برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
از سرمایه فرهنگی بوردیو تا سرمایه فرهنگی مرتبط با سلامت به تعبیرآبل: کاربرد شاخصهای نوین در تبیین سبک زندگی سالم (22882 مشاهده)
چالش های اجرای نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در ایران دهه ۹۰ (21500 مشاهده)
ارتباط کمی بین فقر، آموزش و تولید ناخالص داخلی ایران طی سالهای 89-1363 (13932 مشاهده)
رابطه سبک‏های هویت و مسئولیت‌پذیری با پیشرفت تحصیلی نوجوانان 15 تا 18 ساله شهر تهران (10296 مشاهده)
رابطه عوامل اقتصادی، فرهنگی و آموزشی با توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (9983 مشاهده)
رابطه سرمایه اجتماعی با توسعه اقتصادی (9754 مشاهده)
رتبه بندی شاخص کیفیت زندگی در استان های کشور (9461 مشاهده)
فقر و کودک آزاری در ایران (9320 مشاهده)
فقر کودکان و بازار کار در ایران (9273 مشاهده)
کیفیت زندگی شهری در ایران (1385-1365) (8551 مشاهده)
مطالعه شاخصها و رتبه توسعه اجتماعی دراستان های کشور و رابطه آن با سرمایه اجتماعی (8336 مشاهده)
بررسی رابطۀ بین حمایت اجتماعی و سلامت روان (8100 مشاهده)
محاسبه شاخص توسعه انسانی استانها با استفاده از رتبه بندی فازی (8057 مشاهده)
محاسبۀ شاخص های فقر کودکان در بین جمعیت روستایی و شهری (1386- 1363) (8051 مشاهده)
ارزیابی کیفی عملکرد سازمان‎های بهزیستی و کمیته امداد در کاهش فقر زنان سرپرست خانوار شهر ساری (7932 مشاهده)
تغییرات نسلی سبک زندگی در جامعه روستایی (7917 مشاهده)
عدالت اجتماعی و سلامت کودکان در ایران (در چارچوب مدل تعیین کننده های اجتماعی سلامت سازمان بهداشت جهانی) (7856 مشاهده)
نابرابری فضایی در دسترسی به خدمات درمان عمومی برای توسعه سلامت شهری از طریق مدل در شهر اصفهان p-median در شهر اصفهان (7817 مشاهده)
شیوه های توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (7709 مشاهده)
ساخت و اعتباریابی آزمون مهارتهای زندگی در افراد وابسته به مواد (7617 مشاهده)
تعیین شاخصهای مناسب اندازهگیری سرمایه اجتماعی در رتبه بندی دانشکده های کشاورزی (7516 مشاهده)
کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و زنان شاغل خدماتی (7415 مشاهده)
مقایسه میزان و شدت آسیب‌های روانی بین مردان جوان شاغل و بیکار (7304 مشاهده)
مرور نظام مند مطالعات کودکان خیابانی در دهۀ اخیر در ایران (فقر، عامل خطر خیابانی شدن کودکان) (7281 مشاهده)
رابطه جهانی شدن با توزیع درآمد در ایران آزمون فرضیه کوزنتس،استالپر ـ ساموئلسون و ماندل در ایران (7171 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
طراحی شاخصهای ارزیابی عملکرد با استفاده از روشهای BSC و AHP در سازمان تأمین اجتماعی مشهد (13561 دریافت)
بررسی (SWOT) مشارکت شهروندان در امور شهری (10206 دریافت)
رابطه عوامل اقتصادی، فرهنگی و آموزشی با توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (9798 دریافت)
کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و زنان شاغل خدماتی (8886 دریافت)
شناسایی عوامل زمینه‌ساز بی‌وفایی زناشویی مردان (8868 دریافت)
توسعه فرهنگی و توسعه اجتماعی در ایران (8817 دریافت)
مقایسه رشد اجتماعی کودکان 3 تا 6 سال برخوردار و محروم از خدمات روستامهدها (بررسی موردی شهرستان ورامین) (8674 دریافت)
مدل پیشنهادی آموزش پیشگیری از اعتیاد در مدارس از نظر دانش‌آموزان و معلمان کشور (8383 دریافت)
فراتحلیل مطالعات فقر در ایران (8288 دریافت)
تغییرات نسلی سبک زندگی در جامعه روستایی (7716 دریافت)
عوامل خانوادگی کودک‌آزاری (7692 دریافت)
مقدمه‌ای بر نظریه حکمرانی خوب (7260 دریافت)
بررسی ارتباط بین عوامل اجتماعی با نابرابر ی های اجتماعی (7160 دریافت)
تئوری آنومی دورکیم و مرتن؛ شباهتها، تفاوتها و شیوههای اندازهگیری (6900 دریافت)
رابطه سبک‏های هویت و مسئولیت‌پذیری با پیشرفت تحصیلی نوجوانان 15 تا 18 ساله شهر تهران (6462 دریافت)
نابرابری فضایی در دسترسی به خدمات درمان عمومی برای توسعه سلامت شهری از طریق مدل در شهر اصفهان p-median در شهر اصفهان (5710 دریافت)
رتبه‌بندی مناطق شهراصفهان از لحاظ شاخص‌های فرهنگی براساس تصمیم‌گیری چندشاخصه (5601 دریافت)
شیوه های توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (5594 دریافت)
سطح بندی شاخصهای توسعۀ سلامت استا نهای ایران (5563 دریافت)
خشونت خانگی در ایران: مرور مطالعات1387-1380 (5551 دریافت)
توانمندی و توسعه پایدار در برنامه سوم و چهارم توسعه ایران با رویکرد آمارتیاسن (5549 دریافت)
فراتحلیل تحقیقاتِ پیرامون رابطۀ فرسودگی شغلی با سلامت روان (5292 دریافت)
تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر انگیزش ‌پیشرفت و پیشرفت ‌تحصیلی دانش‌آموزان (5215 دریافت)
رابطۀ کارکرد خانواده و تابآوری در برابر مصرف مواد در دانش آموزان پسر دبیرستانی مدارس پر خطر (5197 دریافت)
تحلیل فضایی محرومیت و نابرابری‌های توسعه در شهرستان‌های ایران (5041 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
فارسی ( 19458 بازدید)
دریاره نشریه ( 18620 بازدید)
اطلاعیه فصلنامه رفاه اجتماعی ( 11369 بازدید)
هیات تحریریه و مشاوران علمی ( 8643 بازدید)
فراخوان مقاله ( 5351 بازدید)
نحوه ارتباط ( 2807 بازدید)
اهداف و زمینه ها ( 2563 بازدید)
فارسی ( 2319 بازدید)
درباره نشریه ( 2266 بازدید)
راهنمای نویسندگان ( 954 بازدید)
دعوت نویسندگان جهت ارسال مقاله با موضوعات مصوب هیئت تحریریه فصلنامه ( 816 بازدید)
سیاست های داوری ( 338 بازدید)
سیاست های دسترسی آزاد ( 330 بازدید)
سیاست تعارض منافع ( 282 بازدید)
اخلاق نشر ( 272 بازدید)
اخلاق در علوم اجتماعی ( 268 بازدید)
اخلاق در مطالعات پزشکی ( 231 بازدید)
اخلاق در مطالعات روانشناسی ( 224 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
هیات تحریریه و مشاوران علمی ( 725 ارسال)
اطلاعیه فصلنامه رفاه اجتماعی ( 646 ارسال)
درباره نشریه ( 430 ارسال)
فارسی ( 352 ارسال)
فارسی ( 347 ارسال)
دریاره نشریه ( 302 ارسال)
فراخوان مقاله ( 70 ارسال)
راهنمای نویسندگان ( 17 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
اطلاعیه فصلنامه رفاه اجتماعی ( 1494 چاپ)
دریاره نشریه ( 1457 چاپ)
فارسی ( 1396 چاپ)
هیات تحریریه و مشاوران علمی ( 964 چاپ)
فارسی ( 836 چاپ)
درباره نشریه ( 830 چاپ)
فراخوان مقاله ( 765 چاپ)
راهنمای نویسندگان ( 385 چاپ)
اهداف و زمینه ها ( 292 چاپ)
نحوه ارتباط ( 262 چاپ)
دعوت نویسندگان جهت ارسال مقاله با موضوعات مصوب هیئت تحریریه فصلنامه ( 91 چاپ)
سیاست های دسترسی آزاد ( 35 چاپ)
سیاست های داوری ( 24 چاپ)
اخلاق نشر ( 24 چاپ)
اخلاق در مطالعات پزشکی ( 24 چاپ)
سیاست تعارض منافع ( 21 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه رفاه اجتماعی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Social Welfare Quarterly

Designed & Developed by : Yektaweb