:: دوره 17، شماره 65 - ( 4-1396 ) ::
جلد 17 شماره 65 صفحات 137-170 برگشت به فهرست نسخه ها
اثر سرمایه های فرهنگی و اقتصادی بر تمایز اجتماعی: با تأکید بر مالکیت اتومبیل لوکس
یونس بودات ، محسن معروفی
چکیده:   (925 مشاهده)
مقدمه: تمایز اجتماعی وضعیتی است که از طریق فعالیتهای معطوف به مصرف مشاهده میشود. در جوامع مدرن طبقهها و پارهطبقههای اجتماعی بهواسطه مصرف کالاهای اقتصادی و فرهنگی مواضع اجتماعی متفاوتی اتخاذ میکنند. اتومبیل نماد شاخص تعیین وضعیت اجتماعی افراد است که حد و مرزهای طبقههای اجتماعی را مشخص میکند اما در نهایت فهم ناروایی از نابرابریهای طبقههای اجتماعی را رسمیت میبخشد. پژوهش حاضر تلاش دارد نشان دهد که، طبقات مختلف دارای سرمایههای اقتصادی و فرهنگی یا فاقد آن، با انتخاب اتومبیل لوکس در پی کسب تشخص و تمایز هستند و با انتخاب تولید انبوه به دنبال برآوردن ضرورت زندگیشان هستند و  بهطور مشخص در پی پاسخ به این پرسش است که آیا اتومبیل لوکس پلاک اروند، منجر به ایجاد حس تشخص در میان پارهطبقههای اجتماعی بالای دارای سرمایههای اقتصادی و فرهنگی شده است؟
روش: روش تحقیق در پژوهش حاضر، پیمایش است. جامعه آماری متشکل از تمامی افراد 18 سال به بالای شهر دزفول و حجم نمونه برابر با 268 نفر است که تعداد 134 نفر را گروه دارندگان اتومبیلهای لوکس اروند و 134 نفر را گروه دارندگان اتومبیلهای تولید انبوه تشکیل دادهاند. از نمونهگیری دردسترس استفاده شده است. همچنین برای گردآوری دادهها از  پرسشنامه محققساخته استفاده شد که از اعتبار و پایایی مناسبی برخوردار بود.
یافتهها: تحلیل دادههای تحقیق حاکی از تفاوت معنادار بین دارندگان خودروهای لوکس و تولید انبوه از لحاظ هر سه بعد سرمایه فرهنگی، سرمایه اقتصادی و تمایز اجتماعی است. در ضمن، شدت همبستگی بین سرمایه اقتصادی و تمایز اجتماعی بیشتر از شدت آن بین سرمایه فرهنگی و تمایز اجتماعی است. در بخش معادلات ساختاری نیز تغییرات واریانس تمایز افراد از طریق سرمایههای اقتصادی و فرهنگی به میزان 64% تبیین گردید که در این میان نقش سرمایه اقتصادی بسیار بالاتر از سرمایه فرهنگی برآورد شده است.
بحث: جمعبندی نتایج نشان داد که پارهطبقههای فرادست دارای اتومبیل لوکس، و بهواسطه برخورداری از سرمایههای اقتصادی و فرهنگی، تمایز و تشخص اجتماعی کسب میکنند که این تمایز اجتماعی موقعیت آنها را از دیگر گروهها متفاوت و ممتاز نشان میدهد. در برابر، پارهطبقههای اجتماعی فرودست با انتخاب اتومبیل تولید انبوه و برمبنای دارابودن حجم کمی از سرمایههای اقتصادی و فرهنگی، تمایز اجتماعی کمتری کسب میکنند و یا به عبارت بهتر در پی کسب تمایز اجتماعی نیستند.
واژه‌های کلیدی: اتومبیل پلاک اروند، پاره طبقه، تمایز اجتماعی، سرمایه اقتصادی، سرمایه فرهنگی
متن کامل [PDF 435 kb]   (530 دریافت)    
نوع مطالعه: اصیل | موضوع مقاله: رفاه اجتماعی
دریافت: ۱۳۹۶/۱۰/۶ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۰/۶ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۶


XML   English Abstract   Printدوره 17، شماره 65 - ( 4-1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها