فصلنامه رفاه اجتماعی- فرخوان مقاله
فراخوان مقاله دعوت نویسندگان جهت ارسال مقاله با موضوعات مصوب هیئت تحریریه فصلنامه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۱۵ | 
فصلنامه رفاه اجتماعی به منظور جلب مشارکت هرچه بیشتر اهل نظر در بررسی مشکلات اجتماعی و تدوین و انتشارات مقالات علمی _پژوهشی ، محورهای شماره های آتی خود را اعلام و از همه صاحبنظران دعوت می نماید تا مقالات خود را با موضوعات زیر از طریق پایگاه اینترنتی نشریه ارسال نمایند 
- خشونت جنسی 
- اشتغال و بیکاری 
- اسکان نابسامان 
- توسعه شهری و رفاه اجتماعی 
طبقات اجتماعی  
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه رفاه اجتماعی:
http://refahj.uswr.ac.ir/find.php?item=1.66.22.fa
برگشت به اصل مطلب