برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
از سرمایه فرهنگی بوردیو تا سرمایه فرهنگی مرتبط با سلامت به تعبیرآبل: کاربرد شاخصهای نوین در تبیین سبک زندگی سالم (23015 مشاهده)
چالش های اجرای نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در ایران دهه ۹۰ (21695 مشاهده)
ارتباط کمی بین فقر، آموزش و تولید ناخالص داخلی ایران طی سالهای 89-1363 (15046 مشاهده)
رابطه سبک‏های هویت و مسئولیت‌پذیری با پیشرفت تحصیلی نوجوانان 15 تا 18 ساله شهر تهران (10486 مشاهده)
رابطه عوامل اقتصادی، فرهنگی و آموزشی با توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (10129 مشاهده)
رابطه سرمایه اجتماعی با توسعه اقتصادی (9883 مشاهده)
رتبه بندی شاخص کیفیت زندگی در استان های کشور (9574 مشاهده)
فقر و کودک آزاری در ایران (9427 مشاهده)
فقر کودکان و بازار کار در ایران (9356 مشاهده)
کیفیت زندگی شهری در ایران (1385-1365) (8670 مشاهده)
مطالعه شاخصها و رتبه توسعه اجتماعی دراستان های کشور و رابطه آن با سرمایه اجتماعی (8431 مشاهده)
بررسی رابطۀ بین حمایت اجتماعی و سلامت روان (8289 مشاهده)
محاسبه شاخص توسعه انسانی استانها با استفاده از رتبه بندی فازی (8141 مشاهده)
محاسبۀ شاخص های فقر کودکان در بین جمعیت روستایی و شهری (1386- 1363) (8128 مشاهده)
ارزیابی کیفی عملکرد سازمان‎های بهزیستی و کمیته امداد در کاهش فقر زنان سرپرست خانوار شهر ساری (8046 مشاهده)
تغییرات نسلی سبک زندگی در جامعه روستایی (7998 مشاهده)
عدالت اجتماعی و سلامت کودکان در ایران (در چارچوب مدل تعیین کننده های اجتماعی سلامت سازمان بهداشت جهانی) (7944 مشاهده)
نابرابری فضایی در دسترسی به خدمات درمان عمومی برای توسعه سلامت شهری از طریق مدل در شهر اصفهان p-median در شهر اصفهان (7888 مشاهده)
شیوه های توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (7802 مشاهده)
ساخت و اعتباریابی آزمون مهارتهای زندگی در افراد وابسته به مواد (7716 مشاهده)
تعیین شاخصهای مناسب اندازهگیری سرمایه اجتماعی در رتبه بندی دانشکده های کشاورزی (7622 مشاهده)
کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و زنان شاغل خدماتی (7516 مشاهده)
مقایسه میزان و شدت آسیب‌های روانی بین مردان جوان شاغل و بیکار (7414 مشاهده)
مرور نظام مند مطالعات کودکان خیابانی در دهۀ اخیر در ایران (فقر، عامل خطر خیابانی شدن کودکان) (7388 مشاهده)
رابطه جهانی شدن با توزیع درآمد در ایران آزمون فرضیه کوزنتس،استالپر ـ ساموئلسون و ماندل در ایران (7264 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
طراحی شاخصهای ارزیابی عملکرد با استفاده از روشهای BSC و AHP در سازمان تأمین اجتماعی مشهد (15286 دریافت)
بررسی (SWOT) مشارکت شهروندان در امور شهری (10448 دریافت)
رابطه عوامل اقتصادی، فرهنگی و آموزشی با توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (9903 دریافت)
شناسایی عوامل زمینه‌ساز بی‌وفایی زناشویی مردان (9127 دریافت)
توسعه فرهنگی و توسعه اجتماعی در ایران (9106 دریافت)
کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و زنان شاغل خدماتی (9097 دریافت)
مقایسه رشد اجتماعی کودکان 3 تا 6 سال برخوردار و محروم از خدمات روستامهدها (بررسی موردی شهرستان ورامین) (8883 دریافت)
مدل پیشنهادی آموزش پیشگیری از اعتیاد در مدارس از نظر دانش‌آموزان و معلمان کشور (8592 دریافت)
فراتحلیل مطالعات فقر در ایران (8584 دریافت)
عوامل خانوادگی کودک‌آزاری (8018 دریافت)
تغییرات نسلی سبک زندگی در جامعه روستایی (7873 دریافت)
تئوری آنومی دورکیم و مرتن؛ شباهتها، تفاوتها و شیوههای اندازهگیری (7742 دریافت)
بررسی ارتباط بین عوامل اجتماعی با نابرابر ی های اجتماعی (7495 دریافت)
مقدمه‌ای بر نظریه حکمرانی خوب (7457 دریافت)
رابطه سبک‏های هویت و مسئولیت‌پذیری با پیشرفت تحصیلی نوجوانان 15 تا 18 ساله شهر تهران (6585 دریافت)
رتبه‌بندی مناطق شهراصفهان از لحاظ شاخص‌های فرهنگی براساس تصمیم‌گیری چندشاخصه (5898 دریافت)
شیوه های توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (5852 دریافت)
نابرابری فضایی در دسترسی به خدمات درمان عمومی برای توسعه سلامت شهری از طریق مدل در شهر اصفهان p-median در شهر اصفهان (5745 دریافت)
خشونت خانگی در ایران: مرور مطالعات1387-1380 (5713 دریافت)
سطح بندی شاخصهای توسعۀ سلامت استا نهای ایران (5710 دریافت)
توانمندی و توسعه پایدار در برنامه سوم و چهارم توسعه ایران با رویکرد آمارتیاسن (5649 دریافت)
فراتحلیل تحقیقاتِ پیرامون رابطۀ فرسودگی شغلی با سلامت روان (5458 دریافت)
تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر انگیزش ‌پیشرفت و پیشرفت ‌تحصیلی دانش‌آموزان (5319 دریافت)
رابطۀ کارکرد خانواده و تابآوری در برابر مصرف مواد در دانش آموزان پسر دبیرستانی مدارس پر خطر (5297 دریافت)
مدارای اجتماعی و ابعاد آن (5157 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
فارسی ( 19915 بازدید)
دریاره نشریه ( 18919 بازدید)
اطلاعیه فصلنامه رفاه اجتماعی ( 11419 بازدید)
هیات تحریریه و مشاوران علمی ( 8838 بازدید)
فراخوان مقاله ( 5510 بازدید)
نحوه ارتباط ( 3031 بازدید)
اهداف و زمینه ها ( 2720 بازدید)
فارسی ( 2345 بازدید)
درباره نشریه ( 2273 بازدید)
راهنمای نویسندگان ( 976 بازدید)
دعوت نویسندگان جهت ارسال مقاله با موضوعات مصوب هیئت تحریریه فصلنامه ( 971 بازدید)
سیاست های داوری ( 531 بازدید)
سیاست های دسترسی آزاد ( 466 بازدید)
سیاست تعارض منافع ( 417 بازدید)
اخلاق نشر ( 417 بازدید)
اخلاق در علوم اجتماعی ( 369 بازدید)
اخلاق در مطالعات پزشکی ( 364 بازدید)
اخلاق در مطالعات روانشناسی ( 305 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
هیات تحریریه و مشاوران علمی ( 725 ارسال)
اطلاعیه فصلنامه رفاه اجتماعی ( 646 ارسال)
درباره نشریه ( 430 ارسال)
فارسی ( 352 ارسال)
فارسی ( 347 ارسال)
دریاره نشریه ( 302 ارسال)
فراخوان مقاله ( 70 ارسال)
راهنمای نویسندگان ( 17 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
اطلاعیه فصلنامه رفاه اجتماعی ( 1500 چاپ)
دریاره نشریه ( 1465 چاپ)
فارسی ( 1432 چاپ)
هیات تحریریه و مشاوران علمی ( 977 چاپ)
فارسی ( 844 چاپ)
درباره نشریه ( 837 چاپ)
فراخوان مقاله ( 776 چاپ)
راهنمای نویسندگان ( 392 چاپ)
اهداف و زمینه ها ( 299 چاپ)
نحوه ارتباط ( 269 چاپ)
دعوت نویسندگان جهت ارسال مقاله با موضوعات مصوب هیئت تحریریه فصلنامه ( 113 چاپ)
سیاست های دسترسی آزاد ( 46 چاپ)
سیاست های داوری ( 40 چاپ)
اخلاق در مطالعات پزشکی ( 39 چاپ)
اخلاق نشر ( 37 چاپ)
سیاست تعارض منافع ( 33 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه رفاه اجتماعی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Social Welfare Quarterly

Designed & Developed by : Yektaweb