فصلنامه رفاه اجتماعی- هیات تحریریه
هیات تحریریه و مشاوران علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
اعضای هیات تحریره
متخصص کودکان ، دانشگاه علوم پزشکی تهران حسن افتخار اردبیلی
روان شناسی بالینی ، دانشگاه سانتاکلارا کالیفرنیا محمد اویسی
جامعه شناس ، دانشگاه علامه طباطبایی پرویز پیران
اقتصاددان ، دانشگاه علامه طباطبایی مهدی تقوی
پزشکی اجتماعی ، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی حمیرا سجادی
روان پزشک ، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی حسن رفیعی
جامعه شناس ، دانشگاه پیام نور محمد جواد زاهدی مازندرانی
جامعه شناس ، دانشگاه تهران ژاله شادی طلب
اقتصاد دان ، دانشگاه شهید بهشتی محمد حسین شریف زادگان
جامعه شناس ، دانشگاه تهران ملیحه شیانی
مردم شناس ، دانشگاه اکسفورد ثریا شیبانی تریماینه
اقتصاددان ، دانشگاه ویرجینیاتک جواد صالحی اصفهانی
روان شناس بالینی ،‌دانشگاه علوم پزشکی ایران محمد کاظم عاطف وحید
روان شناسی صنعتی ، دانشگاه اصفهان حمیدرضا عریضی
روان پزشک،  دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی آمنه ستاره فروزان
جامعه شناس ، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور محمد امین قانعی راد
جامعه شناس ، دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی میر طاهر موسوی
حقوق دان ، دانشگاه شهید بهشتی علی حسین نجفی ابرند آبادی
فیزیولوژیست، عدالت در سلامت، دانشگاه شاهد محمدرضا واعظ مهدوی
مشاوران علمی:
متخصص بهداشت، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی نعمت اله بابایی
اقتصاددان ، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی فریبرز رئیس دانا
سیاست اجتماعی ، دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی مریم شریفیان ثانی
جامعه شناس ، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی محمدعلی محمدی
روان پزشک ، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی مروئه وامقی

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه رفاه اجتماعی:
http://refahj.uswr.ac.ir/find.php?item=1.40.12.fa
برگشت به اصل مطلب