سیاستهای مالی

 | Post date: 2018/12/8 | 
بنا بر تصویب هیئت تحریریه فصلنامه رفاه اجتماعی و تأیید مسئولان دانشگاه از تاریخ ۱۵/۰۱/۱۳۹۱ به منظور تأمین بخشی از هزینه‌ها می‌بایست نویسندگان مبالغ ذیل را به شماره حساب ۴۰۰۱۰۸۴۶۰۳۰۰۰۴۳۶ و شناسه  پرداخت  ۳۱۶۰۸۴۶۷۴۱۴۰۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰۱۶۴۷۱۲۰۰    و شماره شبای IR  ۹۸۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۸۴۶۰۳۰۰۰۴۳۶  به نام حساب تمرکز وجوه درآمد اختصاصی نزد بانک مرکزی از طریق سایت فصلنامه رفاه اجتماعی اعلام و امکان پرداخت تنظیم می گردد
نویسندگان باید پس از ارسال مقالات هزینه مرحله اول مربوط به دریافت مقاله و فرایند داوری را واریز  می نمایند؛ تا مقاله در گردش کار قرار گیرد و هزینه دوم مربوط به چاپ، پس از پذیرش مقاله و اعلام فصلنامه واریز می گردد. (کلیه پرداخت ها پس از اعلام سایت مقدور می باشد)
لازم به ذکر است پرداخت هزینه انجام داوری  متضمن پذیرش مقاله نبوده و در صورت عدم پذیرش از سوی داوران، قابل استرداد نخواهد بود

 
 (ریال) هزینه‌ها
2.۰۰۰.۰۰۰ مرحله اول: هزینه‌های دریافت مقاله و فرآیند داوری
2.۰۰۰.۰۰۰ مرحله دوم: هزینه‌های مربوط به انتشار مقاله
4.۰۰۰.۰۰۰ (ریال)جمع کل 
 
 

 

View: 6465 Time(s)   |   Print: 382 Time(s)   |   Email: 0 Time(s)   |   0 Comment(s)

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Social Welfare Quarterly

Designed & Developed by : Yektaweb