برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
از سرمایه فرهنگی بوردیو تا سرمایه فرهنگی مرتبط با سلامت به تعبیرآبل: کاربرد شاخصهای نوین در تبیین سبک زندگی سالم (22739 مشاهده)
چالش های اجرای نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در ایران دهه ۹۰ (21274 مشاهده)
ارتباط کمی بین فقر، آموزش و تولید ناخالص داخلی ایران طی سالهای 89-1363 (12166 مشاهده)
رابطه سبک‏های هویت و مسئولیت‌پذیری با پیشرفت تحصیلی نوجوانان 15 تا 18 ساله شهر تهران (10015 مشاهده)
رابطه عوامل اقتصادی، فرهنگی و آموزشی با توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (9825 مشاهده)
رابطه سرمایه اجتماعی با توسعه اقتصادی (9508 مشاهده)
رتبه بندی شاخص کیفیت زندگی در استان های کشور (9285 مشاهده)
فقر و کودک آزاری در ایران (9161 مشاهده)
فقر کودکان و بازار کار در ایران (9132 مشاهده)
کیفیت زندگی شهری در ایران (1385-1365) (8384 مشاهده)
مطالعه شاخصها و رتبه توسعه اجتماعی دراستان های کشور و رابطه آن با سرمایه اجتماعی (8190 مشاهده)
محاسبه شاخص توسعه انسانی استانها با استفاده از رتبه بندی فازی (7919 مشاهده)
محاسبۀ شاخص های فقر کودکان در بین جمعیت روستایی و شهری (1386- 1363) (7917 مشاهده)
بررسی رابطۀ بین حمایت اجتماعی و سلامت روان (7892 مشاهده)
ارزیابی کیفی عملکرد سازمان‎های بهزیستی و کمیته امداد در کاهش فقر زنان سرپرست خانوار شهر ساری (7801 مشاهده)
تغییرات نسلی سبک زندگی در جامعه روستایی (7788 مشاهده)
عدالت اجتماعی و سلامت کودکان در ایران (در چارچوب مدل تعیین کننده های اجتماعی سلامت سازمان بهداشت جهانی) (7717 مشاهده)
نابرابری فضایی در دسترسی به خدمات درمان عمومی برای توسعه سلامت شهری از طریق مدل در شهر اصفهان p-median در شهر اصفهان (7706 مشاهده)
شیوه های توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (7570 مشاهده)
ساخت و اعتباریابی آزمون مهارتهای زندگی در افراد وابسته به مواد (7472 مشاهده)
تعیین شاخصهای مناسب اندازهگیری سرمایه اجتماعی در رتبه بندی دانشکده های کشاورزی (7355 مشاهده)
کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و زنان شاغل خدماتی (7271 مشاهده)
مقایسه میزان و شدت آسیب‌های روانی بین مردان جوان شاغل و بیکار (7127 مشاهده)
مرور نظام مند مطالعات کودکان خیابانی در دهۀ اخیر در ایران (فقر، عامل خطر خیابانی شدن کودکان) (7076 مشاهده)
رابطه جهانی شدن با توزیع درآمد در ایران آزمون فرضیه کوزنتس،استالپر ـ ساموئلسون و ماندل در ایران (7023 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
طراحی شاخصهای ارزیابی عملکرد با استفاده از روشهای BSC و AHP در سازمان تأمین اجتماعی مشهد (11915 دریافت)
بررسی (SWOT) مشارکت شهروندان در امور شهری (9817 دریافت)
رابطه عوامل اقتصادی، فرهنگی و آموزشی با توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (9593 دریافت)
کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و زنان شاغل خدماتی (8517 دریافت)
مقایسه رشد اجتماعی کودکان 3 تا 6 سال برخوردار و محروم از خدمات روستامهدها (بررسی موردی شهرستان ورامین) (8378 دریافت)
توسعه فرهنگی و توسعه اجتماعی در ایران (8300 دریافت)
شناسایی عوامل زمینه‌ساز بی‌وفایی زناشویی مردان (8288 دریافت)
مدل پیشنهادی آموزش پیشگیری از اعتیاد در مدارس از نظر دانش‌آموزان و معلمان کشور (7914 دریافت)
فراتحلیل مطالعات فقر در ایران (7807 دریافت)
تغییرات نسلی سبک زندگی در جامعه روستایی (7515 دریافت)
عوامل خانوادگی کودک‌آزاری (7171 دریافت)
مقدمه‌ای بر نظریه حکمرانی خوب (6969 دریافت)
بررسی ارتباط بین عوامل اجتماعی با نابرابر ی های اجتماعی (6646 دریافت)
رابطه سبک‏های هویت و مسئولیت‌پذیری با پیشرفت تحصیلی نوجوانان 15 تا 18 ساله شهر تهران (6317 دریافت)
تئوری آنومی دورکیم و مرتن؛ شباهتها، تفاوتها و شیوههای اندازهگیری (5680 دریافت)
نابرابری فضایی در دسترسی به خدمات درمان عمومی برای توسعه سلامت شهری از طریق مدل در شهر اصفهان p-median در شهر اصفهان (5641 دریافت)
سطح بندی شاخصهای توسعۀ سلامت استا نهای ایران (5359 دریافت)
توانمندی و توسعه پایدار در برنامه سوم و چهارم توسعه ایران با رویکرد آمارتیاسن (5308 دریافت)
خشونت خانگی در ایران: مرور مطالعات1387-1380 (5262 دریافت)
شیوه های توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (5241 دریافت)
رتبه‌بندی مناطق شهراصفهان از لحاظ شاخص‌های فرهنگی براساس تصمیم‌گیری چندشاخصه (5129 دریافت)
تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر انگیزش ‌پیشرفت و پیشرفت ‌تحصیلی دانش‌آموزان (5074 دریافت)
رابطۀ کارکرد خانواده و تابآوری در برابر مصرف مواد در دانش آموزان پسر دبیرستانی مدارس پر خطر (5053 دریافت)
فراتحلیل تحقیقاتِ پیرامون رابطۀ فرسودگی شغلی با سلامت روان (5024 دریافت)
تحلیل فضایی محرومیت و نابرابری‌های توسعه در شهرستان‌های ایران (4931 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
فارسی ( 18799 بازدید)
دریاره نشریه ( 18111 بازدید)
اطلاعیه فصلنامه رفاه اجتماعی ( 11285 بازدید)
هیات تحریریه و مشاوران علمی ( 8312 بازدید)
فراخوان مقاله ( 5068 بازدید)
نحوه ارتباط ( 2480 بازدید)
فارسی ( 2297 بازدید)
اهداف و زمینه ها ( 2282 بازدید)
درباره نشریه ( 2256 بازدید)
راهنمای نویسندگان ( 928 بازدید)
دعوت نویسندگان جهت ارسال مقاله با موضوعات مصوب هیئت تحریریه فصلنامه ( 566 بازدید)
سیاست های داوری ( 127 بازدید)
سیاست های دسترسی آزاد ( 120 بازدید)
اخلاق نشر ( 100 بازدید)
اخلاق در علوم اجتماعی ( 97 بازدید)
سیاست تعارض منافع ( 93 بازدید)
اخلاق در مطالعات پزشکی ( 74 بازدید)
اخلاق در مطالعات روانشناسی ( 74 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
هیات تحریریه و مشاوران علمی ( 725 ارسال)
اطلاعیه فصلنامه رفاه اجتماعی ( 646 ارسال)
درباره نشریه ( 430 ارسال)
فارسی ( 352 ارسال)
فارسی ( 347 ارسال)
دریاره نشریه ( 302 ارسال)
فراخوان مقاله ( 70 ارسال)
راهنمای نویسندگان ( 17 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
اطلاعیه فصلنامه رفاه اجتماعی ( 1479 چاپ)
دریاره نشریه ( 1430 چاپ)
فارسی ( 1346 چاپ)
هیات تحریریه و مشاوران علمی ( 941 چاپ)
فارسی ( 824 چاپ)
درباره نشریه ( 820 چاپ)
فراخوان مقاله ( 743 چاپ)
راهنمای نویسندگان ( 375 چاپ)
اهداف و زمینه ها ( 271 چاپ)
نحوه ارتباط ( 249 چاپ)
دعوت نویسندگان جهت ارسال مقاله با موضوعات مصوب هیئت تحریریه فصلنامه ( 55 چاپ)
سیاست های دسترسی آزاد ( 13 چاپ)
اخلاق نشر ( 10 چاپ)
اخلاق در مطالعات پزشکی ( 8 چاپ)
سیاست تعارض منافع ( 7 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه رفاه اجتماعی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Social Welfare Quarterly

Designed & Developed by : Yektaweb