یکی از شماره‌های زیر را برای مشاهده مقالات انتخاب کنید.سال 1401
Export Journal XML Articles RSS دوره 22 - شماره 86 (8-1401 - شماره پیاپی : 86) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 22 - شماره 85 (5-1401 - شماره پیاپی : 85) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 22 - شماره 84 (2-1401 - شماره پیاپی : 84) - 11 مقاله

سال 1400
Export Journal XML Articles RSS دوره 21 - شماره 83 (12-1400 - شماره پیاپی : 83) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 21 - شماره 82 (8-1400 - شماره پیاپی : 82) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 21 - شماره 81 (5-1400 - شماره پیاپی : 81) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 21 - شماره 80 (2-1400 - شماره پیاپی : 80) - 9 مقاله

سال 1399
Export Journal XML Articles RSS دوره 20 - شماره 79 (11-1399 - شماره پیاپی : 79) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 20 - شماره 78 (5-1399 - شماره پیاپی : 78) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 20 - شماره 77 (5-1399 - شماره پیاپی : 77) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 20 - شماره 76 (2-1399 - شماره پیاپی : 76) - 9 مقاله

سال 1398
Export Journal XML Articles RSS دوره 19 - شماره 75 (11-1398 - شماره پیاپی : 75) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 19 - شماره 74 (8-1398 - شماره پیاپی : 74) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 19 - شماره 73 (7-1398 - شماره پیاپی : 73) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 19 - شماره 72 (5-1398 - شماره پیاپی : 72) - 9 مقاله

سال 1397
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 71 (12-1397 - شماره پیاپی : 71) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 70 (11-1397 - شماره پیاپی : 70) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 69 (4-1397 - شماره پیاپی : 69) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 68 (1-1397 - شماره پیاپی : 68) - 8 مقاله

سال 1396
Export Journal XML Articles RSS دوره 17 - شماره 67 (9-1396 - شماره پیاپی : 67) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 17 - شماره 66 (7-1396 - شماره پیاپی : 66) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 17 - شماره 65 (4-1396 - شماره پیاپی : 65) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 17 - شماره 64 (1-1396 - شماره پیاپی : 64) - 9 مقاله

سال 1395
Export Journal XML Articles RSS دوره 16 - شماره 63 (12-1395 - شماره پیاپی : 63) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 16 - شماره 62 (7-1395 - شماره پیاپی : 62) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 16 - شماره 61 (4-1395 - شماره پیاپی : 61) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 16 - شماره 60 (3-1395 - شماره پیاپی : 60) - 9 مقاله

سال 1394
Export Journal XML Articles RSS دوره 15 - شماره 59 (9-1394 - شماره پیاپی : 59) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 15 - شماره 58 (6-1394 - شماره پیاپی : 58) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 15 - شماره 57 (4-1394 - شماره پیاپی : 57) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 15 - شماره 56 (6-1394 - شماره پیاپی : 56) - 12 مقاله

سال 1393
Export Journal XML Articles RSS دوره 14 - شماره 55 (10-1393 - شماره پیاپی : 55) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 14 - شماره 54 (7-1393 - شماره پیاپی : 54) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 14 - شماره 53 (4-1393 - شماره پیاپی : 53) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 14 - شماره 52 (1-1393 - شماره پیاپی : 52) - 11 مقاله

سال 1392
Export Journal XML Articles RSS دوره 13 - شماره 51 (10-1392 - شماره پیاپی : 51) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 13 - شماره 50 (10-1392 - شماره پیاپی : 50) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 13 - شماره 49 (4-1392 - شماره پیاپی : 49) - 14 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 13 - شماره 48 (1-1392 - شماره پیاپی : 48) - 14 مقاله

سال 1391
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 47 (10-1391 - شماره پیاپی : 47) - 17 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 46 (7-1391 - شماره پیاپی : 46) - 17 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 45 (4-1391 - شماره پیاپی : 45) - 16 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 44 (5-1391 - شماره پیاپی : 44) - 12 مقاله

سال 1390
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 43 (4-1390 - شماره پیاپی : 43) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 42 (فصلنامه رفاه اجتماعی 7-1390 - شماره پیاپی : 42) - 14 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 41 (فصلنامه رفاه اجتماعی 4-1390 - شماره پیاپی : 41) - 15 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 40 (فصلنامه رفاه اجتماعی 1-1390 - شماره پیاپی : 40) - 16 مقاله

سال 1389
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 39 (فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی 10-1389 - شماره پیاپی : 39) - 16 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 38 (فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی 7-1389 - شماره پیاپی : 38) - 15 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 37 (فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی 4-1389 - شماره پیاپی : 37) - 15 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 36 (1-1389 - شماره پیاپی : 36) - 13 مقاله

سال 1388
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 35 (فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی 12-1388 - شماره پیاپی : 35) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 34 (فصلنامه رفاه اجتماعی 7-1388 - شماره پیاپی : 34) - 17 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 33 (تابستان 4-1388 - شماره پیاپی : 33) - 11 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 32 (بهار 1-1388 - شماره پیاپی : 32) - 8 مقاله

سال 1387
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 30 و 31 (پاییز و زمستان 7-1387 - شماره پیاپی : 30) - 14 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 29 (تابستان 4-1387 - شماره پیاپی : 29) - 14 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 28 (6-1387 - شماره پیاپی : 28) - 14 مقاله

سال 1386
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 27 (زمستان 10-1386 - شماره پیاپی : 27) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 26 (پاییز 7-1386 - شماره پیاپی : 26) - 15 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 6 - شماره 25 (تابستان 4-1386 - شماره پیاپی : 25) - 14 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 6 - شماره 24 (بهار 1-1386 - شماره پیاپی : 24) - 16 مقاله

سال 1385
Export Journal XML Articles RSS دوره 6 - شماره 23 (زمستان 10-1385 - شماره پیاپی : 23) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 6 - شماره 22 (پاییز 7-1385 - شماره پیاپی : 22) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 5 - شماره 21 (تابستان 4-1385 - شماره پیاپی : 21) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 5 - شماره 20 (بهار 1-1385 - شماره پیاپی : 20) - 14 مقاله

سال 1384
Export Journal XML Articles RSS دوره 5 - شماره 19 (زمستان 10-1384 - شماره پیاپی : 19) - 15 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 5 - شماره 18 (پاییز 7-1384 - شماره پیاپی : 18) - 15 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 5 - شماره 17 (تابستان 4-1384 - شماره پیاپی : 17) - 11 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 4 - شماره 16 (بهار 1-1384 - شماره پیاپی : 16) - 12 مقاله

سال 1383
Export Journal XML Articles RSS دوره 4 - شماره 15 (زمستان 10-1383 - شماره پیاپی : 15) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 4 - شماره 14 (زمستان 10-1383 - شماره پیاپی : 14) - 11 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 4 - شماره 13 (تابستان 4-1383 - شماره پیاپی : 13) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 3 - شماره 12 (بهار 1-1383 - شماره پیاپی : 12) - 15 مقاله

سال 1382
Export Journal XML Articles RSS دوره 3 - شماره 11 (زمستان 10-1382 - شماره پیاپی : 11) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 3 - شماره 10 (ویژه نامۀ سیاست اجتماعی 4-1382 - شماره پیاپی : 10) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 3 - شماره 9 (پاییز 7-1382 - شماره پیاپی : 9) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 2 - شماره 8 (تابستان 4-1382 - شماره پیاپی : 8) - 11 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 2 - شماره 7 (بهار 1-1382 - شماره پیاپی : 7) - 12 مقاله

سال 1381
Export Journal XML Articles RSS دوره 2 - شماره 6 (زمستان 10-1381 - شماره پیاپی : 6) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 2 - شماره 5 (پاییز 7-1381 - شماره پیاپی : 5) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - شماره 4 (تابستان 4-1381 - شماره پیاپی : 4) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - شماره 3 (بهار 1-1381 - شماره پیاپی : 3) - 5 مقاله

سال 1380
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - شماره 2 (زمستان 10-1380 - شماره پیاپی : 2) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - شماره 1 (پاییز 7-1380 - شماره پیاپی : 1) - 5 مقاله

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه رفاه اجتماعی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Social Welfare Quarterly

Designed & Developed by : Yektaweb