دوره 17، شماره 65 - ( 4-1396 )                   جلد 17 شماره 65 صفحات 171-197 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (1124 مشاهده)
مقدمه: طیف وسیعی از کودکان و نوجوانان در جهان شاهد خشونت فیزیکی یا تهدید به اعمال آن توسط والدین خود نسبت به یکدیگر هستند. بر اساس مطالعات قبلی مواجهه کودکان و نوجوانان با خشونت خانگی، با گرایش به رفتارهای برونگرایانه و ضداجتماعی و ارتکاب رفتارهای خشونتآمیز مرتبط است. هدف مقاله حاضر پیشبینی خطرپذیری در نوجوانان شهر خرمآباد از طریق مواجهه با خشونت خانگی است.
روش: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی و تحلیلی از نوع همبستگی است. نمونه پژوهش شامل 379 نفر دانشآموز دختر و پسر کلاسهای دهم و یازدهم مقطع متوسطه شهر خرمآباد بود که به روش نمونهگیری طبقهای و تصادفی از دبیرستانهای دو منطقه خرمآباد انتخاب شدند. جهت جمعآوری دادهها از مقیاس مواجهه کودک با خشونت خانگی و مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی استفاده شد.
یافتهها: میزان شیوع مواجهه با خشونت پدر نسبت به مادر 14%، مواجهه با مشاجره والدین 9/35% و خطرپذیری 4/74% بود. بین همه ابعاد مواجهه با خشونت خانگی و خطرپذیری رابطه مثبت وجود داشت. میزان مواجهه با انواع خشونت در دانشآموزان پسر بیشتر از دانشآموزان دختر است. همچنین 18% از واریانس خطرپذیری توسط مواجهه با خشونت خانگی تبیین گردید.
بحث: پژوهش حاضر گویای اهمیت مواجهه با خشونت خانگی و تأثیر آن بر افزایش خطرپذیری نوجوانان است.
متن کامل [PDF 501 kb]   (480 دریافت)    
نوع مطالعه: اصیل | موضوع مقاله: رفاه اجتماعی
دریافت: ۱۳۹۶/۱۰/۶ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۰/۶ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۶