برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
از سرمایه فرهنگی بوردیو تا سرمایه فرهنگی مرتبط با سلامت به تعبیرآبل: کاربرد شاخصهای نوین در تبیین سبک زندگی سالم (22838 مشاهده)
چالش های اجرای نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در ایران دهه ۹۰ (21439 مشاهده)
ارتباط کمی بین فقر، آموزش و تولید ناخالص داخلی ایران طی سالهای 89-1363 (13199 مشاهده)
رابطه سبک‏های هویت و مسئولیت‌پذیری با پیشرفت تحصیلی نوجوانان 15 تا 18 ساله شهر تهران (10217 مشاهده)
رابطه عوامل اقتصادی، فرهنگی و آموزشی با توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (9926 مشاهده)
رابطه سرمایه اجتماعی با توسعه اقتصادی (9683 مشاهده)
رتبه بندی شاخص کیفیت زندگی در استان های کشور (9413 مشاهده)
فقر و کودک آزاری در ایران (9280 مشاهده)
فقر کودکان و بازار کار در ایران (9229 مشاهده)
کیفیت زندگی شهری در ایران (1385-1365) (8491 مشاهده)
مطالعه شاخصها و رتبه توسعه اجتماعی دراستان های کشور و رابطه آن با سرمایه اجتماعی (8288 مشاهده)
بررسی رابطۀ بین حمایت اجتماعی و سلامت روان (8028 مشاهده)
محاسبه شاخص توسعه انسانی استانها با استفاده از رتبه بندی فازی (8011 مشاهده)
محاسبۀ شاخص های فقر کودکان در بین جمعیت روستایی و شهری (1386- 1363) (8009 مشاهده)
ارزیابی کیفی عملکرد سازمان‎های بهزیستی و کمیته امداد در کاهش فقر زنان سرپرست خانوار شهر ساری (7890 مشاهده)
تغییرات نسلی سبک زندگی در جامعه روستایی (7878 مشاهده)
عدالت اجتماعی و سلامت کودکان در ایران (در چارچوب مدل تعیین کننده های اجتماعی سلامت سازمان بهداشت جهانی) (7818 مشاهده)
نابرابری فضایی در دسترسی به خدمات درمان عمومی برای توسعه سلامت شهری از طریق مدل در شهر اصفهان p-median در شهر اصفهان (7787 مشاهده)
شیوه های توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (7673 مشاهده)
ساخت و اعتباریابی آزمون مهارتهای زندگی در افراد وابسته به مواد (7570 مشاهده)
تعیین شاخصهای مناسب اندازهگیری سرمایه اجتماعی در رتبه بندی دانشکده های کشاورزی (7461 مشاهده)
کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و زنان شاغل خدماتی (7367 مشاهده)
مقایسه میزان و شدت آسیب‌های روانی بین مردان جوان شاغل و بیکار (7243 مشاهده)
مرور نظام مند مطالعات کودکان خیابانی در دهۀ اخیر در ایران (فقر، عامل خطر خیابانی شدن کودکان) (7223 مشاهده)
رابطه جهانی شدن با توزیع درآمد در ایران آزمون فرضیه کوزنتس،استالپر ـ ساموئلسون و ماندل در ایران (7123 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
طراحی شاخصهای ارزیابی عملکرد با استفاده از روشهای BSC و AHP در سازمان تأمین اجتماعی مشهد (13185 دریافت)
بررسی (SWOT) مشارکت شهروندان در امور شهری (10115 دریافت)
رابطه عوامل اقتصادی، فرهنگی و آموزشی با توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (9731 دریافت)
کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و زنان شاغل خدماتی (8757 دریافت)
شناسایی عوامل زمینه‌ساز بی‌وفایی زناشویی مردان (8734 دریافت)
توسعه فرهنگی و توسعه اجتماعی در ایران (8710 دریافت)
مقایسه رشد اجتماعی کودکان 3 تا 6 سال برخوردار و محروم از خدمات روستامهدها (بررسی موردی شهرستان ورامین) (8583 دریافت)
مدل پیشنهادی آموزش پیشگیری از اعتیاد در مدارس از نظر دانش‌آموزان و معلمان کشور (8276 دریافت)
فراتحلیل مطالعات فقر در ایران (8180 دریافت)
تغییرات نسلی سبک زندگی در جامعه روستایی (7650 دریافت)
عوامل خانوادگی کودک‌آزاری (7529 دریافت)
مقدمه‌ای بر نظریه حکمرانی خوب (7213 دریافت)
بررسی ارتباط بین عوامل اجتماعی با نابرابر ی های اجتماعی (7007 دریافت)
تئوری آنومی دورکیم و مرتن؛ شباهتها، تفاوتها و شیوههای اندازهگیری (6576 دریافت)
رابطه سبک‏های هویت و مسئولیت‌پذیری با پیشرفت تحصیلی نوجوانان 15 تا 18 ساله شهر تهران (6423 دریافت)
نابرابری فضایی در دسترسی به خدمات درمان عمومی برای توسعه سلامت شهری از طریق مدل در شهر اصفهان p-median در شهر اصفهان (5689 دریافت)
سطح بندی شاخصهای توسعۀ سلامت استا نهای ایران (5502 دریافت)
توانمندی و توسعه پایدار در برنامه سوم و چهارم توسعه ایران با رویکرد آمارتیاسن (5501 دریافت)
شیوه های توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (5496 دریافت)
خشونت خانگی در ایران: مرور مطالعات1387-1380 (5487 دریافت)
رتبه‌بندی مناطق شهراصفهان از لحاظ شاخص‌های فرهنگی براساس تصمیم‌گیری چندشاخصه (5484 دریافت)
فراتحلیل تحقیقاتِ پیرامون رابطۀ فرسودگی شغلی با سلامت روان (5222 دریافت)
تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر انگیزش ‌پیشرفت و پیشرفت ‌تحصیلی دانش‌آموزان (5171 دریافت)
رابطۀ کارکرد خانواده و تابآوری در برابر مصرف مواد در دانش آموزان پسر دبیرستانی مدارس پر خطر (5152 دریافت)
تحلیل فضایی محرومیت و نابرابری‌های توسعه در شهرستان‌های ایران (5012 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
فارسی ( 19273 بازدید)
دریاره نشریه ( 18471 بازدید)
اطلاعیه فصلنامه رفاه اجتماعی ( 11341 بازدید)
هیات تحریریه و مشاوران علمی ( 8546 بازدید)
فراخوان مقاله ( 5259 بازدید)
نحوه ارتباط ( 2698 بازدید)
اهداف و زمینه ها ( 2473 بازدید)
فارسی ( 2310 بازدید)
درباره نشریه ( 2263 بازدید)
راهنمای نویسندگان ( 946 بازدید)
دعوت نویسندگان جهت ارسال مقاله با موضوعات مصوب هیئت تحریریه فصلنامه ( 728 بازدید)
سیاست های داوری ( 263 بازدید)
سیاست های دسترسی آزاد ( 262 بازدید)
سیاست تعارض منافع ( 218 بازدید)
اخلاق در علوم اجتماعی ( 208 بازدید)
اخلاق نشر ( 205 بازدید)
اخلاق در مطالعات پزشکی ( 171 بازدید)
اخلاق در مطالعات روانشناسی ( 169 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
هیات تحریریه و مشاوران علمی ( 725 ارسال)
اطلاعیه فصلنامه رفاه اجتماعی ( 646 ارسال)
درباره نشریه ( 430 ارسال)
فارسی ( 352 ارسال)
فارسی ( 347 ارسال)
دریاره نشریه ( 302 ارسال)
فراخوان مقاله ( 70 ارسال)
راهنمای نویسندگان ( 17 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
اطلاعیه فصلنامه رفاه اجتماعی ( 1490 چاپ)
دریاره نشریه ( 1447 چاپ)
فارسی ( 1375 چاپ)
هیات تحریریه و مشاوران علمی ( 955 چاپ)
فارسی ( 831 چاپ)
درباره نشریه ( 827 چاپ)
فراخوان مقاله ( 755 چاپ)
راهنمای نویسندگان ( 381 چاپ)
اهداف و زمینه ها ( 285 چاپ)
نحوه ارتباط ( 258 چاپ)
دعوت نویسندگان جهت ارسال مقاله با موضوعات مصوب هیئت تحریریه فصلنامه ( 77 چاپ)
سیاست های دسترسی آزاد ( 28 چاپ)
سیاست های داوری ( 20 چاپ)
اخلاق نشر ( 20 چاپ)
اخلاق در مطالعات پزشکی ( 19 چاپ)
سیاست تعارض منافع ( 17 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه رفاه اجتماعی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Social Welfare Quarterly

Designed & Developed by : Yektaweb