فارسی

 

 از کلیه اساتید و صاحب‌نظران تقاضا می‌شود در تدوین مقالات ارسالی برای این فصلنامه به نکات زیر توجه کنند .


1. عنوان در کوتاه‌ترین و زیباترین شکل ممکن به موضوع اصلی مقاله اشاره کند.
1-1.نوع و اندازه‌ حروف برای زبان فارسی با قلم لوتوس  و سایز 12 و برای زبان انگلیسی Times New Roman و سایز 12 باشد
1-2. عنوان : فونت 13 پررنگ ( Bold )
1-3.سر فصل ها : فونت 12 پررنگ ( Bold )
2.  چکیده‌ فارسی 250-200  کلمه شامل مقدمه، روش، یافته و بحث باشد، درصفحه اول مقاله جایگذاری گردد
3.خلاصه گسترده مقاله انگلیسی  1200-1000 کلمه ایی که شامل: مقدمه روش یافته ها و بحث که شامل: مطلب، مدل و جداول اصلی مقاله و منابع  باشد، تنظیم گردد.
4. برای هر مقاله حداکثر 5  کلیدواژه فارسی و انگلیسی به ترتیب حروف الفبای هر زبان ارائه شود.
5. اصل بر استفاده از واژه‌های فارسی است. معادل غیرفارسی مفاهیم مهم و املای اسامی غیرفارسی در پانوشتِ همان صفحه آورده شود. فقط اسامی خاص با حروف بزرگ آغاز شوند.
6. رسم‌الخط فصلنامه، رسم‌الخط مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی است که در منابع زیر یافت می‌شود:
6.1. فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 1386، دستور خط فارسی، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نشر آثار).
6.2. صادقی، علی اشرف و زندی مقدم، زهرا، 1385، فرهنگ املایی خط فارسی، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نشر آثار).
7. برای ارجاع داخل‌متنی به منابع، ‌نام خانوادگی مؤلف و سال نشر منبع ذکر شود. مثال: حسینی (1370). در موارد نادری که لازم است از نویسنده‌ای نقل قول مستقیم انجام شود، اولاً عین مطلب نویسنده در داخل گیومه (" ") آورده شود و ثانیاً شماره صفحه نیز پس از علامتِ : حتماً ذکر شود. مثال: احمدی (1375: 407).
7.1. منابع  فارسی و انگلیسی,  با ابزارهای منبع‌نویسی Eendnote  تهیه و تنظیم گردد.
8. فهرست الفبایی منابع فارسی و غیرفارسی جداگانه و با رعایت ترتیب زیر در آخرین بخش مقاله ارائه گردد:
8.1. مقاله: نام خانوادگی، حرف اول نام. (سال انتشار)، عنوان مقاله، نام کامل نشریه، شماره جلد/ سال (شماره پیاپی): صص. مثال:
بابایی فرد، الف. (1389)، توسعه فرهنگی و توسعه اجتماعی در ایران، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال 10 (37): 7 تا 56.
8.2. کتاب: نام خانوادگی، حرف اول نام. (سال انتشار)، عنوان کتاب، شهر محل انتشار، اسم ناشر. مثال:
موسوی، م. و محمدی م. (1388)، مفاهیم و نظریه‌های رفاه اجتماعی، تهران، نشر دانژه.
8.3. فصلی از یک کتاب (در صورتی که هر فصل نویسنده جداگانه‌ای داشته باشد): نام خانوادگی، حرف اول نام. (سال انتشار)، عنوان فصل. در: نام و نام خانوادگی سرویراستار (کلمه سرویراستار)، عنوان کتاب، شهر محل انتشار، اسم ناشر: صص. مثال:
مدنی س. (1381)، رفاه اجتماعی به مثابه آزادی. در: قاضی طباطبایی م (سرویراستار)، آزادی و عدالت: تلاش برای همگرایی آرمانها، تهران، نشر آزادیخواهان: صص 85 تا 124.
8.4. در صورت ارجاع به کتابِ ترجمه‌شده، بعد از عنوان کتاب، در داخل پرانتز، کلمه ترجمه و نام و نام خانوادگی مترجم به‌طور کامل ذکر شود.
سادوک وی. اِ. و سادوک بی. آی. (1385). خلاصه روانپزشکی: علوم بالینی/ رفتاری (ترجمه فرزین رضاعی)، تهران، انتشارات ارجمند.
منابع فارسی عین منابع غیرفارسی فهرست می‌شوند، با این تفاوت که به جای حرف اول نام نویسنده، همه نام به‌طور کامل قید می‌شود.
8.5. در صورت استفاده از منابع اینترنتی، علاوه بر رعایت نکات پیش‌گفته، نشانی اینترنتی منبع و تاریخ اتصال به اینترنت نیز قید شود. مثال:
S‌tark, B (2000), Women and Globalization, available at: www.emory.edu (25April 2002).
9. برای سهولت داوری، مقاله بر کاغذ A4، خط‌درمیان، و یک‌رویه حروف‌نگاری (تایپ) گردد
10. حجم مقاله تایپ شده  22 صفحه A4 (6700 واژه  ) قلم B Lotus  و فونت 14 نگاشته شود و در هر مقاله می‌توان حداکثر 5 تصویر شامل جدول و نمودار ارائه کرد.
11. مقالات ارسال‌شده بازگردانده نمی‌شوند.
12. همراه هر مقاله لازم است نویسنده مسئول، نامه جداگانه‌ای به سردبیر نوشته، عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی، درجه تحصیلی، رشته تحصیلی، محل کار، نشانی الکترونیک (رایانامه) نویسندگان، و ترتیب درج اسامی آنها در مقاله را با اخذ امضا از آنها ذکر کند.
13. روش داوری مقالات به قرار زیر است:
13.1. در صورتی که مقاله طبق راهنمای نویسندگان تنظیم شده باشد، به صورت بی‌نام برای دو داور ارسال می‌شود.
13.2. در صورتی که دو داور نظر واحدی (تأیید ، رد، یا اصلاح) داشته باشند، همان نظر اعمال خواهد شد، و در غیر این صورت، مقاله برای داور سوم ارسال خواهد شد.
13.3. حق اعتراض به نتیجه داوری برای نویسندگان محفوظ است. در این صورت، فصلنامه مقاله آنها را برای داوران دیگری ارسال خواهد کرد.
ب. راهنمای تنظیم مقالات تحقیقی (original article): منظور مقاله‌ای است که محصول تحقیق اولیه بر داده‌هاست، اعم از اینکه آن تحقیق، کیفی باشد یا کمّی، و نیز اعم از اینکه داده‌های جدیدی در فرایند تحقیق گرد آمده باشند، یا داده‌های موجود، به قصد آزمون فرضیه‌ای جدید تحلیل ثانویه شده باشند. مقالات تحقیقی از بخشهای مقدمه، روش، یافته‌ها، و بحث تشکیل می‌شوند.
ج. راهنمای تنظیم مقالات مروری (overview/ review article): منظور مقاله‌ای است که محصول تعمق و نقد نویسنده بر تحقیقهای قبلی، اعم از حیث روش یا نتایج است. مسئله پیش روی مقالات مروری معمولاًً کلان است. در مقالات مروری غالباً نه نحوه جستجوی منابع و دلایل ردّ و قبول آنها گزارش می‌شود و نه ارزیابی منابع الزاماً طبق قاعده از پیش تعیین‌شده واحدی انجام می‌شود. جمع‌بندیِ مقالات نیز غالباً تلخیص روایتیِ (narrative) آنهاست. مطابق مقررات وزارتخانه متبوع، فصلنامه ناگزیر است در هر شماره حداکثر یک مقاله مروری، ترجیحاً در زمینه موضوع ویژه آن شماره منتشر کند. مقالات مروری از بخشهای مقدمه، مرور انتقادی منابع (با عناوین اصلی و فرعی)، و بحث تشکیل می‌شوند.
د. راهنمای تنظیم مقالات مروری نظامدار (sys‌tematic review article): مرور نظامدار نیز مثل مرور روایتی (narrative) بر مطالعات قبلی انجام می‌شود، با این تفاوت که چون نظامدار یعنی معیارمند (استاندارد) و عینی است و از همین رو روش آن ملموس و قابل تکرار است، مثل تحقیقهای اولیه، روش و یافته نیز دارد. مسئله پیش روی مرورهای نظامدار مسئله‌ای است کاملاً دقیق و اختصاصی که پیشتر تحقیقهای زیادی بر آن شده و پاسخهای متفاوتی به آن داده شده است. قصد محقق آن است که همه آن شواهد را بدون سوگیری، جمع‌آوری، نقد، و سرانجام جمع‌بندی کند. مقالات حاصل از مرور نظامدار نیز مثل مقالات تحقیقی از بخشهای مقدمه، روش، یافته‌ها، و بحث تشکیل می‌شوند.
 ه. راهنمای تنظیم مقالات روش‌شناختی: سنتهای علمیِ متفاوتی که علم بین‌رشته‌ایِ رفاه اجتماعی را تشکیل داده‌اند، روش‌شناسیهای کمابیش متفاوتی را نیز با خود آورده‌اند که آشنایی با آنها برای دیگران مفید است. فصلنامه در صورتی مقالات روش‌شناختی را منتشر می‌کند که مطلبی فراتر از آنچه در کتابهای متعارف روش تحقیق می‌آید، در بر داشته باشند و به‌ویژه با ذکر مثال به موضوعات رفاه اجتماعی ارتباط یافته باشند. چارچوب فصلنامه برای این گونه مقالات چنین است: تاریخچه روش، ضرورت روش برای دانش رفاه اجتماعی (کاربردها و محدودیتهای روش در یافتن پاسخ برای مسائل رفاه اجتماعی) با ذکر مثال از فصلنامه یا دیگر منابع رفاه اجتماعی، تشریح روش (مراحل و راهکارها)، روش تحلیل یافته‌های به‌دست‌آمده با روش، مسائل مربوط به استحکام (rigor) شامل روایی (validity) در تحقیقهای کمّی و قابلیت اعتماد (trus‌tworthiness) در تحقیقهای کیفی، نقد روش‌شناختیِ نمونه‌های تحقیقهای انجام‌شده با روش (از فصلنامه یا دیگر منابع رفاه اجتماعی).


 


دفعات مشاهده: 32597 بار   |   دفعات چاپ: 2052 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 347 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه رفاه اجتماعی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Social Welfare Quarterly

Designed & Developed by : Yektaweb