فصلنامه رفاه اجتماعی- درباره نشریه
دریاره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

• اهداف:

 - تولید، و ارتقاء سطح دانش نظری و تجربی رشته ای و بین رشته ای در زمینه رفاه اجتماعی

- توسعه ارتباط بین پژوهشگران مراکز آموزشی و پژوهشی علاقمند به موضوعات رفاه اجتماعی

- تلاش در جهت رفع نیازهای علمی، تحقیقاتی و سیاستگذاری در زمینه رفاه اجتماعی

• صاحب امتیاز: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

• مدیرمسئول: دکتر میر طاهر موسوی Email: tr_mousavi@yahoo.com

• سردبیر: دکتر حسن رفیعی Email: hassan441015@gmail.com

• مدیر اجرائی:  مهیندخت جوان نشان   Email: ma.javanneshan@uswr.ac.ir

کارشناس: مونا فلاح

 

 

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه رفاه اجتماعی:
http://refahj.uswr.ac.ir/find.php?item=1.39.11.fa
برگشت به اصل مطلب