی شهروندان تهرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of the Relationship between Good Governance of countries and Urban Quality of Life
تحلیل رابطه حکمروایی خوب کشورها و کیفیت زندگی شهرها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Inequality of Development in the 22 Districts of Tehran Metropolis
الگوی فضایی نابرابری توسعه در مناطق 22گانه کلانشهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Representation of Discursive Conflicts of Gender Equity in Development plans of I.R. Iran
بازنمائی کشمکشهای گفتمانیِ عدالت جنسیتی در برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران1
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Narrative of Women,s Experiences in Promotion to Professorship at Universities of Iran
بازگویی تجربیات زنان در ارتقا به مرتبه استادی در دانشگاههای ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anomie Theory of Durkheim and Merton, imilarities, Differences and Methods of Measurement
تئوری آنومی دورکیم و مرتن؛ شباهتها، تفاوتها و شیوههای اندازهگیری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 65 (2017-7)


Jurisprudential Foundations of Fitting (making appropriate environments) for the Disabled People
مبانی فقهی مناسبسازی برای معلولین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Reflection of Mental Illnesses in the Press Investigating the Social Stigma in the Incidents Pages in Five Widely Circulated Newspapers
چگونگی انعکاس تصویر بیمارهای روانی در مطبوعات بررسی انگهای اجتماعی در صفحات حوادث پنج روزنامه کثیرالانتشار کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predicting Risk Taking Behavior by Exposure to Domestic Violence Among Khorram-Abad Adolescents
پیش بینی خطرپذیری نوجوانان بر اساس مواجهه آنها با خشونت خانگی در نوجوانان خرمآباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of Cultural and Economic Capitals on Social Distinction: With an Emphasis on Ownership of a Luxury Car
اثر سرمایه های فرهنگی و اقتصادی بر تمایز اجتماعی: با تأکید بر مالکیت اتومبیل لوکس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Women-Headed Households in Tehran: A Qualitative Study of Their Experiences, Challenges and Capacities
زنان سرپرست خانوار در تهران: مطالعه کیفی تجربیات، چالشها و ظرفیتهای آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of quality of rural life in Iran using Fuzzy method
ارزیابی کیفیت زندگی روستایی در ایران بر اساس منطق فازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Food Baskets in Urban Households of Iran Using System Requirements Equations
بررسی سبد مصرفی مواد غذایی در خانوارهای شهری ایران با استفاده از معادلات تقاضای سیستمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the relationship between lifestyle and ethnic and national belonging of citizens of Khorramabad
بررسی رابطه سبک زندگی با تعلقات قومی و ملی شهروندان شهر خرم آباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 64 (2017-4)


Social Health and Self-Efficacy of Teachers with an Emphasis on Gender Role Self-Concept
سلامت اجتماعی و خودکارآمدی معلمان با تأکید بر نقشهای جنسیتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Tendency to drug use among high school students(Case Study: Marivan High Schools)
گرایش به مصرف مواد مخدر در بین دانش‌آموزان دبیرستانی دبیرستانهای شهر مریوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Trust Indices to E-City Network Using Adaptive Network-Based Fuzzy Inference System (ANFIS) and RBF Network (Case Study of Ghir City)
ارزیابی شاخصهای اعتماد به شهر الکترونیک با استفاده از شبکه استنتاج عصبی-فازی (ANFIS) و شبکه توابع پایه‌ای شعاعی (RBF) (مورد مطالعه: شهر قیر استان فارس)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Formal and Informal Relationships (Social Relations Network) in Students’ Employment (Case Study: Kharazmi University)
نقش روابط رسمی و غیررسمی (شبکه روابط اجتماعی) در اشتغال دانشجویان در دانشگاه خوارزمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing Performance Evaluation Indicators by Using AHP and BSC Approaches (Case of Study: Social Security Organization of Mashhad)
طراحی شاخصهای ارزیابی عملکرد با استفاده از روشهای BSC و AHP در سازمان تأمین اجتماعی مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Educational Inequalities and Its Effect on the Dynamics of Industrial Workforce Productivity by Using Dynamic Panel Model
بررسی نابرابریهای آموزشی و تأثیر آن بر پویاییهای بهره‌وری نیروی کار بخش صنعت با استفاده از مدل پانل پویا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of Effective Variables on the share of Household Income From Direct Subsidies in Tehran
شناسایی متغیرهای موثر بر سهم درآمد خانوارها از یارانه در شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Nonlinear Effects of Oil Revenues on Social Welfare in Iran
اثرات غیرخطی درآمدهای نفتی بر رفاه اجتماعی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Legal Analysis of Iran’s Social Security in Light of the Principles and Patterns of a Desirable Social Security System
تحلیل حقوقی تأمین اجتماعی ایران در پرتو اصول و الگوهای نظام تأمین اجتماعی مطلوب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 63 (2017-3)


An Investigation of Postgraduate Students’ Attitude toward Self-Employment (Case study of Campus of Agriculture and Natural Resources of Razi University in Kermanshah)
بررسی نگرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی نسبت به خوداشتغالی ( مطالعه موردی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation on Career Choice Model (SCCT) among Iranian high-school students
بررسی مدل انتخاب شغلی (نظریه شناختی-اجتماعی مسیر شغلی) در دانش‌آموزان پسر دبیرستانی شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Introduction to Empirical Research with Clustering Effects with a Focus on Unit of Analysis in Randomization and Treatment
مدخلی بر پژوهشهای تجربی با اثرات خوشه‌ای با توجه به واحد تحلیل در تصادفی‌سازی و مداخله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Feasibility of Empowering the Informal Settlements Quarters by Increasing the Social Capital (Case Study: Shir-Abad Quarter of Zahedan )
امکان‌سنجی توانمندسازی محله‌های اسکان غیررسمی از طریق افزایش سرمایه اجتماعی(مطالعه موردی: محله شیرآباد شهر زاهدان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Effective Factors on Human Resources Productivity in Tehran’s Easter Branches of Social Security
بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی در شعب تأمین اجتماعی شرق تهران بزرگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study on Effects of Tourism on Promoting the Social Welfare Indices (Case Study: Onar and Kojang Villages, Meshkinshar County)
بررسی اثرات گرشگری بر ارتقای شاخص‌های رفاه اجتماعی (مورد مطالعه: روستای اونار و کوجنق، شهرستان مشگین‌شهر)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Relationship between Income Inequality and Economic Growth in Iran
رابطه نابرابری درآمدی و رشد اقتصادی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Components and Dimensions of Social Development in Development Programs
ابعاد و مولفه های توسعه اجتماعی در برنامه های پنجگانه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study on Challanges and Limitations of Implementation of the Comprehensive Welfare System and Social Security in Iran
چالش های اجرای نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در ایران دهه ۹۰
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 62 (2016-10)


Relation between Social Capital and Political Participation (Case Study: Qom Citizens)
رابطه بین سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی (مطالعه موردی: شهروندان قم)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Comparing Iran's per capita welfare changes Due to Increase in Inequality in 2003 and 2011
مقایسه تغییرات رفاه سرانه ایران به دلیل افزایش نابرابری در دو سال 1382 و 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Social, and psychological treatment of childhood obesity
نظام اجتماعی، چاقی کودکان و درمانهای روان‌شناختی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

A Survey on Life Style and Relevant Social Determinants in Students of the University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences
بررسی سبک زندگی دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Shi’i – Sunni Desires of Childbearing in Rural-Urban Areas of Bojnord and Gonbad-Kavous
تمایلات فرزندآوری در شهرستانهای بجنورد و گنبدکاووس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Studying the experience of playing the role of the job - family by female-headed households with an emphasis on subway female peddlers
مطالعه تجربه ایفای هم‌زمان نقش شغلی – خانوادگی در زنان سرپرست خانوار با تأکید بر زنان دست‌فروش مترو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Investigating the Effect of Transportation Development Indicators on Road Traffic Casualties
بررسی اثر شاخصهای توسعه حمل‌ونقل بر فراوانی صدمات ترافیک جاده‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Status and Barriers to Implementation of Family Physician Program in Iran Health System
جایگاه و موانع اجرایی طرح پزشک خانواده در نظام سلامت ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

From Bourdieu's Cultural Capital to Abel's Health- Related Cultural Capital: Applying New Indicators for Explaining Healthy Lifestyle
از سرمایه فرهنگی بوردیو تا سرمایه فرهنگی مرتبط با سلامت به تعبیرآبل: کاربرد شاخصهای نوین در تبیین سبک زندگی سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Volume 16, Number 61 (2016-7)


Effectiveness of Group Logo therapy on Increasing the Quality of the Mothers' Life of Hearing Impaired Children.
اثربخشی معنادرمانی گروهی بر ارتقای کیفیت زندگی مادران کودکان کم‌شنوا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spatial Evaluation of Quality of Life Indicators in the Neighborhoods of Bam City after Earthquake by Using Multi-criteria Decision-making Models
سنجش فضایی شاخصهای کیفیت زندگی در محله‌های شهر بم بعد از زلزله با استفاده از مدلهای تصمیم‌گیری چندمعیاره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Good Governance Indicators on Income Inequality Selected Countries Southwest Asia and the Countries of the Organization for Economic Cooperation and Development
رابطه حکمرانی خوب با نابرابری درآمدی در کشورهای منتخب جنوب غربی آسیا و کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Validity and Reliability of Bonding and Bridging between Social Capital
ساخت و رواسازی پرسشنامه سنجش سرمایه اجتماعی درون‌گروهی و برون‌گروهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Types of Capital and Healthy Lifestyle in Sanandaj Women
رابطه انواع سرمایه و سبک زندگی سلامت‌محور در زنان شهر سنندج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Codependency and Divorce
رابطه هم‌وابستگی و طلاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of Socio-Economic Determinants of Social Trust among Labor Children Referring to NGOs in Tehran
تعیین‌کننده‌های اجتماعی-اقتصادی اعتماد عام در بین کودکان کار مراجعه‌کننده به مراکز مردم‌نهاد شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Organizational Commitment and Attitude to Corruption among Municipal Staff of Tehran Province
رابطه بین تعهد سازمانی و گرایش به فساد اداری بین کارکنان شهرداری تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Jurisprudence of the International Criminal Courts in Dealing with Gender-Based Crimes against Girl Children Soldiers
رویه قضایی دادگاههای بین‌المللی کیفری در مواجهه با جرایم جنسی علیه کودک سربازان دختر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 60 (2016-6)


Social Analysis of the Street Harassment and the Passive Reactions to it (Case Study: Female Students of Mazandaran University)
تحلیل اجتماعی مزاحمتهای خیابانی و واکنشهای انفعالی دختران نسبت به آن (مطالعه موردی دانشجویان دختر دانشگاه مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Development level measurement of the Yazd Province townships By using of HDI and TOPSIS Model
سنجش توسعه‌یافتگی شهرستانهای استان یزد با مدل HDI و TOPSIS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dimensions, Components and Indicators of Social Welfare in Elderly: Looking for a Composite Index
ابعاد، مؤلفه‌ها و نشانگرهای رفاه اجتماعی سالمندان: در جستجوی یک شاخص ترکیبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effective Factors of Curroption in Governmental Organizations of Sanandaj City
عوامل اجتماعی مؤثر بر فساد اداری در سازمانهای دولتی شهرستان سنندج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Social and Economic Tehrani Citizens' Motivations for Refusing to Withdrawal from Receiving Subsidies
دلایل اجتماعی و اقتصادی عدم انصراف شهروندان تهرانی از دریافت یارانه نقدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predicting Marital Commitment on the Basis of Love Style and Relationship Beliefs
پیش‌بینی تعهد زناشویی براساس سبک عشق‌ورزی و باورهای ارتباطی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation into the Relationship between Patriarchy and Violence against Women in Koohdasht
رابطه بین مردسالاری و خشونت خانگی علیه زنان در شهر کوهدشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Deterrent Effect of Religious Belief on Tendency to Running away from Home
نقش بازدارندگی باور دینی در گرایش دختران دانش‌آموز به فرار از منزل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Adoptive families: Necessity for Research in Social Welfare
خانواده‌های فرزندپذیر: ضرورتی نوین در پژوهشهای حوزه رفاه اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 59 (2015-12)


Factors Analysis Affecting on Participation in the Reconstruction and Rehabilitation of Deteriorated Fabric
تحلیل عوامل موثر بر مشارکت مردم در نوسازی و بهسازی بافت فرسوده1
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

The Relationship between Special privileges of Martyrs’ and Veterans’ Children and Perceived Social Justice (The Case of Isfahan City)
تأثیر تسهیلات ویژه فرزندان شاهد و ایثارگر بر عدالت اجتماعی ادراک‌شده (مطالعه موردی شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

The Relationship between Media Consumption and Cultural Capital
رابطه مصرف رسانه‌ای و سرمایه فرهنگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Improving the Quality of Life With the Student-centered Approach:Introducing a Model for Prevention of Substance Abuse in Students
ارتقای کیفیت زندگی با رویکرد دانشجومحور: معرفی مدلی برای پیشگیری از اختلال مصرف مواد در دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Utilization of “the Evaluation Framework for Community Health Programs” For the Programs of Tehran- pars Community Health Action Agency
به‌کارگیری «چارچوب ارزشیابی برنامه‌های سلامت اجتماع محور» در پروژه ارزشیابی برنامه‌های پایگاه سلامت اجتماعی مهر تهرانپارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Investigation of the Relationship between Dimension of Psychological Capital with Organizational Commitment and Job Performance
مدل یابی معادلات ساختاری روابط بین سرمایه روان‌شناختی با تعهد سازمانی و ادراک از عملکرد شغلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Presence of Neighborhoods and the Feeling of Social Exclusion (Case Study: Pakdasht City)
تشخص محله و احساس طرد اجتماعی (مطالعه موردی شهر پاکدشت)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

The Role of Urban Tourism in Social Welfare of Informal Settlements in Islamshahr (From the Perspective of Local Residents and Municipal Officials)
نقش گردشگری شهری در رفاه اجتماعی سکونتگاههای غیررسمی اسلامشهر (از منظر اهالی محلی و مسئولین شهری)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Comparing the Marital Standards of Different Ethnic Groups within Iran
مقایسه استانداردهای زندگی مشترک در قومیتهای ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

The Role of Civil Society Organizations in Poverty Eradication
نقش سازمانهای جامعه مدنی در فقرزدایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Volume 15, Number 58 (2015-9)


The Prevalence of Learning Disabilities in Family-Like Children According to Demographic Variables
شیوع ناتوانیهای یادگیری در کودکان شبه‌خانواده برحسب متغیرهای جمعیت‌شناختی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

A Study on the Relationship between Religiosity and Happiness among People with Physical Disability in Tehran Hospices
رابطه دینداری و شادکامی در معلولین جسمی حرکتی آسایشگاه‌های شهر تهران1
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

The Study of Accessibility of Urban Spaces and Facilities in Lived Experience of Visually Impaired People in City of Tehran
مطالعه دسترس‌پذیری فضاها و تسهیلات شهری در تجربه زیسته افراد با آسیب بینایی شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Disability, the Hidden Part of Society: A Sociological Study on the Status of Disability in Iran and the World
معلولیت؛ نیمه پنهان جامعه: رویکرد اجتماعی به وضعیت معلولین در سطح جهان و ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Study of the Relationship between Job Characteristics and Mental Health of Rehabilitation Staff in Public and Private Rehabilitation Centers under the Supervision of the Welfare Organization of Tehran Province
رابطه ویژگیهای شغلی و سلامت روان در کارشناسان توان‌بخشی مراکز دولتی و خصوصی تحت نظارت سازمان بهزیستی استان تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Expert Opinion on Detecting Priority Indicators for Constructing Iranian Social Welfare Index: A Delphi Study
نظر متخصصان ایرانی در مورد ابعاد و بیانگرهای شاخص رفاه اجتماعی ایران: یک مطالعه دلفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

The Lived Experience and Satisfaction of Women with the Subsidy Targeting Program through Cash Transfer: A Qualitative Research in Tehran
تحلیل تجارب زیسته زنان خانوار در مورد سیاست هدفمندی یارانه‌ها و نقدی‌شدن آن: یک مطالعه کیفی در شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Classification and assessment of the spatial the range of healthy sustainable urban development approach using techniques Entropy-VIKOR, TOPSIS and GIS (Case study of Yazd province)
طیف‌بندی و ارزیابی فضایی شهر سالم با رویکرد توسعه پایدار شهری با استفاده از تکنیکهای Entropy-VIKOR، TOPSIS و GIS در استان یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

The Relationship between Poverty, Education and Gross National Production in Iran During 1984-2010
ارتباط کمی بین فقر، آموزش و تولید ناخالص داخلی ایران طی سالهای 89-1363
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Analysis of Subjective Welfare in Systems of World Welfare(With Emphasis on Iran )
تحلیل وضعیت رفاه ذهنی در نظامهای رفاهی با تأکید بر ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Volume 15, Number 57 (2015-7)


The Implication The Metaphysical Concept of Justice to Its Social in Law (case study: Labor Law Iranian)
آثار تغییر در مفهوم عدالت در حقوق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Evaluating Village Kindergarten’s Services in Province by IECD Indexes
ارزیابی خدمات ارائه‌شده در روستامهدهای (مشارکتی و غیرمشارکتی) کشور بر اساس شاخص های رشد و تکامل یکپارچه کودکان خردسال (IECD)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Citizens Position in Arnestein's Ladder: Gender Analysis of Participatory Dimentsion of Right ti the city
جایگاه شهروندان تهرانی در نردبان آرنستاین: بررسی جنسیتیِ بُعد مشارکتی حق به شهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Evaluation of Improving Quality of Life in Informal Settlements in the Past Decade (Case study: Dowlatabad, Kermanshah)
ارزیابی دگرگونی کیفیت زندگی در سکونتگاه‌های غیررسمی در دهه گذشته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Conceptual expanding of social capital with social health approach
بسط مفهومی سرمایه اجتماعی با رویکرد سلامت اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Development and Validation of a Scale for Measuring Youth’s Attitudes to Substance Abuse in Iran
ساخت و رواسازی پرسشنامه نگرش جوانان به مواد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Efficacy of Transactional Analysis Group Training on the Marital Satisfaction of Women Applying for Divorce in Bejar
اثربخشی آموزش گروهی تحلیل رفتار متقابل بر افزایش رضایت زناشویی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Quality of life and its relation to background characteristics and relationships in the family in adolescents and young people referring to addiction treatment centers
کیفیت زندگی و ارتباط آن با مشخصات زمینه ای و ارتباطات خانواده در نوجوانان و جوانان مراجعه کننده به مراکز مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Epidemiology of High-Risk Behaviors among Tehran Adolescent Girls and Boys
رفتارهای پُرخطر در بین دانش‌آموزان نوجوان دختر و پسر شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Women's Experiences of Sexual Harassment Types
تجربه انواع آزار جنسی زنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Volume 15, Number 56 (2015-9)


Healthy Community as Conceptualized by Residents of Tehran City
ویژگی های «جامعه سالم» بر اساس تجارب و ادراکات شهروندان تهرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Communicative Planning as New Approach for Community Planning (Case study: Tehran, Farahzad community)
برنامه ریزی ارتباطی به عنوان رویکرد پیشنهادی برای برنامه ریزی شهری در مقیاس محلات (در محله فرحزاد شهر تهران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Longitudinal Research of Relation between Delivery Period Variables, Motor – Cognitive Development of Prescool Children and Their Behaviors in Fourth Grade
رابطه متغیرهای حین تولد و رشد شناختی - حرکتی دانش آموزان در دوره پیش دبستانی با رفتارهای مدرسه ای آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying Signs of Child Neglect among Children of Tehran (Physical and Behavioral Signs)
تعیین نشانه های غفلت در کودکان شهر تهران (نشانه های جسمانی و رفتاری کودک)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evidence on the Trade-off between Number of Children and Their Health
شواهدی از وجود تبادل میان تعداد فرزندان و سلامت آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Social Problem-Solving Group Training on Increasing the Resiliency of Mothers with Addicted Children
اثربخشی آموزش گروهی حل مسئله اجتماعی بر افزایش تاب آوری مادران دارای فرزند معتاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Social and Economic Factors Affecting the Societal Security of Women-Headed Households in Marivan City
عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر احساس امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار در شهرستان مریوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Life Skills Training on Marital Satisfaction among Young Couples
بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر رضایت زناشویی زوج های جوان مراجعه کننده به مرکز مشاوره جویا شهر گرگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Investigation of Socioeconomic Impacts of Prolonging the Divorce Process on Life of Involved Women
بررسی اثرات اقتصادی - اجتماعی طولانی شدن فرایند طلاق بر زندگی زنان درگیر با آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Relationship between Family Features and Children’s Entrepreneur Personality
رابطه ویژگی های خانواده و شخصیت کارآفرین فرزندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measuring and Analyzing Nutritional Poverty Trend among Households with Child in Iran Using Generational Approach: 1984-2012
اندازه گیری و تحلیل روند فقر غذایی در خانوارهای دارای کودک در ایران با به کارگیری رویکرد نسلی: 1363 - 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of Modernization Process on the Emergence of New Problems in the Family (A comparison of Rural and Urban Areas in Mazandaran Province)
تأثیر فرایند نوسازی بر ظهور مسائل جدید در خانواده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 55 (2015-1)


The Role and Function of Mass Media on Environmental Issues
نقش و کارکرد رسانه های جمعی در طرح مسائل زیست محیطی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Relationship between Internet Use and Life Style among Students: a Case Study on Isfahan University’ Students
بررسی رابطه مصرف اینترنتی و سبک زندگی دانشجویان: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Impact of Information and Communication Technology (ICT) on Citizens’ Social Security
بررسی تاثیر فناوری اطلاعات وارتباطات (ICT) بر امنیت اجتماعی شهروندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Social Capital on Quality of Life in Women with Breast Cancer
تأثیر افزایش سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سرطان پستان.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study Effect of Visual Impairment on Family Social Capital (Case Study of the City of Kashan and Aran Bidgol)
مطالعه تطبیقی اختلال بینایی بر سرمایه اجتماعی خانواده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Analysis of Relationship between Social Capital and Quality of Work Environment in University of Kashan One Base View of Faculty Members
تحلیل رابطه بین مولفه های سرمایه اجتماعی و بهبودکیفیت محیط کار دانشگاه کاشان از دیدگاه اعضای هیات علمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Social Trust and Extreme Individualism (A Caes Stady of Mashhad)
رابطه اعتماد اجتماعی و فردگرایی افراطی در شهر مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Social Capital and Organizational Culturein Iranian Higher Education System
رابطه بین سرمایه اجتماعی و فرهنگ سازمانی در مراکز آموزش عالی استان گلستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Relationship between Feeling Secure and Social Capital of the Citizens in Zahedan City
بررسی رابطه احساس امنیت و سرمایه‌ی اجتماعی شهروندان شهر زاهدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Sociological Analysis of the Relationship between Religiosity and Social Trust among Behbahan Islamic Azad University Students
رابطه ی دینداری و اعتماد اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی بهبهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین و رتبه بندی سرمایه اجتماعی در استانهای ایران با استفاده از روش غیر مستقیم
تعیین و رتبه بندی سرمایه اجتماعی در استانهای ایران با استفاده از روش غیر مستقیم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقد مفهومی سرمایه اجتماعی
نقد مفهومی سرمایه اجتماعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 54 (2014-10)


The Comparison between Dehkhoda and Syed Ashraf Aldin Gilani's Social Satire
مقایسه ی طنز اجتماعی دهخدا وسید اشرف الدین گیلانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ways of Coping in Married Women in District 22 of Tehran: Community-Based Approach in Mental Health Promotion
روش‌های مقابله با استرس در زنان متاهل منطقه 22 تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship of Relevision Programs and Citizenship Rights Awareness
رابطه کمی و کیفی برنامه‌های تلویزیونی و آگاهی از حقوق شهروندی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigate Infractions and Corruption with Emphasized the Legal and Cultural Factors in Recreation and Cultural Organization of the Municipality of Isfahan
مطالعه جرم شناسی تخلفات و فساد اداری در بین کارکنان سازمان فرهنگی-تفریحی شهرداری اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Populist Aspects of Penal Policy of Iran against Economic Corruption
جنبه‌های عوام‌گرای سیاست کیفری ایران در قبال فساد اقتصادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Income Distribution and Households' Welfare before and after Subsidies Targeting
توزیع درآمد و وضعیت رفاه خانوارها قبل و بعد از هدفمندی یارانه‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Construct Validity of WHOQOL-100 with Rasch Analysis
روایی سازه پرسشنامه WHOQOL-100 با استفاده از تحلیل راش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Social Determinants of Female-Headed Households Living Pressures in the Cities of Kashan & Aran and Bidgol
عوامل اجتماعی مرتبط در فشارهای زندگی زنان سرپرست خانوار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Satisfaction Analysis of Quality of Life Standards in Urban Deteriorated Fabric (Case Study: Ghiam Neighbourhood in 12-region of Tehran City)
کیفیت زندگی در محیط سکونتی فرسوده (در محله قیام در منطقه 12 تهران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Quality of Work Life, Performance, Stress, Job Satisfaction
رابطه کیفیت زندگی کاری، عملکرد، فشار روانی و رضایت شغلی با رفتار شهروندی کارکنان بیمارستان اشنویه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Human Capital on Quality of Life in Provinces
رابطه سرمایه اجتماعی با کیفیت زندگی در استان‌های کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Satisfaction from Quality of Life in Small Towns with Fuzzy Approach
ارزیابی میزان رضایت از کیفیت زندگی در شهر های کوچک با روش فازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 53 (2014-7)


The Relationship between Irrational Beliefs and Marital Adjustment
رابطه‌ی باورهای غیرمنطقی و سازگاری زناشویی زوجین شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین ارتباط بین هوش معنوی با واکنش‌‌های هیجانی پرستاران شاغل در بیمارستآن‌‌های دانشگاه تهران
تعیین ارتباط بین هوش معنوی با واکنش‌‌های هیجانی پرستاران شاغل در بیمارستآن‌‌های دانشگاه تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationships between Spiritual Intelligence and general Health among Students
رابطه‌ی هوش معنوی با سلامت عمومی در دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of social-emotional skills training to enhance general health in the teachers in Primary Schools
تأثیر آموزش مهارت‌های هیجانی-اجتماعی در بهبود سلامت روان معلمان مقطع ابتدایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Gender Differences in Social Health: the Role of Individualism-Collectivism
تفاوت‌‌‌های جنسیتی در سلامت اجتماعی: نقش فردگرایی-جمع‌‌‌گرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Economic Factors and Life Insurance Development Impact on Social Welfare in Iran
رابطه توسعه بیمه‌ی عمر و رفاه اجتماعی با سلامت در ایران طی سال‌های 1360-1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Willingness to pay of Isfahan Social Security Organization insured for Catastrophic cost of medicine prescriptions
تمایل بیمه شدگان تأمین اجتماعی اصفهان به پرداخت هزینه‌های نسخ دارویی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Main Determinants of Private Healthcare Expenditure and Their Effects between Different Income Levels in Asian Countries
بررسی عوامل مؤثر بر هزینه‌های بهداشتی بخش خصوصی و مقایسه‌ی شدت اثر آن‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spatial Analysis of Health Inequality in Shiraz City
تحلیل فضایی نابرابری سلامت در شهر شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Income inequality as a threat for Public health:reinvestigation of income distribution and health nexus with a new approach
نابرابری درآمدی تهدیدی برای سلامت جامعه: ارزیابی مجدد رابطه‌ی توزیع درآمد و سلامت در ایران با رویکرد نوین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 52 (2014-4)


Determining Reliability and Validity of Persian Version of Scale of Spirituality among Older Iranian Population
ارزیابی پایایی و روایی نسخۀ فارسی پرسش‌نامۀ سنجش معنویت، در سالمندان ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Operation of NGOs in the Field of Fighting against Drug Addiction with Agency-Structure Perspective
تحلیل عملکرد سازمان های مردم نهاد در حوزه مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر ،با نگاه عاملیت_ ساختار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relation between Social Capital and Crime among Criminals and Noncriminal in Yasuj, Iran
رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و جرم در بین افراد مجرم و غیرمجرم شهر یاسوج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relation of Social Support and Coping Style with Resiliency in Delinquent Male Adolescents
رابطۀ بین حمایت اجتماعی و سبک‌های مقابله‌ای با تاب‌آوری در نوجوانان پسر بزهکار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relation between Retirement Activities Expectations, Actual Retirement Activities and Job Characteristics
رابطۀ بین انتظارات از فعالیت‌های دورۀ بازنشستگی و فعالیت‌های واقعی دورۀ بازنشستگی و ویژگی‌های شغل در مطالعه‌ای طولی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Ethnic Identity and Subjective Well-Being In Iranian Ethnicities
مقایسۀ هویت قومی و بهزیستی ذهنی در اقوام ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Social Factors Related to Alturism among Teachers
عوامل اجتماعی مرتبط با نوعدوستی، در میان معلمان شهرهای یزد و نورآباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relation between Addiction and Urbanization in Iran
رابطه بین شهرنشینی با اعتیاد در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Well-being as a Multidimensional Concept: In Search of different Concepts and Definitions
بهزیستن به عنوان مفهومی چند بعدی ؛واکاوی مفاهیم وتعاریف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Influence of Participation Norms on Welfare
تأثیرگذاری هنجارهای مشارکتی بر رفاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimating social welfare in Iran using a new composite index
تخمین شاخص ترکیبی رفاه اجتماعی برای شرایط ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 51 (2014-1)


The Impact of Social Capital on the Youth’ Happiness (Case Study: Babolsar Cit
تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر شادی جوانان (مطالعۀ موردی شهر بابلسر)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Social Capital in Zanjan Province
مطالعۀ وضعیت سرمایۀ اجتماعی در استان زنجان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Different Capitals The Missing Link In Explaining The Students Happiness
انواع سرمایه‌ها و نقش آنها در تبیین شادکامی دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Inflation, Unemployment and Economic Crimes
تورم، بیکاری و جرائم اقتصادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The validaton of Violence Scal Child Exposure to Domestic
رواسازی مقیاس مواجهۀ‌ کودک با خشونت خانگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Prediction of Tolerance Level of Mothers with Educable and Intellectual Disabled Children Based on Their Religious Attitudes
پیش‌بینی سطح تحمل مادران کودکان آموزش‌پذیر با نارسایی هوشی‌تحولی، براساس نگرش‌های مذهبی آن‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Examine between Family Burden and Family Function (Family with Chronic Neurosis Children)
رابطۀ بار خانواده و کارکرد خانواده‌های دارای بیماران مبتلا به اختلال روانی مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors of Married Women Engagement in Marital Infidelity
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Recognizing the Fundamental Factors of Married Men Engaged in Marital Infidelity
شناسایی عوامل زمینه‌ساز بی‌وفایی زناشویی مردان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Examining Teleworking Linkage with Improvement of Work And Social Life Balance
رابطۀ دورکاری با بهبود توازن میان کار و زندگی اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Family Medicine and Its Role on Social, Cultural and Economic Factors in Rural Area
برنامۀ پزشک خانوادۀ روستا و نقش آن در مسائل اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی جامعه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Maternal Health, Quality of Life and Their Relationship in Iran’s Provinces
سلامت مادران، کیفیت زندگی و رابطۀ آن‌ها در استان‌های جمهوری اسلامی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Social Capital Condition among Rural Bread Winner Women
وضعیت سرمایۀ اجتماعی در بین زنان روستایی سرپرست خانوار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 50 (2014-1)


Social Tolerance and Its Components
مدارای اجتماعی و ابعاد آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

رابطه خدمات بهداشتی و درمانی با وضعیت معلولیت در استان‌های کشور
رابطه خدمات بهداشتی و درمانی با وضعیت معلولیت در استان‌های کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reasons of Worriness in Elite University Students
دلایل احساس نگرانی در دانشجویان نخبه مهندسی و پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Quality of Urban Services, Citizenship Commitment and Sense of Social Belonging
کیفیت خدمات شهری، تعهدات شهروندی و حس تعلق اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Perceived Organizational Justice and Organizational Norms on Attitude toward Organizational Citizenship Behavior with Regards to Conscientiousness and Agreeableness Personality Characteristics
نقش عدالت ادراک شده و هنجار سازمانی بر نگرش نسبت به رفتار شهروندی سازمانی، با توجه به ویژگی‌های شخصیتی وظیفه‌‌شناسی و توافق‌جویی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of Cognitive-Behavioral Group Social Work Interventions on Social Adjustment of Delinquent Children
تأثیر مداخلات مددکاری اجتماعی گروهی بر سازگاری اجتماعی پسران بزهکار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship of Social Support and Social Control with Resiliency against Drug Abuse in the Male Offspring of Addicted Fathers
رابطه کنترل اجتماعی و حمایت اجتماعی با تاب‌آوری در برابر سوء مصرف مواد در پسران دارای پدرِ معتاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors of Law-abiding among Citizens of Yazd
عوامل قانون‌گرایی شهروندان در شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Social Capital and Deviance among Male Students 15-18 Years in Tehran in the Years 1390-91
رابطه سرمایه اجتماعی و کجروی در بین دانش آموزان پسر ۱۵ تا ۱۸ ساله شهر تهران در سال تحصیلی ۱۳۹۱-۱۳۹۰
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Family Factors of Child Abuse
عوامل خانوادگی کودک‌آزاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Domestic Violence in Iran: Review of 2001-2008 literature
خشونت خانگی در ایران: مرور مطالعات1387-1380
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Corruption and Social Capital In The Growth Models
رابطه فساد و سرمایه ‏اجتماعی در الگوهای رشد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 49 (2013-7)


Violence against Women: An Empirical Test of Resource and Radical Feminism Theories
تبیین جامعه‌شناختی خشونت علیه زنان: آزمون تجربی نظریه‌های منابع در دسترس زنان و فمینیسم رادیکال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Women’s Feeling of Social Security and Its Social Factors in Sanandaj
احساس امنیت اجتماعی زنان و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن؛ شهر سنندج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Qualitative Study on How Women Perceived Their Social Problems
مسئله‌شناسی زنان بنا بر روایت زنان (مطالعۀ کیفی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Meta-analysis of Organizational Factors and Job Satisfactions of the Employees of Foundation of Martyrs and Veterans Affair
فرا‌تحلیل عوامل سازمانی مرتبط با رضایت شغلی کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Life Skills Training on the Life Quality of Adolescent Orphans
تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر ابعاد کیفیت زندگی ایتام نوجوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

الگوی مصرف در چرخۀ زندگی خانوارهای شهری
الگوی مصرف در چرخۀ زندگی خانوارهای شهری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimal Effective Rate of Income Tax in Iran: An Application of Rawlsian Social Welfare
نرخ مؤثر بهینۀ مالیات بر درآمد در اقتصاد ایران: کاربردی از رفاه اجتماعی رالزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Feeling Justice and Its Social Factors
احساس عدالت و عوامل اجتماعی مرتبط با آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Justified Demands of Social Welfare Based on the Theory of Right
موجه سازی مطالبات رفاه اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Calculating the Welfare Weight of Income Deciles of Iran
محاسبه وزن رفاهی دهک‌های درآمدی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Emotional Quotient of Employees with the Level of Quality of Services Produced for Clients in the Ministry of Welfare and Social Security
رابطۀ هوش هیجانی کارکنان با سطح کیفیت خدمات به مراجعان در وزارت رفاه و تأمین اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Social Welfare in Iran and Oil Revenues During 1374-1388
رابطۀ وضعیت رفاه اجتماعی ایران با درآمدهای نفتی طی سال‌های ۱۳۴۷ تا ۱۳۸۷
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Social Capital with Subjective Welfare among the Staff of Ministry of Welfare and Social Security
رابطه سرمایۀ اجتماعی با رفاه ذهنی کارکنان وزارت رفاه و تأمین اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship of Trust, Knowledge with Social Networks on Social Welfare in Tehran
رابطه اعتماد، آگاهی و شبکه‌های اجتماعی با رفاه اجتماعی در شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 48 (2013-4)


Investigation on Economic, Social Effective Factors and Government Infrastructural Budgets on Rural Migration in Iran
عوامل مؤثر اقتصادی، اجتماعی و بودجه‌های عمرانی دولت بر مهاجرت روستائیان در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Challenges on Rural and Nomadic Social Insurance in Iran
بررسی چالش‌های بیمۀ اجتماعی روستائیان و عشایر در کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Health Complementary Insurance in Iran
بیمۀ تکمیلی درمان در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of Child Abuse Styles between Addicted and Normal Individuals
مقایسه انواع کودک آزاری در افراد معتاد و عادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigate the Changing Patterns of Drug Use from Low Risk to High Risk
علل تغییر الگوی مصرف مواد مخدر از کم خطر به پر خطر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Strategies and Policies of Drug Abuse Control in Iran
سیاست‌ها و راهبردهای کنترل مصرف مواد مخدر در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association between Social Support and Maternal Stress with Preeclampsia
بررسی ارتباط حمایت اجتماعی و استرس مادر در دوران بارداری با بروز پره‌اکلامپسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship of Bonding Social Capital with Mental Health among Slum dwellers
رابطه سرمایۀ اجتماعی درون‌گروهی با سلامت روان حاشیه‌نشینان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Gender Inequality Perception and Mental Health
رابطۀ ابعاد احساس نابرابری جنسیتی با سلامت روان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Meta-Analysis of the Researches Done About the Relationship between Burnout and Mental Health
فراتحلیل تحقیقاتِ پیرامون رابطۀ فرسودگی شغلی با سلامت روان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sexual Health Challenges of Out of Home Adolescents
چالش سلامت جنسی نوجوانان جدا‌شده از خانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Associated Factors with Community Participation in Health
عوامل مرتبط با مشارکت اجتماعی درارتقای سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Structural Model of Relationship between Health Services and Health Indicators
مدل ساختاری رابطه سطح سلامت با خدمات بهداشتی‌ـ درمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Social Health and Child Well Bing
رابطۀ سلامت اجتماعی و بهروزی کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 47 (2013-1)


Managers’ Experience and Knowledge Sharing on the Improvement and Guiding of Executive Processes in the University of Social Welfare and Rehabilitation Science (USWR)
سطح تشریک مساعی دانش و تجربه مدیران در بهبود و هدایت فرایند اجرایی در دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of Government Fiscal Policy on Iranian Economy under Different Exchange Rate Regimes Application of CGE Model
اثرات سیاسی ـ مالی دولت بر اقتصاد ایران با تأکید بر سیاست‌های ارزی کاربرد الگوهای عمومی قابل محاسبه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bloggers with Disability: Individual and Social Empowering Experiences in Blogosphere
وبلاگ‌نویسان دارای معلولیت: تجربه مقتدرسازی فردی ـ اجتماعی در فضای وبلاگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Qualitative Assessment of Crack Supply in Tehran
بررسی کیفی وضعیت کراک در شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Family Function in Modern and Traditional Marriages among Married Women of Tehran
مقایسۀ کارکرد خانواده در ازدواج‌های سنّتی و مدرن در زنان متأهل شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Parent’s Conflict Resolution Styles in Children’s Social Adjustment and Their social Problem Solving
نقش سبک‌های حل تعارض والدین و سازگاری اجتماعی و شیوه‌های حل مسأله اجتماعی فرزندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Life Skills Training (LST) on Achievement Motivation and Academic Achievement of Students
تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر انگیزش ‌پیشرفت و پیشرفت ‌تحصیلی دانش‌آموزان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Contributing to Social Health among Teachers of Maraghe City
عوامل مرتبط با سلامت اجتماعی معلمان شهر مراغه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Gender Inequality and HIV Prevalence
ارتباط نابرابری جنسیتی با شیوع HIV
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship Between Cultural Capital and Body Management among Students of Tabriz University
ارتباط سرمایۀ فرهنگی با مدیریت بدن در میان دانشجویان دانشگاه تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spatial Analysis of Health and Sanitary Indicators of Western Azerbaijan
تحلیل فضایی توسعۀ شاخص‌های بهداشتی درمانی در استان آذربایجان غربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing the Urban Settlements with an Approach of Healthy City in Mazandaran Province
ارزیابی سکونتگاه‌های شهری با رویکرد شهر سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Socioeconomic Determinants of Health in Western Pacific Region: A Panel Data Analysis
تعیین کننده‌های اقتصادی- اجتماعی سلامت در کشورهای غرب اقیانوس آرام: تحلیل داده‌های ترکیبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Trend of Development and the Pace of Fertility Decline in Developing Countries
آهنگ توسعه و سرعت کاهش باروری در کشورهای رو به توسعه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Rural Household's Health and Rawlsian Social Welfare in Iran
سلامت خانوارهای روستایی و رفاه اجتماعی رالزی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Women Health Management: Policies, Research, and Services
مدیریت سلامت زنان: توسعه سیاست‌ها و تحقیقات و خدمات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review Models of Health Impact Assessment
مرور مدل‌های ارزیابی اثرات بر سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 46 (2012-10)


Individual and Social Factors Related to Rural Women’s Tendency to Participate in Micro-Credit Fund in Mazandaran
مطالعه عوامل فردی ـ اجتماعی مؤثر بر گرایش به مشارکت زنان روستایی در صندوق اعتبارات خرد استان مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Welfare Changes due to Increasing in the Price of Electricity in Rural and Urban Households
بررسی تغییرات رفاهی ناشی از افزایش قیمت برق در خانوارهای شهری و روستایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Capacities of Social Participation in Interference Policy in Inefficient Region
سنجش ظرفیت‌های مشارکت اجتماعی در سیاست‌های مداخله در محلات نا‌کارآمد شهری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Qualitative Evaluation of Organizational Actions of Committee Emdad and Behzisti toward the Poverty- Alleviation among Caretaker Women in Sari Township
ارزیابی کیفی عملکرد سازمان‎های بهزیستی و کمیته امداد در کاهش فقر زنان سرپرست خانوار شهر ساری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ranking Poverty Eradication Policies
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ranking Poverty Eradication Policies
بررسی خط‌مشی‌های فقرزدایی و رتبه‌بندی آن‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Effects of Poverty, Unemployment, and Urbanization on Committing Property Crimes in Iran
اثرات فقر، بیکاری و شهرنشینی بر جرایم علیه اموال در استان‌های ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship Between Distributive Justice and Health Indicators in Iran
رابطه عدالت توزیعی و سلامت در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Economic Growth Resources and Income Distribution in Iran
منابع رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Spatial Analysis of Deprivation and Inequalities of Development in Sub-provinces of Iran
تحلیل فضایی محرومیت و نابرابری‌های توسعه در شهرستان‌های ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparative Study on Distributive Income (The Comparison between Markazi Province and the Whole Country)
بررسی مقایسه‌ای وضعیت توزیع درآمد استان مرکزی با کل کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimating the Effect of Macro-Economic Variables on Income Inequality in Iran
برآورد اثرات متغیرهای اقتصادی کلان بر نابرابری توزیع درآمد در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Education and Household Size on Poverty in Urban Areas of Iran (2005 and 2009)
اثر آموزش و بعد خانوار بر احتمال خروج از فقر در مناطق شهری ایران در دو سال‏ 1384 و 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Education on Different Aspects of Poverty in Urban and Rural areas Of Iran
اثر آموزش بر جنبه‌های مختلف فقر در مناطق شهری و روستایی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Resource Curse: the Relationship between Natural Resource Abundance and Poverty in Iran
رشد اقتصادی بخش کشاورزی وفقر روستایی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Causal Relationship between Poverty and Corruption in Developing Countries
بررسی رابطه علّی بین فقر و فساد درکشورهای در حال توسعه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Resource Curse: the Relationship between Natural Resource Abundance and Poverty in Iran
نفرین منابع، رابطه میان وفور منابع طبیعی و فقر در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 45 (2012-7)


Exploring the Resiliency Process of Teenagers and Youths against Substance Abuse
شناسایی فرایند تاب‌آوری نوجوانان و جوانان در برابر سوء مصرف مواد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Related to Insecurity Feeling
بررسی عوامل مرتبط با احساس ناامنی در محلات شهری؛ در ناحیۀ ۳ منطقۀ ۱۷ شهرداری تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Social -Psychological Analysis of Delinquency among Tehran Correction Center Clients
تحلیل بزهکاری نوجوانان کانون اصلاح و تربیت تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Related to Student's Tendency towards Premarital Relations in Yazd University
بررسی عوامل مرتبط با گرایش دانشجویان به روابط پیش از ازدواج در دانشگاه یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Health and Education Indexes with Fertility Rate in Iran's Provinces
تحلیل رابطۀ بین شاخص‌های بهداشتی و آموزشی با سطح باروری در استان‌های کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimating and Ranking the Provinces of Iran in Terms of Knowledge - based Economy
تخمین و رتبه‌بندی استان‌های کشور از نظر شاخص‌های اقتصاد دانش‌محور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measurement of Income Inequality in Iran, 1984-2010
اندازه‌گیری نابرابری درآمد در ایران از 1363 تا 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Poverty Culture among Villagers of Harsin Township
شناخت فرهنگ فقر در روستاییانِ شهرستان هرسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Absolute Poverty Rate by Considering Children among Households in Tehran
بررسی میزان فقر مطلق با محوریت کودکان در بین خانوارهای شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimating the Level of Subsistence in Urban Areas of Kurdistan Province
برآورد حداقل معاش در مناطق شهری استان کردستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimating the Minimum Living with Linear Expenditure System in Iran and Determination of the Ratio of Households in Poverty
تخمین حداقل معاش با استفاده از سیستم مخارج خطی در ایران و تعیین نسبت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Households Identification by Two- Stage Identification Method (An Application of Proxy Mean Test)
شناسایی اقتصادی خانوارها براساس روش دو مرحله‌ای: کاربرد آزمون تقریب وسع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Urban Poverty Spatial Distribution in Kermanshah City
توزیع فضایی فقر شهری در شهر کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison of the Poverty Line Indices in Iran Using Stochastic Dominance Approach in Two Years (1383 and 1387)
محاسبۀ شاخص‌های فقر با روش سلطۀ تصادفی در اقتصاد ایران (۱۳۸۳ و ۱۳۸۷)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Meta-analysis of Poverty Studies in Iran
فراتحلیل مطالعات فقر در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 44 (2012-8)


A Sociological Analysis of Food-Style among Tabriz Citizens
تحلیل جامعه‌شناختی سبک غذایی شهروندان تبریزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Religiousness and Social Capital in the City of Najafabad, Isfahan
رابطه دینداری با سرمایه اجتماعی در شهر نجف‌آباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Informal Settelment in Relation to Spatial Deffrences and Increase Socail Security and Crime
بررسی ارتباط اسکان غیررسمی با افتراق مکانی در افزایش میزان جرم و امنیت اجتماعی شهر بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Critical Study of the Application of the Governing Principles of Social Security in Iran's Law
زمینه‌های تحقق اصول حاکم بر حقوق تأمین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Rating Isfahan`s Areas in Terms of Cultural Services Based on Multiple Indicators Decision Making
رتبه‌بندی مناطق شهراصفهان از لحاظ شاخص‌های فرهنگی براساس تصمیم‌گیری چندشاخصه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Energy Carelers' Subsidy Targeting on Social Welfare through Economic Growth
ارتباط هدفمندسازی یارانه‌های انرژی با رفاه اجتماعی از مسیر رشد اقتصادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison between Parented and Unparented Adolescents in Terms of Psychological Hardiness.
رابطه اختلال هویت جنسیتی با کیفیت زندگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Associated with Substance Abuse in Adolescents by Using the Theory of Planned Behavior
بررسی عوامل مرتبط با سوء مصرف مواد در نوجوانان در چارچوب نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Efficiency of Communication Skills Training on
اثر بخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر سطح خودمتمایزسازی پسران نوجوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Youth Satisfaction Assessment on Urban Public Environment
عوامل مرتبط با رضایت نوجوانان از محیط‌های عمومی شهری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Identity Styles and Responsibility with Educational Achievement in High School Students in Tehran
رابطه سبک‏های هویت و مسئولیت‌پذیری با پیشرفت تحصیلی نوجوانان 15 تا 18 ساله شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison between Parented and Unparented
سرسختی در نوجوانان فاقد و واجد والدین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 43 (2011-7)


The Quality of Public Facilities for Handicapped Wheelchair Users, Sar
دسترسی به خدمات شهری برای افراد استفاده کننده از صندلی چرخ‌دار در ساری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Psychiatric Problems and Attitude toward Them in the 6th District of Tehran: A Cross-Sectional Study
مشکلات روانی و نگرش به آن‌ها در منطقه 6 تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Participation in Social Groups in Babol and Its Related Factors
مشارکت در گروه‌های اجتماعی شهر بابل و عوامل مرتبط با آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Targeting Households in Subsidizing Program Despite of Unequal Information
شناسایی خانوار‌های نیازمند در طرح هدفمند کردن یارانه‌ها با وجود نابرابری اطلاعاتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cultural Modernization in the Villages at Transition
نوسازی فرهنگی در روستاهای در حال گذار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

People’s Attitude toward Temporary Marriage
نگرش مردم به ازدواج موقت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Decreasing Divorce among Divorce-Prone Couple's Using an Intervention Focused on Short-Term Solution
رویکرد کوتاه مدت راه‌حل محور برای کاهش گرایش به طلاق در زنان و مردان مستعد طلاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing Rate and Severity of Psychopathological Symptoms between Employed and Unemployed Young Men in Tehran
مقایسه میزان و شدت آسیب‌های روانی بین مردان جوان شاغل و بیکار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Related to Violence among Youths Aged between 18-35 in Kerman Prison
عوامل مرتبط با خشونت و سابقه آن در بین جوانان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Life Skills and Spouse Abuse in Couples Referred to Family Courts of Tehran
ارتباط مهارت‌های زندگی با همسر آزاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Correlation between Family Form, Psychedelic Abuse, and Youth Depression
ارتباط انواع روابط والدینی با مصرف موادمحرک و افسردگی درجوانان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Globalization and National Identities among the Students of Tabriz University
جهانی شدن و هویت ملی دانشجویان دانشگاه تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 42 (2011-10)


نگرش دانشجویان و اساتید دانشگاه شهید بهشتی نسبت به مجازات اعدام
نگرش دانشجویان و اساتید دانشگاه شهید بهشتی نسبت به مجازات اعدام
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Welfare Analysis of Subsidy Policy in Iranian Economy
تحلیل رفاهی سیاست‌های یارانه‌ها در اقتصاد ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Poverty in Kerman Province
وضعیت فقر در استان کرمان: 1385-1368
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between Income Distribution (Gini Coefficient) and Health Economy (Selected Death Rate & Causes of Death)
رابطه توزیع درآمد(شاخص منتخب ضریب جینی) و اقتصاد سلامت(شاخص منتخب مرگ و میر و علل مرگ) در ایران
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Social Capital of Women and Their Value Orientation Toward Development
رابطۀ سرمایۀ اجتماعی با ارزشهای معطوف به توسعۀ زنان
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relation of Social Capital with Mental Health in Women and Men
رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و سلامت روان زنان و مردان
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation of Social Capital with Social Health in Iran
رابطۀ سرمایۀ اجتماعی با سلامت اجتماعی در ایران
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Social Capital and Mental Health: Causative and Interactive Models and Mechanisms
سرمایۀ اجتماعی و سلامت روانی، مکانیسم ها و مدلهای علی و تعاملی
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relation of Social Capital with Welfare of Rural and Nomadic Producers in Fars Province
بررسی همبستگی سرمایۀ اجتماعی و رفاه تولیدکنندگان روستایی و عشایری در استان فارس
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Situation of Social Capital in Rural Production Corporations in Koohdasht County of Lorestan Province and Its Factors
وضعیت سرمایه اجتماعی در تعاونی های تولید روستایی شهرستان کوهدشت عوامل مرتبط با آن
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Classification of Provinces of Iran by Health Indicators
سطح بندی شاخصهای توسعۀ سلامت استا نهای ایران
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Analysis of Socio-Economic Development Relationship with Social Security Development in Iran
رابطۀ تأمین اجتماعی با توسعه اقتصادی- اجتماعی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Capability and Sustainable Development in the Third and Forth Development Plans of Iran Considering “Amartia Sen”’s Approach
توانمندی و توسعه پایدار در برنامه سوم و چهارم توسعه ایران با رویکرد آمارتیاسن
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Population and Sustainable Development in Iran
جمعیت و توسعه پایدار در ایران
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 41 (2011-7)


The Relationship between Family Functioning and Resilience Against Substance Use in Male Students at High Risk High Schools
رابطۀ کارکرد خانواده و تابآوری در برابر مصرف مواد در دانش آموزان پسر دبیرستانی مدارس پر خطر
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Social Cognition Impairment among Opiate Dependents
بررسی ابعادی از عملکرد شناخت اجتماعی در بیماران وابسته به مواد افیو نی
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of Gender Setreotypes among Yazd University Students
تبیین دوگانگی تصورات قالبی جنسیتی از نظر دانشجویان دانشگاه یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Social Development Between 3-6 Years Old Children Who Use Rural Child Care Center Services and Who Don`t
مقایسه رشد اجتماعی کودکان 3 تا 6 سال برخوردار و محروم از خدمات روستامهدها (بررسی موردی شهرستان ورامین)
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Protection of Disable People in the International Law
حمایت از معلولین در حقوق بین الملل
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey of Factors Affected on Social Inequalities in Isfahan
بررسی ارتباط بین عوامل اجتماعی با نابرابر ی های اجتماعی
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Persian Version of the Social Support Questionnaire (SSQ)
گونه فارسی پرسش نامه حمایت اجتماعی
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Social Capital and Risk Taking Behaviors in Undergraduate Students of Tehran’s Allamah Tabatabaii University
رابطه سرمایه اجتماعی با خطرپذیری در دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی تهران
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of Social Capital's Effect on Entrepreneurship
بررسی رابطه سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Urban Social Relationship: A Research on its Quality and Causes in Sardasht City
روابط اجتماعی شهری؛ پژوهشی در چگونگی و عوامل مرتبط با آن در شهر سردشت
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

SWOT Analysis of Citizens’ Participation in Civic Affairs in Tehran
بررسی (SWOT) مشارکت شهروندان در امور شهری
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analyzing the Social Capital Status in Kerman City
تحلیل وضعیت سرمایه اجتماعی در شهر کرمان
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Upgrading Welfare Status of the Informal Settlements in Iran
ارتقای وضعیت رفاهی اهالی سکونت گاههای غیررسمی در ایران
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Online Civic Participation and Development of Local Communities in Iran
مشارکت اجتماعی آنلاین و توسعه اجتماعات محلی در ایران
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review of Rural Modernity Experience In Iran
بازخوانی تجربه مدرنیته روستایی در ایران (مطالعه موردی: روستاهای استان مرکزی)
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 40 (2011-4)


Relationship between Unemployment and Robbery in Iran
ارتباط بین بیکاری و سرقت در ایران
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Related to Urban Poverty during 1363-1385 (1984-2006)
عوامل مرتبط با فقر شهری ایران طی سا لهای (85 - 1363)
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Income Inequality and Expenditure Inequality
رابطه بین نابرابری درآمد و نابرابری مخارج مصرفی
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Inequality trend of selected items of consumption household basket in Tehran: 1989-2006
روند نابرابری در هزینه کالاهای منتخب سبد مصرف خانوارهای تهرانی در دوره زمانی 84 -86
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Critical approach to criminal protection of victim women of rape in Iran law
حمایت کیفری از زنان قربانی تجاوز به عنف در حقوق ایران
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Promotion Plans of Women Entrepreneurship in Selected Countries
برنامه های ترویج کارآفرینی زنان در کشورهای منتخب
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A review of studies about efficacy of public health interventions for prevention of domestic violence against women
اثربخشی مداخلات آموزش سلامت برای پیشگیری از خشونت خانگی علیه زنان
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of cognitive behavioral group training of life skills on mental health of women with handicapped spouses
اثربخشی آموزش گروهی شناختی- رفتاری مهار تهای زندگی بر سلامت روانی زنان دارای همسر معلول
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of Group Counseling on Self-Esteem of High School Female Students
اثربخشی مشاوره گروهی بر افزایش احترام به نفس دختران نوجوان دبیرستانی
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Consequences of Girls’ Running-Away
پیامدهای فرار دختران از منزل
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Family Factors Related to Being a Runaway Child in Khorramabad
رابطه عوامل خانوادگی با فرار کودکان از منزل در خرم آباد
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between job classification and mental health in employed women
ارتباط رده شغلی و سلامت روان در زنان شاغل
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Trends of Female Employment in Iran: A Study Using Shift-Share Analysis
تحولات اشتغال زنان در ایران با استفاده از تحلیل انتقال -سهم
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Methods Used for Empowering Head-of-Household Women
شیوه های توانمندسازی زنان سرپرست خانوار
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Economic, Cultural, and Educational Factors Related to Empowerment of Head-of-Household Women
رابطه عوامل اقتصادی، فرهنگی و آموزشی با توانمندسازی زنان سرپرست خانوار
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quality of Life of Head-of-Household Women: a Comparison between those Supported by Welfare Organization and those with Service Jobs
کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و زنان شاغل خدماتی
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 39 (2011-1)


Relationship between Identity Styles with Self-Efficacy in Iranian and Afghan High School Boys
رابطۀ سبکهای هویت با خودکارآمد پنداری دانش آموزان پسر دبیرستانی ایرانی و افغانی ساکن قم
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Change in Youth Values and Its Related Factors
تغییر ارزشهای جوانان و عوامل مرتبط بر آن
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of Human Agency in Explaining Poverty
رابطۀ میان کنش مؤثر فردی با فقر
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Social Inequality in Leisure Time
نابرابری اجتماعی در حوزه فراغت
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Unemployment Duration and Its Determinants: Evidences from Job Seekers in Yazd Province during the Third Development Plan
دوره بیکاری و عوامل مؤثر بر آن شواهدی از بیکاران جویای کار استان یزد طی برنامه سوم توسعه
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analyzing the Demand Structure of Consumption Goods and Services in Iran Using Almost Ideal Demand System (AIDS)
آزمون کشش پذیری مصرف کالاهای اساسی ایران با استفاده ازالگوی تقاضای تقریباً آرمانی
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing Attractive and Repulsive Factors in Iran and Developed Societies in Perspectives of Tehran Students
مقایسه عوامل کششی و رانشی جامعه ایران با جوامع پیشرفته صنعتی از نگاه دانش آموزان تهرانی
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Trend of Immigration and Emigration in Iranian Cities during the Two Recent Decades
روند مهاجرپذیری و مهاجرفرستی شهرهای ایران در دو دهه اخیر
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Trend Analysis of Country Household Composition (1996-2006)
روند الگوی ترکیب خانوار کشور در سال های 1385-1375
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing Quality of Life between Seniors Living in Families and Institutionalized in Nursing Homes
مقایسه کیفیت زندگی سالمندان مقیم خانواده مقیم سرای سالمندان شهر اصفهان
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Developing and Validation of Life Skills Inventory for Substance Abusers
ساخت و اعتباریابی آزمون مهارتهای زندگی در افراد وابسته به مواد
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship of Religiosity and Coping Style with General Health of Mothers of Children with Intellectual Disability
نقش باور دینی و سبک مدارا در پیش بینی سلامت عمومی مادران دارای کودک دچار ناتوانی ذهنی
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Social Support and Mental Health
بررسی رابطۀ بین حمایت اجتماعی و سلامت روان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors and Strategies of Patient’s Rights Observance
بررسی عوامل و راه کارهای رعایت حقوق بیمار
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spatial Distribution of Health Services in Iranian Cities
پراکنش خدمات بهداشتی و درمانی در شهرستا نهای ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Macroeconomic Variables
رابطۀ متغییرهای کلان اقتصادی با سلامت در ایران
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 38 (2010-10)


Measuring Household Vulnerability to Poverty in City Of Tehran
اندازه گیری آسیب پذیری خانوارها در مقابل فقر در شهر تهران: یک روش شناسایی خانوار های محروم
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Welfare Effects of Agricultural Policies in Wheat and Bread Markets
پیامدهای رفاهی سیاستهای کشاورزی در بازار گندم و نان
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Economic Policies Social Justice and Agricultural Sector
سیاستهای اقتصادی، عدالت اجتماعی و بخش کشاورزی
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Subsidies, Price Disturbances, Institutional – Structural Inefficiencies
یارانه ها اختلالهای قیمتی ناکارایی های نهادی ساختاری
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Economic Policies and Social Problems in Iran
سیاستهای اقتصادی و مشکلات اجتماعی در ایران
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Participation in Urban Affairs and Its Requirements in City of Tehran
مشارکت در امور شهری و الزامات آن 1 در شهر تهران
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Voluntary Associations Membership and Social Trust (A Case Study of Mazandaran University Students)
رابطه عضویت در انجمنهای داوطلبانه با میزان اعتماد اجتماعی در میان دانشجویان دانشگاه مازندران
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measuring Bridging Social Capital: Sam Scale
سنجش سرمایه اجتماعی میانگروهی (طیف سام)
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Social Capital and Collective Action in Rural Areas
رابطه سرمایه اجتماعی با کنش جمعی در مناطق روستایی
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship Between Mass Media Consumption And Households Of Khormuj City
ابطه استفاده از رسانههای جمعی با سرمایه اجتماعی سرپرستان خانوار در شهرخورموج
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identity and Knowledge Sources Role in Social Capital Formations
نقش منابع هویت و معرفت در تشکیل سرمایه اجتماعی در میان دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Related Feeling of Citizenship Among the Students of Shahid Chamran University of Ahwaz
عوامل مؤثر بر احساس شهروندی در میان دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Related to Citizenship Identity in Tehran
عوامل مرتبط با هویت شهروندی در شهر تهران
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factor Related to Citizenship Commitment
عوامل مرتبط با تعهدات شهروندی
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Citizens' Awareness of the Citizenship Rights and Organization's Accountability and Transparency
رابطه آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی با پاسخ گویی و شفافیت سازمان ها
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 37 (2010-7)


Determining Appropriate Indicators Measuring Social Capital in Agricultural Colleges Ranking
تعیین شاخصهای مناسب اندازهگیری سرمایه اجتماعی در رتبه بندی دانشکده های کشاورزی
| [Abstract-EN] | [XML] |

Labor Health and Economic Growth in Iran
سلامت نیروی کار و رشد اقتصادی در ایران
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Government in Health and Medicare Facilities Distribution in Hamedan Province
نقش دولت در توزیع امکانات بهداشتی و درمانی در استان همدان
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Providing and Extending Equal Opportunity and Educational Justice in Education in Isfahan
تأمین و گسترش برابری فرصتها و عدالت آموزشی در آموزش و پرورش استان اصفهان
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A P- median-model-based Analysis of Spatial Inequality in Accessibility to Public Health Care Intended for Urban Health Development in Isfahan City
نابرابری فضایی در دسترسی به خدمات درمان عمومی برای توسعه سلامت شهری از طریق مدل در شهر اصفهان p-median در شهر اصفهان
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Survey of Generational of Changes of Lifestyle in Rural Society (Case study: Ahangar Mahalleh village, a Ville in Gorgan )
تغییرات نسلی سبک زندگی در جامعه روستایی
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sociocultural Factors and the Acceptability of Democracy
رابطه عوامل اجتماعی فرهنگی و باورپذیری مردم سالاری
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Use of Local Facilities and Economic Dimension of Empowerment
رابطه استفاده از امکانات محلی با بعد اقتصادی مقتدرسازی
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relieving Poverty and Providing Welfare for Informal Settlements with Empowerment Approach
فقرزدایی و تامین رفاه سکونتگاههای غیر رسمی با رویکرد مقتدر سازی در میان آباد اسلامشهر
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Estimation of Human Development Index for Provinces
محاسبه شاخص توسعه انسانی استانها با استفاده از رتبه بندی فازی
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Iranian Urban Households' Consumption
بررسی و مقایسه ترکیب کالاهای مصرفی خانوارهای شهری ایران طی سال های 84-1351
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ranking the Quality of Life in Iran Provinces
رتبه بندی شاخص کیفیت زندگی در استان های کشور
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Provinces Social Development and
مطالعه شاخصها و رتبه توسعه اجتماعی دراستان های کشور و رابطه آن با سرمایه اجتماعی
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cultural Development and Social Development in Iran
توسعه فرهنگی و توسعه اجتماعی در ایران
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cultural Development and Social Development in Iran
| [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 36 (2010-4)


Right to Access to the Public Facilities as a Felt Need of the Persons with Disabilities
دسترسی به امکانات جامعه؛ بخشی از نیازهای احساس شده افراد دارای ناتوانی برای تحقق حقوق آن ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Welfare Effects of Maize World Price Change
تحلیل آثار رفاهی تغییر‌قیمت جهانی ذرت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Welfare Effects of Energy Price Changing (1997-2006)(In Transportation and Housing Sectors of Iran)
آثار رفاهی تعدیل قیمت حامل‌های انرژی (1385-1376)(در بخش‌های حمل‌ونقل و مسکن ایران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Globalization on Income Distribution in Iran: the Test of Kuznets, Stopper – Samuelsson and Mundel Hypotheses
رابطه جهانی شدن با توزیع درآمد در ایران آزمون فرضیه کوزنتس،استالپر ـ ساموئلسون و ماندل در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Participatory Appraisal in Rural and Marginal Regions of Bahar City of Hamadan Province
ارزیابی مشارکتی در مناطق حاشیه و روستاهای منتخب شهرستان بهار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ranking Fars Province Urban Regions Based on Development Level
رتبه‌بندی مناطق شهری براساس سطح توسعه‌یافتگی: مورد استان فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Human Development Index in Sistan and Baluchestan
ارزیابی شاخص توسعه انسانی در استان سیستان و بلوچستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

کشش مطلوبیت نهایی تابع رفاه اجتماعی و وزن‌های رفاهی استان‌ها در ایران
کشش مطلوبیت نهایی تابع رفاه اجتماعی و وزن‌های رفاهی استان‌ها در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Urban Quality of Life in Iran (1986-2006)
کیفیت زندگی شهری در ایران (1385-1365)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Characteristics of Welfare Regimes
مقایسه اجمالی خصوصیات رژیم‌های رفاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between the Size of Government and Human Development
ارتباط اندازه دولت با توسعه انسانی(مقایسه کشورهای نفتی و کشورهای در حال توسعه غیر نفتی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Democracy and Economic Growth: A Worldwide Quantitative Survey
رابطه سرمایه اجتماعی با توسعه اقتصادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Democracy and Economic Growth: A Worldwide Quantitative Survey
مردم‌سالاری و رشد اقتصادی : بررسی کمی جهانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 35 (2010-3)


Strategic Analysis of the Present Situation in Terms of Early Childhood Development of Iranian Children and Recommended Strategies and Activities
تحلیل راهبردی وضعیت موجود در خصوص تکامل کودکان خردسال ایرانی (آنالیز SWOT) و راهبردها و فعالیت های پیشنهادی
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Systematic Review of Studies on Street children in Iran in recent Decade: Poverty, a Risk Factor for Becoming A Street child
مرور نظام مند مطالعات کودکان خیابانی در دهۀ اخیر در ایران (فقر، عامل خطر خیابانی شدن کودکان)
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relation between Child labor and Social Development and Welfare
رابطۀ کار کودک با توسعه و رفاه اجتماعی
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Poverty and Child Abuse in Iran
فقر و کودک آزاری در ایران
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Socio-Legal Approach towards Child Abuse
رویکرد جامعه شناختی-حقوقی به پدیدۀ کودک آزاری
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Child Poverty Profile in Tehran, 2008
سیمای فقر کودکان در مناطق 22 گانه شهر تهران در سال 1387
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Child Poverty in Iran, 1999-2007
محاسبۀ شاخص های فقر کودکان در بین جمعیت روستایی و شهری (1386- 1363)
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measuring Child Vulnerability to Poverty
اندازه گیری آسیب پذیری کودکان کشور در مقابل فقر
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Child Poverty Profile in Iran
فقر کودکان و بازار کار در ایران
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Social Equity and Health of Children in Iran
عدالت اجتماعی و سلامت کودکان در ایران (در چارچوب مدل تعیین کننده های اجتماعی سلامت سازمان بهداشت جهانی)
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Globalization of special Protection of Children
جهانی شدن اصل حمایت ویژه از کودکان
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Child Poverty: Definitions and Experiences
فقر کودک: تعریف ها و تجربه ها
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 34 (2009-10)


Effectivess of Community-based Drug Abuse Prevention Program on Quality of life in East Agarbaayzaan
اثربخشی برنامه پیشگیری اجتماع‌ محور از اعتیاد بر کیفیت زندگی در استان آذربایجان ‌شرقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of Exit Control Centre on Creating Employment of Women Prisoners of Khoozestan
نقش مرکز مراقبت بعد از خروج در اشتغال‌زایی زنان زندانی خوزستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Self and Crime: Role of Integration Therapy on Improvement of Self Undersranding of addicted Offenders
«خود» و بزهکاری: نقش درمان یکپارچه‌نگر در بهبود ادراک خود در بزهکاران معتاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Range of Legislative Intervention in The field of Social Problems and deviations
ارزیابی گستره مداخله قانونگذار کیفری ایران در حوزه آسیب‌ها و انحرافات اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Exposure to Inter-parental Physical Violence and 4 areas of Self-Esteem in college students
مواجهه با خشونت جسمی والدین با یکدیگر و ارتباط آن با عزت‌نفس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Secondary Prevention of Crime & Deviation in koranic instruction
پیشگیری ثانویه از جرم و انحراف در آموزه‌های قرآن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Social Disorganization and Fear of Crime (A Comparative Study of District 3 and 12 of Tehran)
بی‌سازمانی اجتماعی و ترس از جرم (مطالعه مقایسه‌ای مناطق 3 و 12 شهر تهران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Is There any Relationship between Demographics and impulsive Behavior Indices with HIV infection in Homeless Heroin Injectors?
آیا ارتباط مشخصی بین ویژگیهای جمعیت‌شناختی و شاخص‌های تکانشگری در آلودگی به ویروس انسانی کمبود ایمنی در میان معتادان بی‌خانمان تزریقی وجود دارد؟
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Perceived Organizational Bullying Relationship With Women’s Stress
رابطه قلدری سازمانی ادراک شده با فشار روانی زنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relation of Social Commitment and Social Control with Addiction
رابطه تعهد و کنترل اجتماعی با اعتیاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

How Leisure time Predict Substance use in Unempoyed
نحوه گذران اوقات فراغت پیش‌بینی‌کننده مصرف مواد در بیکاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationships with Opposite Sex and the Factors Effecting on these relations
رابطه با جنس مخالف و عوامل مرتبط با آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Religiosity, Self Control and Tendency to Substance Abuse among University Students
دینداری، خودکنترلی و گرایش به مصرف مواد در دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Incest: Context, Aggressor’s Strategies and Victim’s Responses
تجاوز به محارم: زمینه‌ها، استراتژی‌های متجاوز و واکنش‌های بزه‌دیده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Substance Abuse Among State University students, Iran, 1385-1386
مصرف مواد در دانشجویان دانشگاه‌های دولتی در سال تحصیلی 86-1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Client Charachteristics According to Tehran Street Sex Worker’s Point of View
ویژگیهای مشتریان تن‌فروشی از دیدگاه زنان تن‌فروش خیابانی شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Social and Individual Pathology of the Iranian Virtual Relations: A Qualitiative Study
آسیب‌شناسی فردی و اجتماعی روابط مجازی در ایران: یک رویکرد کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 33 (2009-7)


Educational Level as A Criterion for Choosing Spouse and Comparing It in Male and Female Students
معیار انتخاب سطح تحصیلات همسر و مقایسه آن دردانشجویان دختر و پسر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Obstacles to The Advancement of Insurance for Compensating Damages of Earthquake
موانع رشد بیمه زلزله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mental Health and Road Accidents: A Cross-Sectional Study
سلامت روان و تصادفات جاده‌ای1
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of social support in elderly quality of life
نقش حمایتهای اجتماعی در کیفیت زندگی سالمندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Familial Factors Contributing to Child Abuse
عوامل خانوادگی مرتبط با کودک آزاری ( آموزش و پرورش منطقه 15 شهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Related to Juvenile Delinquency
عوامل مرتبط با بزهکاری دانش‌آموزان دبیرستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Social Capital Capacities for Establishment of Local Communities in Child-Friendly City in Bam
ظرفیتهای سرمایه اجتماعی برای برپایی اجتماعات محله‌ای در شهر «دوستدار کودک» در بم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Definitions of Unemployment and their Effects on Official Unemployment Rate
تغییر تعریف بیکاری و تأثیر آن بر میزان بیکاریِ منتشر شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Minimum Wage and Income Distribution in Iran
رابطه حداقل دستمزد با توزیع درآمد در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relation of Economic Growth with Poverty and Inequality in Developing Countries
رابطه رشد اقتصادی با فقر و نابرابری درآمدی در کشورهای در حال توسعه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Structure of Inequality in Iran’s Economy
ساختار نابرابری در اقتصاد ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 32 (2009-4)


Development of the Short Form of Persian Version of Social Well-Being Scale
طراحی فرم کوتاه مقیاس بهروزی اجتماعی برای استفاده در نمونه‌های ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Awareness and Satisfaction of Insured Clients: Applying Information Technology in
آگاهی و ضایت بیمه‌شدگان: کاربرد فناوری اطلاعات در نظام تأمین اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

The Role of Attitude Toward Social Welfare in Relation between Emphathy and Social Interest with Approaches to Aocial Justice
نقش نگرش به رفاه اجتماعی در رابطه همدلی و گرایش اجتماعی با عدالت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Social Capital and Social Welfare
رابطه سرمایه اجتماعی با رفاه اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

The Relationship Between Social Welfare and Citizens Participation in Urban Affairs
رابطه ابعاد مادی و غیر مادی رفاه اجتماعی با مشارکت شهروندان در امور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Developing the National Plan of Reducing and Control of Social Problems
تدوین سند ملی کاهش و کنترل آسیب‌های اجتماعی1384-1385 (مدون سازی یک تجربه)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

An Analysis of Some Social Welfare Discourses in the Iranian Reformist Government Era
تحلیل برخی گفتمانهای رفاهی در دوران اصلاحات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Philosophical Origin of Popper’s Welfare State Compared with the Viewpoints of the Classic Proponents and Modern Opponents
خاستگاه فلسفی دولت رفاه پوپر در تقابل با نظریات موافقان کلاسیک و مخالفان معاصر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Volume 8, Number 30 (2008-10)


Efficacy of Life Skills Education on Social Participation among Children
تأثیر آموزش مهار تهای زندگی بر افزایش میزان مشارکت اجتماعی کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Opportunity Distribution for Entrance to Iranian Public Universities
توزیع فرصت های ورود به دانشگا ههای دولتی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Disability, Poverty and Social Exclusion
معلولیت، فقر و طرد اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

The Impact of Social Insurances on Income Inequality in Iran
اثر بیم ههای اجتماعی بر نابرابری درآمد در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

An Analysis on Income Distribution in Markazi Province During 1997-2002
توزیع درآمد در استان مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Case Study of Murder in IRAN
موردپژوهی قتل در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

A Study of Social Well-being among Students
بررسی سلامت اجتماعی دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Correlation between Social Capital and Mental Health among Hostel Students of Tehran and Shiraz Universities
بررسی تطبیقی سرمایه اجتماعی و سلامت روانی دانشجویان غیربومی دانشگا ههای تهران و شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

A nationwide gender-sensitive survey of Iranian Behvarzes (health workers), their. Job satisfaction and motives
مقایسه جنسیتی انگیز هها و رضایت شغلی بهورزان ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Inequality in Care System Responsiveness to Children with Developmental Disability
نابرابری در پاسخ دهی خدمات سلامت به کودکان دچار ناتوانی نُموی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Relationship between Social Capital and Health among Mothers
رابطه سرمایه اجتماعی و سلامت مادران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Social Capital and Quality of Life in Kerman City
سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی در شهر کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Measurement of Quality of Life in Rural Areas
ارزیابی کیفیت زندگی در نواحی روستایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

The Quality if life in Iran's Development programs
کیفیت زندگی در برن ام ههای عمرانی و توسعه ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Volume 7, Number 29 (2008-7)


Demographic Characteristics of Iranian Entrepreneurs
ویژگی‌های جمعیت‌شناختی کارآفرینان کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Disequilibrium in Urban Hierarchy (Case Study: Sistan and Balouchestan Province)
عدم تعادل و نابرابری در نظام سلسله مراتب شهری استان سیستان و بلوچستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Causing Girls to Runaway From Home
عوامل موثر بر فرار دختران از خانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Social Capital on Organizational Culture
تأثیر متغیرهای سرمایه اجتماعی بر فرهنگ سازمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Proposed Model for Drug Addiction Prevention Training in Schools Based on the Viewpoints of Students and Teachers throughout the Country
مدل پیشنهادی آموزش پیشگیری از اعتیاد در مدارس از نظر دانش‌آموزان و معلمان کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Interrelations of Drug Use Status
همبسته‌های وضعیت اعتیاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Social Factors Influencing Youth Addiction in Ilam Province
عوامل اجتماعی مرتبط با اعتیاد در بین جوانان استان ایلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Life Skills Training on Mediating Factors of Drug Use among at Risk Adolescents
اثر آموزش مهارت‌های زندگی بر عوامل خطرساز مصرف مواد در نوجوانان‌ِ در معرض خطر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study on Social Problems of Wives of Drug Dependent Men in a Catchment Area of Tehran
مشکلات اجتماعی همسران مردان معتاد در منطقه تحت پوشش مرکز بهداشت شرق تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Approaches of Some Iran Newspapers toward Addiction: Crime or Illness?
رویکرد به اعتیاد در برخی روزنامه‌های کشور: جرم یا بیماری؟
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Economical Poverty and Narcotics and Alcoholic Drinks Abuse among Tehran and Shemiranat Youths
فقر اقتصادی و سوء مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی در بین جوانان شهر تهران و شمیرانات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparative Efficiency Rate of Individual-Based Training Courses of the Preventive Drug Abuse
کارایی دوره آموزشی فرد ـ مدار در پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Addicted Experiences on Medicalization of Addiction
تجارب معتادان از پزشکی شدن اعتیاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Temperament and Character in Resiliency of Tehran Male Adolescents in Substance Use
مزاج و منش در تاب‌آوری نوجوانان پسر شهر تهران در مصرف مواد مخدر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 28 (2008-9)


Folklore, Cultural Capital and Tourism Industry
فرهنگ قومی، سرمایه فرهنگی و صنعت گردشگری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

The Sociological Explanation of Drug -Related Arrests (A Case Study of Mazandaran Province)
تبیین جامعه‌شناختی دستگیری‌های مرتبط با مواد مخدر: مطالعه موردی استان مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

The Effects of Ghorbat Quarter Destruction on the Social Capital of Residents of Khaksefid
تأثیر تخریب محله غربت بر سرمایه اجتماعی اهالی محله خاک سفید1
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Economic Development, Income Inequality and Health in Iran: 1355-1385
توسعه اقتصادی، نابرابری درآمدی و سلامت در ایران: 1385-1355
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Statistical Analysis of Poverty Line in Semnan Province During Development plans (1368-1383)
خط فقر در استان سمنان طی برنامه‌های توسعه (1383-1368)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

The Meaning Reconstruction of Economic Changes’ Consequences in Ouraman - e - Takht Region of Iranian Kurdistan: A Grounded Theory Approach
بازسازی معنائی پیامدهای تغییرات اقتصادی در منطقه اورامان تخت کردستان ایران: ارائه یک نظریه زمینه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

The Effect of Economic Growth on Poverty and Inequality in Iran (1996-2005)
اثر رشد اقتصادی بر فقر و نابرابری در ایران (1384-1375)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

The Inter Relation between Economic Growth and Income Distribution in Poverty Trend in Iran with Fuzzy Approach
رابطه رشد اقتصادی و توزیع درآمد با روند فقر در ایران با استفاده از رویکرد فازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

The Impact of Fiscal Policy and Gas Price Shock on Welfare and Income Distribution in Iran
تأثیر سیاست‌‌های مالی و تکانه‌های قیمت بنزین بر توزیع درآمد و رفاه در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Assessing Effective Factors on Poverty Using Bayesian Networks
عوامل مؤثر بر فقر با استفاده از شبکه‌های بیزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Poverty and Social Capital
فقر و سرمایه اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

The Economic Growth and Income Distribution in Iran
رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

The Relation of Social Capital with Poverty
فقر و سرمایه اجتماعی در جامعه روستایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Income Inequality in IRAN: 1984-2006
نابرابری درآمدی در ایران طی سال‌های 1385-1363
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Volume 7, Number 27 (2008-1)


The Study of Situation and its Effective Factors of National Identity in Between Student
هویت ملی و عوامل مؤثر بر آن در میان دانش‌آموزان دوره متوسطه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Crime and Place: A Pathological Study of Game Nets in Tehran
رابطه مکان و جرم1 : مطالعه آسیب‌شناسی گیم‌نت‌های شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determinants of Health Expenditure in Social Security Organization of Iran
تعیین‌کننده‌های مخارج درمان در سازمان تأمین اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spatial Analysis of Health and Medical Services Development Indices
تحلیل فضایی شاخص‌های توسعه خدمات بهداشت و درمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effective Factors on the Youth Abnormal Behaviors in Suburban Areas in Sari and Babol Cities
عوامل موثر بر نابهنجاری جوانان مطالعه موردی مناطق حاشیه‌ شهری ساری و بابل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Drug Management Periods in Iran
ادوار مدیریت اعتیاد در ایران1
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Prevalence of Child Abuse among Guidance School Students, Tehran, 1385-1386
میزان شیوع کودک‌آزاری در دانش‌آموزان دوره راهنمایی شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Socio-Economic and Cultural Condition of Women-Headed Households in Mazandaran Province
وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار استان مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effective Family Factors Contributing to the Running Away of Girls from Home
عوامل خانوادگی مؤثر بر فرار دختران از خانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Familial Factors Related to Attempted Suicide
برخی عوامل خانوادگی مرتبط با اقدام به خودکشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Men in Family Planning and Fertility Control in the City of Yazd, Iran
نقش مردان در تنظیم خانواده و کنترل باروری در شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Psychopathology and Personal-Relationship Problems of Female Victims of Family Violence
آسیب‌شناسی روانی و مشکلات شخصی ـ ارتباطی زنان قربانی خشونت خانوادگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 26 (2007-10)


نمایۀ سال ششم
نمایۀ سال ششم
| [PDF-FA] | [XML] |

کتاب شناسی رفاه اجتماعی (منتخب کتاب های منتشره در تابستان 1386)
کتاب شناسی رفاه اجتماعی (منتخب کتاب های منتشره در تابستان 1386)
| [PDF-FA] | [XML] |

اشتغال مجدد بازنشستگان و شاخص های کیفیت زندگی
اشتغال مجدد بازنشستگان و شاخص های کیفیت زندگی
| [PDF-FA] | [XML] |

قاچاق انسان و مبارزه با آن در حقوق کیفری ایران
قاچاق انسان و مبارزه با آن در حقوق کیفری ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

جایگاه سالمندی در نظام حقوق مدنی ایران
جایگاه سالمندی در نظام حقوق مدنی ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

ارتباط بین فعالیت سیستم های مغزی- رفتاری، حمایت اجتماعی و افسردگی
ارتباط بین فعالیت سیستم های مغزی- رفتاری، حمایت اجتماعی و افسردگی
| [PDF-FA] | [XML] |

یاس و امید در سکونتگاه های غیر رسمی، نمونۀ موردی شهر کرمانشاه
یاس و امید در سکونتگاه های غیر رسمی، نمونۀ موردی شهر کرمانشاه
| [PDF-FA] | [XML] |

نقش توزیع ثروت، وراثت و کنترل جمعیت در رفاه اجتماعی در جامعۀ مصنوعی
نقش توزیع ثروت، وراثت و کنترل جمعیت در رفاه اجتماعی در جامعۀ مصنوعی
| [PDF-FA] | [XML] |

رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و سلامت روان در مهاجران
رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و سلامت روان در مهاجران
| [PDF-FA] | [XML] |

الگوی منطقی منشور حقوق شهروندی بر پایۀ بررسی تطبیقی اسناد موجود
الگوی منطقی منشور حقوق شهروندی بر پایۀ بررسی تطبیقی اسناد موجود
| [PDF-FA] | [XML] |

موانع مشارکت اجتماعی شهروندان تهرانی
موانع مشارکت اجتماعی شهروندان تهرانی
| [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر حکمرانی خوب بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به ایران
تاثیر حکمرانی خوب بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

رتبه بندی سرمایۀ اجتماعی در مراکز استان های کشور
رتبه بندی سرمایۀ اجتماعی در مراکز استان های کشور
| [PDF-FA] | [XML] |

Citizenship Culture: Incarenate Good Governance, Efficiency Organization and Active Citizen
فرهنگ شهروندی: محصول و محمل حاکمیت خوب، سازمان کارا و شهروند فعال
| [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل مدل های حکمرانی شهری در انتخابات سومین دوره شورای اسلامی شهر تهران
تحلیل مدل های حکمرانی شهری در انتخابات سومین دوره شورای اسلامی شهر تهران
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 25 (2007-7)


The Effect of Economic Factors on Unemployed Educated of University
تاثیر عوامل اقتصادی بر بیکاری تحصیل‌کرده‌های دانشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Introduction to Electronic Health Information Privacy Law
درآمدی بر حقوق حاکم بر حمایت از داده‌های شخصی در حوزه بهداشت و سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Estimation of Household Demand for Going to Cinema in Provinces of Iran
تخمین تقاضای خانوار برای رفتن به سینما در 24 استان ایران1
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey about the Affect of Game Situation in Action Space on Behavior in the Social Dilemma Situations Test of Chalabi Model
بررسی اثر موقعیت بازی در فضای کنش بر رفتار در دوراهی‌اجتماعی‌: آزمون مدل چلبی ‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

New Social Movements: The End of Struggle for Welfare and Social Policy?
جنبش‌های اجتماعی جدید: پایان مبارزه برای رفاه و سیاست اجتماعی؟
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Social Capital in Iran: Current Status, Prospect, and Feasibility
سرمایه اجتماعی در ایران؛ وضعیت موجود، دورنمای آینده و امکان‏شناسی گذار1
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study on Impacts of Socio-Familial Factors on Gender-Related Attitude of Youths in the Mazandaran Province
عوامل اجتماعی ـ خانوادگی موثر بر نگرش جنسیتی جوانان استان مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Psychosocial Correlates of Running Away from Home
عوامل روانی ـ اجتماعی مؤثر در فرار دختران از خانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Youth Employment and it’s Challenges
اشتغال جوانان و چالش‌های آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Coping Styles and Suicide Attempted among the Female Undergraduate Students
سبک‌های مقابله با بحران و اقدام به خودکشی در دختران دانشجو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Drugs and Alcohol Use among Iranian Students: A Survey Study on State Non-Medical Universities
مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی در بین دانشجویان دانشگاه‌های دولتی در سال تحصیلی 1382-1381 1
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing Strategic Factors of Drug Abuse Prevention in Iran: A School-Based Program
عوامل راهبردی پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر: برنامه مدرسه محور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study on the Quality of Parental-Child Relationship in Addicted Adolescents versus Normal Ones
کیفیت رابطه ولی ـ فرزندی نوجوانان دچار اعتیاد و نوجوانان عادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sociological Analysis of Economic Sense of Anomie among Youths of Iran
تحلیل جامعه‌شناختی احساس آنومی اقتصادی در میان جوانان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 24 (2007-4)


To Make Priority of Social Problems in Iran
اولویت‌بندی آسیب‌ها و مسائل اجتماعی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Exposure to Domestic Violence in Senior Secondary School Students of Tehran
مواجهه با خشونت خانگی در دانش‌آموزان دبیرستانی شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Human Development Condition in Iran
توسعه انسانی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study on the Geographical Distribution of Housing Poverty and Scattered Divorced Housewives in 22 Zones of Tehran
توزیع جغرافیایی فقر مسکن و پراکندگی زنان مطلّقه خانه‌دار در مناطق 22 گانه تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Effects of Globalization on Poverty Measures
آثار جهانی شدن بر شاخص‌های فقر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study and Comparison of Social Welfare and Services Development Degree among Iran’s Provinces in 1994 and 2004
مقایسه درجه توسعه‌یافتگی بخش خدمات و رفاه اجتماعی استان‌های ایران طی سال‌های 1373 و 1383
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Methods of Equivalence Scales: An Application for Iran
الگوهای اندازه‌گیری مقیاس معادل خانوار و محاسبه آن در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Affluence Line Estimation for Iranian Households
معیار خط ثروت برای خانوارهای ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of the Food Subsidy Reduction on Iranian Household Calorie Intake
تأثیر کاهش یارانه غذایی بر کالری دریافتی خانوارهای ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Examining the Social and Economic Factors Effective on Inflationary Discrepancy in Iran Urban Areas (1995-2003)
عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر نابرابری تورمی (1382-1374)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining Factors on People's Probability of Poverty Using an Ordinal Cumulative Logistic Model
عوامل تعیین‌کننده احتمال فقر افراد با استفاده از مدل لوژستیک تجمعی ترتیبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Poverty and Welfare Changes of Rural Iran
شاخص‌‌های فقر و تغییرات رفاهی خانوارهای روستایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Income Inequality Measurement in Iran
نابرابری درآمدی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Poverty Measurement in Iran during 1989-2004
فقر در ایران طی سال‌های 1383-1368
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Economic Growth and Social Justice Market or Plan?
رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی؛ بازار یا برنامه؟
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Strategies of Economic Development and Social Justice
راهبردهای توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 23 (2007-1)


Work Ethics among State Office Employees of the Tehran Provincial Administration
اخلاق کار و عوامل موثر بر آن در کارکنان ادارات دولتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Theoretical Basis of Civil Liability in the Natural Disasters
مسئولیت مدنی دولت در بلایای طبیعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Evaluation of Social Functions of NGOs : with Emphasis on the Environmental Organizations in Iran
ارزیابی کارکرد اجتماعی سازمان‌های غیردولتی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Citizenship Participation, Meritocracy and Organizational Structure on Personnel's Behavior and Attitudes in Organizations
نقش مشارکت شهروندی، شایسته‌سالاری و ساختارهای سازمانی در رفتار و نگرش کارکنان سازمان‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measurment and Ranking of Social Capital in the Townships of Isfahan Province
سطح‌بندی سرمایه اجتماعی در شهرستان‌های استان اصفهان1
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Social Capital and Socio-Economic Development in Tehran's 22 Municipal Districts
سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی ـ اجتماعی در کلان‌شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Estimation of Level and Distribution of Social Capital in Iran's Provinces
تخمین سطح و توزیع سرمایه اجتماعی استان‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Explanation for Falling of Social Capital in Iran
تبیین افول سرمایه اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Youth, social capital and volunteering
جوانان، سرمایه اجتماعی و رفتارهای داوطلبانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measuring and Comparing Social Capital Components of Members and Non-Members of Rural Production Cooperatives
مقایسه مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی کشاورزان عضو و غیرعضو تعاونی‌های تولید روستایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Social Participation as a Component of Social Capital
مشارکت اجتماعی یکی از مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Social Capital as a Complex System
سرمایه اجتماعی به مثابه یک سیستم پیچیده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Conceptual Framework and Conceptualization of Social Capital
کارپایه مفهومی و مفهوم‌سازی سرمایه اجتماعی (با تأکید بر شرایط ایران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 22 (2006-10)


Introduction to Good Governance Theory
مقدمه‌ای بر نظریه حکمرانی خوب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

The Role of Religiosity in Preventing the Deliquency of Tehranian Juvenile
نقش دینداری در ممانعت از بزهکاری جوانان شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Exploring the Effective Factors Concerning without Breaking the Social Deviance
عوامل موثر در بروز انحرافات اجتماعی از دیدگاه دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Prevalence and Types of Experienced Family Violence among Runaway Children (Street Children, Runaway Girls) and Non- Runaway Children
شیوع خشونت‌های خانوادگی تجربه شده در کودکان فراری و غیر فراری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

The Social and Economical Charactristics of Street Women of Tehran
ویژگی‌های اجتماعی و اقتصادی زنان خیابانی در شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

The Violence and some Factors Connected among Addicted's Wives
خشونت علیه همسران معتادان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

The Tendency Factors of Married Men and Women to Sexual Unlawful Relationship
عوامل گرایش زنان و مردان متأهل به رابطه نامشروع جنسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Fear of Crime among Women at Public Spaces
زنان و ترس از جرم در فضاهای شهری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Social Security of the Family and the Place of Residence in Tehran
امنیت اجتماعی خانواده و محل سکونت؛ در تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

The Media Reflection of Crime
بازتاب رسانه‌ای جرم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Relationship of Population Density with Crime Rate and Type
رابطه تراکم جمعیت با میزان و نوع جرم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Crime, Barbarism and Safety in Urban Spaces
جرم، خشونت و احساس امنیت در فضاهای عمومی شهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Volume 5, Number 21 (2006-7)


The Survey of Youth Knowledge, Attitude and Behavior toward Ecstasy Use in Northwestern Districts of Tehran
بررسی میزان آگاهی، نگرش و رفتار جوانان تهرانی نسبت به اکستسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Gender Identity Disorders and its Social Aspects: The Case Study on Trans sexuality in Iran
اختلال هویت جنسیتی و ابعاد اجتماعی آن: بررسی پدیده نارضایتی جنسی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Social Security Costs in Iran: An Econometrics View
نگرش اقتصادسنجی به هزینه های تأمین اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Study of Relation between the Risk of Runaway Girls and Emotional Intelligence in Mashhad
ارتباط مؤلفه های هوش هیجانی و ریسک فرار از منزل در دختران نوجوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Family Violence Pattern Prevalence, Enacting or Experiencing Violence in Men or Women
شیوع الگوی خشونت خانوادگی، ارتکاب یا تجربه آن در مردان و زنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Wives Running away from Home: A Survey on Psycho-Social Factors Authors
فرار زنان همسردار از منزل: ١ بررسی عوامل مؤثر اجتماعی روانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Status of Mental Health Research Concerning Women In Iran Over the Past 3 Decades
بررسی و تحلیل سه دهه مقالات پژوهشی منتشر شده در زمینه بهداشت روان زنان ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Criminology of Sexual Violence against Women
جرم شناسی خشونت جنسی علیه زنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

The Relationship between Fertility Rate and Socio-Economic Development
رابطه بین میزان باروری کل با توسعه اقتصادی و اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Survey on Mechanisms of Promoting Iranian Women's Political and Economic Participation
مکانیسمهای ارتقای مشارکت زنان در ابعاد سیاسی و اقتصادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

In Investigation over Payment Discrepancy in Iran Industry Based on the Gender
بررسی تجربی شکاف دستمزدی مبتنی بر جنسیت در صنعت ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Four Sociological Assessments about the Status of Iranian Women 1997 -2005
چهار ارزیابی جامعه شناختی از موقعیت زنان ایران ( ٨٤ ١٣٧٦ )
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Designing a Model of Administration Structure for Iranian Women's Health Development
الگوی ساختار مدیریت توسعه سلامت زنان ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Volume 5, Number 20 (2006-4)


Lifestyle and Social Identity (The Emphasis on Youth)
سبک زندگی و هویت اجتماعی جوانان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Informal Settlement an Obstacle Against Urban Sustainable Development (Case Study of Hamedan Informal Settlements)
حاشیه نشینی چالشی فراروی توسعه پایدار شهری (با تأکید بر شهر همدان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

A Sociological Study of Drug Addiction in Iran
مطالعه جامعه شناختی اعتیاد به مواد مخدر در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Measurement of Poverty Intensity in Iran: Applying Sen-Shorrocks-Thon(SST) Index
اندازه گیری شدت فقر در ایران: کاربرد شاخص 1 SST
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

A Qualitative Study of Changes in Supplying of Illicit Drugs in Bam during the First Year after the Earthquake
تغییرات عرضۀ مواد در بم طی سال اول پس از زلزله 1
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Frequency of Psychological Disorders in Male Murderers
فراوانی اختلالات روانی در مجرمان قتل عمد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

The Role of Stress, Sociotropy and Autonomy in Depression
بررسی نقش استرس و سبکهای شخصیتی اجتماع مداری و استقلال مداری در افسردگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

A Study to Investigate Interaction between Employment Commitment and Employment Status in Affecting Psychological Distress
رابطه بیکاری با سلامت روانی با توجه به نقش تعدیلی تعهد به اشتغال در بین دانش آموزان ترک تحصیل کرده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

An Overview over the Rate of Satisfaction of Mental Patients and their Families from the Mental Health Programs in Rural Areas
بررسی رضایتمندی بیماران روانی و خانواده هایشان از برنامه های بهداشت روان در مناطق روستایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Qualitative Analysis of Mental Hospitals Problems from View Point of their Managers
تحلیل کیفی مشکلات بیمارستانهای روانی از دیدگاه مدیران این بیمارستانها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Challenges of Intellectual Property in the Field of Health
چالشهای حقوق مالکیت فکری در حوزه سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Application of Quantile Regression in Mental Health Analysis
کاربرد رگرسیون چندک در تحلیل سلامت روانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Ranking of Country Provinces Health
رتبه بندی سلامت استانهای کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Justice on Health in Terms of Major Ethical Theories
عدالت در بخش سلامت از دیدگاه مکاتب اخلاقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Volume 5, Number 19 (2006-1)


Analyzing the Social Participation in Tehran
تحلیل مشارکت اجتماعی در تهران (رویکرد خرده ـ فرهنگ دهقانی راجرز)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of Fair Financial Contribution in Health System of IRAN
وضعیت عدالت در تامین مالی نظام سلامت در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Process of Social Security Configuration in International Norms and Regulations
روند شکل‌گیری حقوق تأمین اجتماعی در اسناد و موازین بین‌المللی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Relation between Child Abuse by Parents and Wickedness of their Child (Case Study: Wickedness Delinquents of Khuzestan Prisons)
رابطه بین کودک‌آزاری والدین و الگوی مجرمانه شرارت در کودکان آزاردیده (مطالعه موردی: مجرمین شرارت زندان‌های خوزستان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison of Dysfunctional Attitudes between the Runaway Girls and Normal Ones
بررسی مقایسه‌ای نگرش‌های ناکارآمد در دختران فراری و عادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Street Children in Iran and Governmental Approaches
کودکان خیابانی ایران و رویکردهای دولتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Conditions of Work and Street Children in Iran
وضعیت کودکان کار و خیابان در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Factors Related to Value Conflict between Parents and Children in Amol
تعارض ارزشی بین والدین و فرزندان از دیدگاه دانش‌آموزان شهرستان آمل و عوامل مرتبط با آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Coping Strategies among Adolescents in Different Identity Status in Tehran
راهبردهای مدارای نوجوانان تهرانی در وضعیت‌های مختلف هویتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Direct & Indirect Impact of Social Self-Efficacy on Adolescents Depression: Social-Efficacy Pathways to Depression
اثر مستقیم و غیرمستقیم خوداثرمندی اجتماعی در افسردگی نوجوانان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study on the Role of Family Factors on Students’ Family Self-Concept
نقش برخی عوامل خانوادگی در خودپنداره خانوادگی دانش‌آموزان دبیرستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Positive and Negative Mental Health in Adolescent's Health Risk Behaviors
نقش سلامت روان در ظهور رفتارهای پرخطر نوجوانان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Mental Health and Self-Esteem between Chi1dren Under Paternal Custody, Maternal Custody and Intact Families
سلامت روان و عزت نفس دانش‌آموزان پسر دوره راهنمایی در خانواده‌های عادی, تحت حضانت پدر و تحت حضانت مادر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Structural Relations of Psychological Risk and Protective Factors of Drug Abuse in Adolescents
روابط ساختاری عوامل روان‌شناختی خطرزا و حفاظت‌کننده مصرف مواد مخدر در نوجوانان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Drug Use Condition Among School Students in Iran
وضعیت مصرف مواد در دانش‌آموزان کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 18 (2005-10)


The Critique and Evaluation of the Poverty Eradication Programs in Iran
آسیب‌شناسی برنامه‌های فقرزدائی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of Helping Behaviors and Explaining the Factors Affecting their Development
رفتارهای حمایتی و دلائل بروز آن‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Poverty in Iran: Challenges and Perspectives
کاهش فقر در ایران: چالش‌ها و افق‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Subsidies, Growth and Poverty
یارانه‌ها، رشد و فقر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Community-Based Approaches in Poverty Reduction Programmes
رویکردهای اجتماع‌مدار در برنامه‌های کاهش فقر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Social Development Approach to Poverty Reduction Programs (With a Glance to Forth Development Plan)
رویکرد توسعه اجتماعی به برنامه‌های فقرزدایی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Globalization and Inequality
نگاهی به جهانی شدن و نابرابری با تأکید بر ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

International Migration and Poverty: The Iranian Case
جهانی شدن، مهاجرت و فقر در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Poverty, Mother’s Depression and Baby Weight on Children’s Cognitive and Physical Growth
اندازه‌گیری کمی تأثیر فقر و افسردگی مادران بر رشد شناختی و حرکتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Relation between Poverty and Health in Iran
بررسی رابطه فقر و سلامت در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Housing Poverty in Iran: Poor Social Policy
فقر مسکن در ایران: فقر سیاست اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Poverty and Malnutrition in Iran
فقر و سوءتغذیه در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relation between Poverty and Illigality Construction of Social Pathogens
ارتباط فقر با قانون‌گریزی و شکل‌گیری آسیب اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Poverty, Deprivation, and Citizenship in Iran
فقر، محرومیت و شهروندی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Poverty and Social Movements
فقر و جنبش‌های اجتماعی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 17 (2005-7)


Rural Poverty in Iran: Trend and Measurment (The Explanation of Methods and the Critic of Approaches)
فقر روستایی، روند و اندازه‌گیری آن در ایران (تبیین روش‌ها و نقد رویکردها)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Poverty and Power Structure in Iran
فقر و ساختار قدرت در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Income Poverty, Only One Aspect of Female Headed Houshold's Poverty
فقر درآمدی فقط یک جنبه از فقر زنان سرپرست خانوار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation about the Effect of Oil Income on Income Distribution in Iran
بررسی اثر درآمدهای نفتی بر توزیع درآمد در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Poverty and Inequality of Income in Iran
فقر و نابرابری درآمد در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Estimation of Poverty Line in Iran During 1984-2000
برآورد خط فقر در ایران طی سال‌های 1379ـ1363
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relative Income Gap and The Deviation in Iran International Business Affairs
شکاف نسبی درآمدی و تغییر جهت تجارت خارجی در اقتصاد ایران (1381-1353)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Poverty of Iranian Households During the Last Two Decades
فقر در خانوارهای ایرانی (با نگاهی به نتایج طرح هزینه درآمد خانواردر ایران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measurement of Poverty and Change in Poverty Index in Iran
اندازه‌گیری شاخص و پویش فقر در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Enquiry of Social Deprivation Dimensions
شناسایی مؤلفه‬های محرومیت اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Poverty as Capability Deprevation
فقر قابلیتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 16 (2005-4)


بحران بافت های مسکونی جدید در شهرهای بزرگ ایران
بحران بافت های مسکونی جدید در شهرهای بزرگ ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Trafficking of Women and Children for Sexual Exploitation
قاچاق زنان و کودکان برای بهره کشی جنسی (از منع جهانی تا حمایت از بزه دیدگان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

The Case Study of Children’s Trampled Rights in Iran
آزار جنسی، کودک آزاری، حقوق کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

The Gap-Making Role of Generational Experiencse in Iran
نقش شکاف انداز تجربیات نسلی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Socio- Economic Crises and Threats: Causes and Motives in Iran
علل، عوامل و انگیزه های اقتصادی – اجتماعی بروز بحران ها و تهدیدهای اجتماعی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

The Role of Governmental Organizations Responsible for Control and Management of Social Crises in Iran
دکترای روانشناسی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

The Relationship Between Social Justice Approaches and Political Equality Components.
رابطه بین رویکردهای عدالت اجتماعی با مولفه های برابری سیاسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

The social Bases of Political Crises in Contemporary Iran
زمینه های اجتماعی بحران سیاسی در ایران معاصر (گسترش شکاف میان ایدئولوژی رسمی و کردارهای عمومی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Non - Political Reactions to Social Crisic: Foundamentals of Hypothesis
واکنش های غیرسیاسی نسبت به بحران های اجتماعی: (بنیادهای یک فرضیه)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

The Apparent Consequences and Reactions Resulted From Social Crises and Threats
پیامدها و واکنش های آشکار ناشی از بحران ها و تهدیدهای اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Crises and Social Threats: A Paradigmatic Analysis on the Approaches and Theeories of Crisis
بحرانها و تهدیدهای اجتماعی (تحلیلی پارادایمی در خصوص رویکردها، برداشتها و نظریه‌های جدید پیرامون مفهوم بحران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

State : Crisis of Development and Welfare
دولت و بحران رفاه و توسعه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Volume 4, Number 15 (2005-1)


A Survey of Effective on Companion and Association with Bad Command Group and Youngsters Tendency to Addiction
تأثیر هم‌نشینی و معاشرت با گروه هنجارشکن و گرایش جوانان به اعتیاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship Between Attitudes Toward Private Schools and Social Justice Approaches
رابطه نحوه نگرش به مدارس غیرانتفاعی با روی‌کردهای عدالت اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Effectives Factors Upon the Formation of Social Trust Among the Master & PH.D. Students of Tabriz University
عوامل مؤثر بر شکل‌گیری اعتماد اجتماعی دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Political Economy of Teachers’ Economic Demands: A Conceptual Framework
اقتصاد سیاسی مطالبات اقتصادی معلمان: چارچوبی نظری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Globalization and Brain Drain: Review of Iran's Experiences
جهانی شدن و مهاجرت نخبگان: بررسی تجربه ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Uneven Development of Higher Education, Unemployment of Alummni and Elits Immigration
توسعه ناموزون آموزش عالی: بیکاری دانش‌آموختگان و مهاجرت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Five lessons from Five Experiences: From a community - Based Addiction Prevention Program In Neighborhood Areas in the City of Yazd
پنج تجربه از اجرای برنامه پیش‌گیری از «اعتیادِ اجتماع محور»
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Utilization Proportion of Specific Services for Leisure Time in Tehranian Retiredes and Related Factors
بهره‌مندی بازنشستگان شهر تهران از خدمات ویژه اوقات فراغت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Self – Employed Social Insurance
بررسی تطبیقی بیمه اجتماعی صاحبان حرف و مشاغل آزاد در شش کشور اروپایی، ترکیه و ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Game Theory Application in Everyday Behavior Sociological Analysis of Petrol Waste in Tehran
کاربرد نظریه بازی در تحلیل رفتار روزمره؛ با تحلیل جامعه‌شناختی اتلاف بنزین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Application of the Quantile Regression in Finding the Distribution of Expected Welfare
کاربرد رگرسیون چندک در شناسایی شکل توزیع رفاه مورد انتظار جوانان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Descriptive and Analytical Evaluation of Substance Abuse Prevention Approaches
بررسی توصیفی ـ تحلیلی روی‌کردهای پیش‌گیری از سوء مصرف مواد مخدر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 14 (2005-1)


Physical, Social & Mental Problems of Elderly in District 13 of Tehran
مسائل و مشکلات جسمانی، اجتماعی و روانی سال‌مندان منطقه 13 تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Empirical Validity of Frustration-Aggression Theory: Case: Soccer fans in Tehran
بررسی اعتبار تجربی تئوری ناکامی ـ پرخاش‌گری، تماشاگران فوتبال شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relation Between Demographic Characteristics and Prevalence Rate in Depression among Adolescent Undergraduate Students at Ray City
ارتباط ویژگی‌های جمعیت‌شناختی با میزان شیوع افسردگی در دانش‌آموزان دبیرستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Harm Reduction and Need to Legal Reforms
آسیب‌های مصرف مواد مخدر و ضرورت اصلاحات قانونی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiology of Suicide Thoughts and Suicide Attempts in Young Girls at High-risk Provinces of Iran
همه‌گیرشناسی افکار خودکشی و اقدام به خودکشی در دختران مناطق پرخطر ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Mental Health in Tehran's Adolescents and Youngs
سلامت روان‌شناختی نوجوانان و جوانان شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Communication Skills in Family Function on Married Students
نقش مهارت‌های ارتباطی بر کارآیی خانوادگی دانشجویان متأهل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Emotional Intelligence and Mental Health: Approaches, Strategies and Preventive Programes in the Improvement of Mental life
هوش هیجانی و سلامت روان: روی‌کردها، راه‌بردها و برنامه‎های پیش‌گیری در به‌سازی زندگی زناشویی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Society Structure and Violence Against Women
ساختار جامعه و خشونت علیه زنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mental Health in Iran: Accomplishments and Challenges
بهداشت روان در ایران: دستاوردها و چالش‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Health Sector Reform
اصلاح نظام سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 13 (2004-7)


A Sociological Survey of Comments Written on University's Classroom Walls
تحلیل محتوای دیوارنویسی‌های کلاس‌های درس دانشگاه شهید باهنر کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Factors that Make the Girls Run Away from Home
عوامل زمینه‌ساز فرار دختران از خانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reaction Against Violence: Protection of Women Against Domestic Violence
حمایت از زنان در برابر خشونت‌های خانگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Influence of Less Penlty Support on Women Offence
اثرات فقدان حمایت کیفری مناسب از زنان بر بزه‌دیدگی آن‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Male Domination & Reproductive Health
مردسالاری و بهداشت باروری زنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Social Justice Approaches in Teachers in Isfahan City
روی‌کردهای عدالت اجتماعی در بین معلمان شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Withdrawal Symptoms in Drug Dependents on Bam During the First Two Weeks after the Earthquake
علائم محرومیت در دو هفته اول بعد از زلزله در معتادان بم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation about the Living Conditions of Bam Earthquake Survivals
وضعیت زندگی بازماندگان زلزله بم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Economic of Disasters (Bam Earthquake)
اقتصادِ بدآمدهای جمعی (با نگاه به زلزله بم)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Right to Work of Persons with Disabilities in National and International Rules; Based on Human Right Principles.
حقوق بشر و حقوق کارگران معلول در مقررات داخلی و بین‌المللی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Disability and Human Right
حقوق بشر و ناتوانی (معلولیت)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Human Rights and Addicted Rights
حقوق بشر و معتادان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 12 (2004-4)


The Procedure of Changes in Ilam Provience Related to Suicide Practice
روند خودکشی و اقدام به خودکشی در استان ایلام: 1373 تا 1380
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comorbidity of Symptoms of Depressions and Psychological Agitations with Suicide Among the Risky Area Girls
همبودی نشانگان افسردگی‌و آشفتگی‌های روا‌‌ن‌شناختی با افکار خودکشی و اقدام به خودکشی در دختران مناطق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Frequency of Personality Disorders in the Women Prisoners of Tehran and karadje 2003
اختلالات شخصیت در زنان زندانی شهرهای تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Psychological Factors Related to Singleness of Female Veterans
عوامل روان‌شناختی مرتبط با تجرد جانبازان مونث
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Divorce and it's Factors in Divorced Person Lived in Doulat Abad (Tehran)
وضعیت طلاق و برخی عوامل مؤثّر بر آن در افراد مطلقه ساکن در منطقه دولت آباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Some Characters of Victims of Women Harassment who Refered to Tehran Forensic Medicine.
ویژگی‌های فردی قربانیان همسرآزاری در مراجعین به
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Influencing Women Harassment:The Case Study of Tehran Family
عوامل موثر بر خشونت مردان علیه زنان: مطالعه موردی خانواده‌های
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review on the Prevalence and the Patterns of Drug Abuse in Women in Iran
شیوع و الگوهای مصرف مواد و اعتیادِ زنان در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Women: The Multiplied Poverty
زنان: فقر مضاعف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Employment Effects on Women Health
اثرات اشتغال بر سلامت زنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Women's Participation and Employment in Iran: A Critical Examination
وضعیّت مشارکت و اشتغال زنان در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The obstacles of Women's Political Co-Operation in Iran after Revolution
موانع مشارکت سیاسی زنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Iran Social Indicators Trend: Some Ignored Aspects
روند شاخص‌های اجتماعی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Social Policy and Poverty (From Structural Adjustment Program to Functions Reducing Poverty)
سیاست اجتماعی و فقر از برنامه‌های تعدیل ساختاری تا راهبردهای کاهش فقر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Social Policy and Social Security (An Approach to Social Security System Conformity with Market Economy)
نظام تأمین اجتماعی و اقتصاد بازار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 11 (2004-1)


جنسیت و سلامت در بلایای طبیعی (سازمان جهانی بهداشت)
جنسیت و سلامت در بلایای طبیعی (سازمان جهانی بهداشت)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جایگاه جنسیت در آسیب پذیری ناشی از آثار و پیامدهای زمین‌لرزه
جایگاه جنسیت در آسیب پذیری ناشی از آثار و پیامدهای زمین‌لرزه
| [Abstract-FA] | [XML] |

مدیریت بحران و سرمایه اجتماعی
مدیریت بحران و سرمایه اجتماعی
| [Abstract-FA] | [XML] |

چارچوب تحقیق در بلایای طبیعی
چارچوب تحقیق در بلایای طبیعی
| [Abstract-FA] | [XML] |

مسئولیت اجتماعی بنگاهها در کاهش بلایای طبیعی (تجاربی از بنگلادش)
مسئولیت اجتماعی بنگاهها در کاهش بلایای طبیعی (تجاربی از بنگلادش)
| [Abstract-FA] | [XML] |

تغییر اجتماعی و تجربه مطالعه میدانی در بلایای طبیعی
تغییر اجتماعی و تجربه مطالعه میدانی در بلایای طبیعی
| [Abstract-FA] | [XML] |

کودکان در بلایای طبیعی، تجربه‌های زمین‌لرزه 1988 ارمنستان
کودکان در بلایای طبیعی، تجربه‌های زمین‌لرزه 1988 ارمنستان
| [Abstract-FA] | [XML] |

یاری رساندن به کودکان پس از بلایای طبیعی
یاری رساندن به کودکان پس از بلایای طبیعی
| [Abstract-FA] | [XML] |

The investigation on how to give rehabilitating Services to qake hit people in Guilan and Fars Earthquakes.
بررسی نحوه ارائه خدمات توان‌بخشی به آسیب‌دیدگان زلزله گیلان و فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Bam Earthquake and Social worker Charter in natural disaster, with an approach to Bam Earthquake
منشور مددکاری اجتماعی برای بلایای طبیعی (با نگاهی به زلزله بم)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Social Policy and Social Changes in Iran The Role & Status of the Middle-Class in the Process of the Politico-Economic Development of Iran during the Revolution
سیاست اجتماعی و تغییرات اجتماعی در ایران (نقش و جایگاه طبقه متوسط در فرایند توسعه سیاسی – اقتصادی ایران در بستر انقلاب)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

آسیب‌پذیری نواحی شهری در برابر بلایای طبیعی در کشورهای در حال توسعه
آسیب‌پذیری نواحی شهری در برابر بلایای طبیعی در کشورهای در حال توسعه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

The Role of Disasters Sociology in Crisis Management
جامعه‌شناسی مصائب جمعی و نقش آن در مدیریت بحران ناشی از حادثه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Volume 3, Number 10 (2003-7)


Social Policy and Social Services (Social Work)
سیاست اجتماعی و خدمات اجتماعی فردی (مددکاری اجتماعی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Social Policy and Family
سیاست اجتماعی و خانواده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Social Policy and Health
سیاست اجتماعی و سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Social Capital and Social Policy (Social capital investigation in Iran, Todays)
سرمایه اجتماعی و سیاستهای اجتماعی (بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران امروز)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Social Policy, Social Development and it’s Necessity in Iran The Criticism of Copenhagen Convention
سیاست اجتماعی، توسعه اجتماعی و ضرورت آن در ایران (نقد و بررسی سند کپنهاگ)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Social Policy and Non Government Organizations
سیاست اجتماعی، توسعه اجتماعی و نهادهای غیررسمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Seeking Social Policy in Islam
در جستجوی سیاست اجتماعی در اسلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Socio-Economic Development: Two Faces of a Coin
توسعه اجتماعی و اقتصادی: دو روی یک سکه؟
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Basic Concepts in social Welfare Issues (Social Policy, Social Support, Social Security)
مفاهیم بنیادی در مباحث رفاه اجتماعی (سیاست اجتماعی، حمایت اجتماعی، رفاه و تأمین اجتماعی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

What’s Social Policy?
سیاست اجتماعی چیست؟
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Volume 3, Number 9 (2003-10)


The Role of Internal and External Locus of Control in Relapse of Addiction in Occupational Therapy Camp of Zanjan
بررسی منابع کنترل درونی و بیرونی در بازگشت مجدد به اعتیاد در اردوگاه کاردرمانی زنجان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Comparing Mental Status of Offspring of Addicted and Nonaddicted Fathers
بررسی مقایسه‌ای وضعیت روان‌شناختی کودکان دارای پدر معتاد و کودکان با پدر غیرمعتاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

The Case Study of Narcotic Drugs Abuse Abundance and its Relationship to Mashhad Medical Student’s Personal and Family Condition
مطالعه فراوانی سوءمصرف مواد مخدر و ارتباط آن با وضعیت فردی و خانوادگی دانشجویان پزشکی مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Attitude, Addiction, Ardebil, Iran, Narcotics, Tendency
بررسی میزان گرایش به اعتیاد در سنین بالای ده سال در سال 1381 (استان اردبیل)بررسی میزان گرایش به اعتیاد در سنین بالای ده سال در سال 1381 (استان اردبیل)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

The Drug Market in Iran
بازار مواد مخدر در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Addiction and Drug Abuse in Iran, Criminalization or Decriminalization
اعتیاد و سوءمصرف مواد مخدر در ایران: جرم‌زدایی یا جرم‌انگاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Review of Drug Demand Reduction Programs in Iran: Advices for Development and Strategic Planning
مروری بر برنامه‌های کاهش تقاضای مواد در ایران و توصیه‌هایی برای برنامه‌های توسعه راهبردی کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

ارزیابی جامعه به‌منظور شناسایی مشکلات موجود در منطقه 17 شهر تهران
ارزیابی جامعه به‌منظور شناسایی مشکلات موجود در منطقه 17 شهر تهران
| [Abstract-FA] | [XML] |

Children Support Law
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و تقابل دیدگاهها در آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Income, Price and Criminal Organization of Drugs around the World
نگاهی به قیمت و درآمد ناشی از مواد مخدر و سازمان‌دهی جنایی آن در جهان
| [Abstract-EN] | [XML] |

Plan and Programming Outcomes and Conclusion of Plan Programming of Decriminalization and Harm Reduction at Addiction Control
آثار و پیامدهای سه رویکرد «جرم‌زدایی»، «جرم‌انگاری» و «کاهش عوارض» در برنامه‌های اعتیاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

بررسی مقایسه‌ای شاخصهای توسعه انسانی ایران و کشورهای همسایه
بررسی مقایسه‌ای شاخصهای توسعه انسانی ایران و کشورهای همسایه
| [Abstract-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 8 (2003-7)


The Role of Satisfaction and Financial Strain as Predictive Variables of Unemployee’s Mental Health in Isfahan
پیش‌بینی بهداشت روانی بیکاران از متغیرهای رضایت از منزلت شغلی، روان‌رنجوری و فشار مالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Family - Based Drug Abuse Primary Prevention
پیشگیری اولیه از اعتیاد مبتنی بر خانواده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Situation of Child Labor with Emphasis on Carpet Weaver Girls
وضعیت کار دختران قالی‌باف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Child Labor: Concepts and Approaches
کار کودک، مفاهیم و رویکردها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Review of Drug Demand Reduction Programs in Iran: Advices for Development and strategic Planning
مروری بر برنامه‌های کاهش تقاضای مواد در ایران و توصیه‌هایی برای برنامه‌های توسعه و راهبردی کشوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

An Investigation a bout Subsidies Paid during the Development Programs after Islamic Reveloution
بررسی یارانه‌های پرداختی طی برنامه‌های توسعه کشور پس از انقلاب اسلامی و توصیه‌هایی برای برنامه چهارم توسعه (1381-1368)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

“Measuring Health Sector Performance in National Development Plans”
بررسی میزان تحقق‌یافتگی برنامه‌های بهداشتی در برنامه‌های توسعه و توصیه‌هایی برای برنامه چهارم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Ideological Conflict in the Second and Third Development Plan in Iran
تنافض ایدئولوژیک در دو برنامه اول و دوم توسعه در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Application of the Social Accounting Matrix Model in Planning for Social Development and Justice (Iran's Third Plan Experience and the Fourth Plan Outlook)
کاربرد الگوی سام (SAM) در برنامه‌ریزی عدالت و توسعه اجتماعی (نقد برنامه سوم و چشم‌انداز برنامه چهارم)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

The Historical Roots of Development and Programing Thought in Iran
بررسی سی تکوین اندیشه رنامه‌ریزی و توسعه در ایران (قسمت اول)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Social Welfare Functions
توابع رفاه اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Volume 2, Number 7 (2003-4)


Tehran street Children
کودکان خیابانی در تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Tehran Secondary School Students’ Attitudes toward Addiction
نگرش دانش‌آموزان مقطع راهنمایی شهر تهران درباره اعتیاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation over Trend of Child Abuse According to Etiological Bases in Iran
بررسی روند آزار کودکان در ایران براساس برخی پایه‌های علت‌شناختی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative study of the Prevalence Rate of Physical Child Abuse in Sizdah Aban District of Region XX and Region III of Tehran in 1996
بررسی شیوع کودک‌آزاری در دو منطقه تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sexual Abuse: A Case Report
گزارش یک مورد سوءاستفاده جنسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Suicide, the Most Urgent of All Urgencies in Child Psychiatry
خودکشی اورژانس‌ترین، اورژانس روانپزشکی اطفال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The rights of children for participation
حق مشارکت کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The review on rights of disabled children
مروری بر حقوق کودکان دارای ناتوانی و معلولیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Legal Innovation on Children Protecting Act and the Fore coming obstacles
نوآوریهای قانون «حمایت از کودکان و نوجوانان» و چالشهای فراروی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Children’s Health Needs According to the Social Framework Changes
نیازهای سلامت کودکان در بستر تحولات اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review over UNICEF Function on Children's Participation
مروری بر دیدگاهها، باورها و عملکرد یونیسف درمورد «مشارکت کودکان»
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Children's Social Participation
مشارکت اجتماعی کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 6 (2003-1)


Asian Challenge of Urban Poverty
چالش جهانی فقر شهری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Delinquency Prevention and its Management in Current Iranian Law and Rules
پیشگیری از بزهکاری و مدیریت آن در پرتو قوانین و مقررات جاری ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Social Welfare and Development, Functions of Supportive Institutes.
رفاه اجتماعی و توسعه ( مروری بر کارکرد برخی نهادهای حمایتی در ایران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Iranian Households Economic Welfare ٠٠ 1982 - 2002
رفاه اقتصادی خانوارهای کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Social Capital, as a Contex for Mental Health Promotion
سرمایه اجتماعی بستری برای ارتقای سلامت روان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sociocultural Theories of Mental Disorders
نگاهی به نظریه‌های اجتماعی – فرهنگی در شکل‌گیری اختلالات روانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Civil Protest as an Alternative for Privatization in Iran
اعتراض جامعه مدنی به مثابه بدیلی برای سیاست خصوصی‌سازی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 5 (2002-10)


Global Drug market in Iran and other Countries. (2000-20.1)
نگاهی به وضعیت بازار مواد مخدر در ایران و سایر کشورها (2001-2000م)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

معرفی پایان‌نامه‌ها و طرحهای تحقیقاتی درباره «روسپیگری»
معرفی پایان‌نامه‌ها و طرحهای تحقیقاتی درباره «روسپیگری»
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

روسپیگری:‌ قوانین،‌ واقعیتها
روسپیگری:‌ قوانین،‌ واقعیتها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

روسپیگری،‌ خشونت و اختلال استرس پس از سانحه (PTSD)
روسپیگری،‌ خشونت و اختلال استرس پس از سانحه (PTSD)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Sexual - Devience, Causes and Bases
کجروی جنسی، ‌علل و زمینه‌های آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sexual Relation, A Path for Survival: A Study on Runaway Girl
ارتباط جنسی برای بقا: پیامد فرار دختران از منزل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparative study of psychological characteristics between Prostitute women and normal women.
بررسی مقایسه‌ای خصوصیات روانشناختی زنان ویژه با زنان عادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Adolescence and Promiscuity
نوجوانی و بی‌مبالاتی جنسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Inappropriate Marriage, A Risk Factor for prostitution
ازدواج نامناسب بستری زمینه‌ساز برای روسپیگری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Neighbourhood Watch: A New Approach in Public participation
ناحیه محوری، روشی نو در مشارکت عمومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

شورا در ایران: نگاهی آسیب‌شناسانه
شورا در ایران: نگاهی آسیب‌شناسانه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Social Security In A Democratic Society
تأمین اجتماعی در اقتصاد مردم‌سالار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The triangle of Economic Growth, Cultural Development and Social Justice
مثلث رشد اقتصادی،‌ اعتلای فرهنگی و عدالت اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 4 (2002-7)


Evaluating Economic Performance of Drag Abuse Rehabilitation Centers
ارزیابی اقتصادی عملکرد مراکز باز توانی سر پایی معتادان سازمان بهزیستی کشور در سال 1380
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ecstasy: A New Substance
سو مصرف مواد :اکستازی ماده تفریحی جدید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

پیامد های روانی –اجتماعی زلزله
پیامد های روانی –اجتماعی زلزله
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Mental Health in Natural Disasters, (A General Review on International Attempts and National Programs)
بهداشت روانی در بلایای طبیعی (مروری بر کوشش های جهانی و برنامه های ملی )
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysing "Social Affairs" and "Wellbeing and Social Security Sector" Budgets During the Last Two Decades
تحلیلی بر اعتبار امور اجتماعی و بخش بهزیستی و تامین اجتماعی طی دو دهه اخیر (81-1358)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Process of Research and Developing a Draft Act for a Comprehensive System of Social Security and Welfare
فرایند پ‍ژوهش و تدوین پیش نویس ماده واحده نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Conversial Bases for Designing A Comprehensie System of Social Security and Welfare
مبانی اختلافی در طراحی نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Social Capital and Development: An Overview
نگاهی به سرمایه اجتماعی و توسعه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Citizenship and Social Welfare
شهروندی و رفاه اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 3 (2002-4)


Decision Making for Migration and the Process of Adaptation in the Host Society
تصمیم گیری درباره مهاجرت و فرایند سازگاری با جامعه میزبان (ایران و کانادا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Street children-Round Table
کودکان خیابانی –میز گرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Deviance, Crime & Prevention
انحراف، جرم و پیشگیری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Social Policy in Retreat or the Hollowing out of the Welfare State
عقب نشینی سیاست اجتماعی و تو خالی شدن اقتصاد رفاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Theoretical Models in Welfare Economics
نقد و بررسی چند الگوی نظری در اقتصاد رفاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 2 (2002-1)


میز گرد :دولت رفاه و چالش های پیش رو
میز گرد :دولت رفاه و چالش های پیش رو
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی و نقد گزارش (نظام هدفمند یارانه )
بررسی و نقد گزارش (نظام هدفمند یارانه )
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Health and Development: Retrospect and Prospect
چالش های سلامت و تو سعه
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Unemployment on Mental Wellbeing and Health
آثار بیکاری بر سلامت و آسایش روانی
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Counseling and Psychotherapy
مشاوره و روان در مانی به عنوان در مانی در دسترس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Social Welfare and Social Security System in South Korea
تحول در سیستم رفاه و تامین اجتماعی در کره جنوبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Social Capital: Main Concepts and Conceptual Framework
سرمایه اجتماعی :مفاهیم اصلی و چارچوب نظری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 1 (2001-10)


فقر در ایران
فقر در ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

Employment, Labour Market, and Income Increased Insecurity and Inequality
اشتغال، بازار کار، و درآمد: افزایش ناامنی و نابرابری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Consumer Market of Dig in Iran
بازار مصرف مواد مخدر در ایران و تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

The "Japanese -Style Welfare State" and the Delivery of Rehabilitation and Social Services
دولت رفاه سبک ژاپنی و ارائه خدمات رفاهی وتوانبخشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Social Problem : An Agenda for Social Welfare Systems
مشکل اجتماعی : دستور کار نظام رفاه اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles